Home

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa

Henkilöstön edustajat toivat kannanottonaan esille, että he eivät hyväksy missään muodossa irtisanomisia, lomautuksia ja ulkoistamisia säästötoimenpiteinä. 5. Salassapito (yt-laki § 6) ja tiedottaminen Käytiin läpi sisäistä tiedoteluonnosta yt-neuvottelujen tuloksesta, joka on lähetetty.. Olli Iso-Mustajärvi (2015). Tapaustutkimus julkisen ja yksityisen sektorin välisestä yhteistyöstä liikuntapaikkapalveluissa. Tutkimus on laadullinen ja pääaineistona on haastattelut. Haastattelin tutkittavissa kunnissa kunnanjohtajat sekä yhden yksityisen toimijan per kunta Työnantajan korvausvastuun edellytyksenä on, että vahinko on tapahtunut työtä tehtäessä ja työntekijän virheen tai laiminlyönnin seurauksena. Sen vuoksi kaikki työntekijän aiheuttamat vahingot eivät aina automaattisesti kuulu työnantajan korvattaviksi. Lain mukaan työnantajana pidetään myös.. Työterveyshankkeen valmistelu kunnissa ja sairaanhoitopiireissä jatkuu. Keva Työelämä. Kuntien, sairaanhoitopiirien ja Kevan valtakunnallisen työterveyshankkeen valmistelu etenee. Asiaa käsitellään kesän aikana eri puolilla Suomea kunnissa ja sairaanhoitopiireissä

49 Muutokset muihin lakeihinTuloverolaki 80 § Rikoslaki 47 luku 4 § Opintovapaalaki 9 § Laki julkisesta työvoimapalvelusta 5 a -luku 7 § Työterveyshuoltolaki 11 § Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 4 § luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 49 Kunnille ja valtiolle säädettäisiin vastaavat velvollisuudet virkamiesten ja viranhaltijoiden osalta. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työsopimuslakia, merityösopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia, valtion virkamieslakia, yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia.. Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa on ollut voimassa 1.9.2007 lähtien. Sen piirissä ovat kaikki kunnat ja kuntayhtymät. Lain tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen..

Me-säätiö tukee erilaisia syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtääviä hankkeita ja julkaisee nyt uuden datasivuston, jonne Tilastokeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamia tietoja on jäsennelty ja visualisoitu (siirryt toiseen palveluun). Sivustolle on kerätty eri rekistereistä löytyviä.. Työnantajan on pyynnöstä huolehdittava siitä, että yt- neuvotteluista laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjasta tulee ilmetä vähintään neuvottelujen ajankohdat, osallistuneet, neuvottelujen tulokset ja osallisten eriävät näkemykset. Kaikki neuvotteluissa mukana olleet osapuolet tarkastavat ja allekirjoittava pöytäkirjan, ellei toisin sovita.

Ohjeet työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta

EK, KT, SAK, Akava ja STTK esittävät maan hallitukselle, että koronakriisin vuoksi työlainsäädännön ja sosiaaliturvan väliaikaisia muutoksia jatketaan vuoden loppuun asti.Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. Keskeisimmät muutokset nykytilanteeseen Uusi laki korvaa yleissopimuksen, joka oli luonteeltaan työ- ja virkaehtosopimus. Jos työnantaja irtisanoo, lomauttaa tai osa-aikaistaa jättäen tahallaan tai huolimattomuudesta noudattamatta yt-lain säännöksiä, työnantaja voidaan tuomita yleisessä tuomioistuimessa maksamaan työntekijälle enintään 30 000 euron suuruinen hyvitys. Työnantajaa edustavat viranhaltijat/työntekijät voidaan tuomita sakkorangaistukseen laissa erikseen todettujen säännösten tahallisesta tai tuottamuksellisesta rikkomisesta. 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 5 3 1 § HE:n perustelut Yhteistoiminnan tarkoituksena onedesauttaa luottamuksellisen ilmapiirin syntymistä, mikä on edellytys työhyvinvoinnille ja tulokselliselle toiminnalle olla pohjana vaikuttavuudeltaan korkeatasoiselle palvelutuotannolle luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 3 Kunnalle voidaan maksaa korvausta työllistymistä edistävän kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. TE-toimisto neuvoo yrityksiä ja muita organisaatioita toiminnan sopeuttamistilanteissa, jotka usein liittyvät henkilöstön vähentämiseen

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä

Ppt - laki työnantajan ja henkilöstön välisestä

 1. en, työvoiman vähentä
 2. taa kunnissa
 3. ta-aluetta. Hallinnon uudistuksen valmistelu kunnissa on Maaseutuviraston mukaan edennyt aikataulussa
 4. enYhteistoi

Yhteistoimintasiat kunnissa - SuPer Kunta työnantajana ja YT-asia

Yhteistoimintaelimen on käsiteltävä kaikki sellaiset asiat, jotka koskevat:

12 § Henkilöstön edustajan aloiteoikeus Henkilöstön edustaja voi pyytää yt-menettelyn käynnistämistä 4 §:n tarkoittamissa asioissa • työnantajan on käynnistettävä menettely siten kuin laissa säädetään tai • annettava viipymättä kirjallinen selvitys siitä, miksi työnantaja ei pidä yt-menettelyä tarpeellisena 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 29Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain tavoitteena on työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan edistäminen, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen sekä kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden ja henkilöstön työelämän laadun edistäminen. Lain tarkoituksena on edistää henkilöstön ja työnantajan välistä yhteistoimintaa.4 § Yt:ssa käsiteltävät asiat 3)Henkilöstöön, sen kehittämiseen, tasa-arvoiseen kohteluun ja sisäiseen tietojenvaihtoon liittyvät periaatteet ja suunnitelmat 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 14 Aineen häviämättömyyden laki eli massan säilymislaki (Lomonosovin-Lavoisier'n laki) on yleinen luonnonlaki, jonka mukaan massa pysyy suljetussa systeemissä muuttumattomana, erityisesti myös kemiallisissa reaktioissa

Työmarkkinajärjestöt ovat tehneet esityksen maan hallitukselle yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttaman talouden kriisissä. Akavan hallitus ja muiden työmarkkinajärjestöjen hallinnot käsittelevät esityksen tämän illan aikana. 27 10 § Vuokratyövoiman käyttöHenkilöstön edustajalla oikeus vaatia asian käsittelemistä yt-neuvottelussa ei kuitenkaan silloin, jos tarkoituksena on teettää vuokrattavilla työntekijöillä työtä, jota kunnan henkilöstö ei vakiintuneen käytännön mukaan suorita tai jos kyse on sellaisista lyhytaikaisista ja kiireellistä töistä sekä asennus-, korjaus- tai huoltotöistä, joiden teettäminen ei ole mahdollista kunnan omalla henkilöstöllä Ilmoitus on annettava joka kerta ennen vuokra-työvoiman käyttöä koskevan sopimuksen tekemistä. Asiaa koskevat yt-neuvottelut on käytävä viikon kuluessa neuvotteluvaatimuksen esittämisestä neuvottelujen aikana työnantaja ei saa tehdä päätöstä käsiteltävästä asiasta luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 27 Sopeuttamisohjelma voi aiheuttaa henkilöstöön kohdistuvia muutoksia ja kehittämistoimia, minkä takia käydään syksyn aikana henkilöstön osallistava yhteistoimintamenettely (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007)

Suunnitelman ja tavoitteiden toteutumista seurataan yhteistoiminnassa. Työnantajan on annettava henkilöstöryhmien edustajille neljännesvuosittain tiedot yrityksen määräaikaisista ja osa-aikaisista työntekijöistä. Yrityksen on annettava henkilöstön edustajille vuosittain selvitys ulkopuolisen työvoiman käytöstä, jos alihankintatyötä tehdään yrityksen työtiloissa tai työnantajan kohteessa. Jos ulkopuolisen työvoiman käytöstä alihankintana tai vuokratyönä aiheutuu henkilöstövaikutuksia, asia on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Samankaltaiset esitykset Eli kun lokakuussa 2016 talonrakentajien ja maa- ja vesirakentajien mediaaniansioiden välinen erotus oli 251 euroa, lokakuussa 2017 se oli revennyt jo 553 euroon. Yksittäisistä ammattinimikkeistä rakennus- ja kiinteistöalan palkkakuninkaita kunnissa olivat kiinteistöjohtajat 5 § Yt-menettely Asian käsittely • ensisijaisesti työnantajan ja sen työntekijän tai niiden työntekijöiden välillä, joita asia koskee • työntekijöiden pyynnöstä käsittelyyn voi osallistua myös henkilöstön edustaja • vain osaa henkilöstöstä koskeva asia ao. henkilöiden tai heidän edustajiensa kanssa • laajakantoiset tai henkilöstöä yleisesti koske-vat asiat on käsiteltävä yhteistoimintaelimessä. Yt-menettely on käytävä ennen kuin asiaratkaistaan eli tehdään lopullinen päätös. 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 19 Apua arkiseen ongelmaan ja viihdettä päivään Keskusteluista - Suomen suurin Treffipalvelu - Tarjouksia ja alennuksia

Mikäli yt- neuvottelut voivat johtaa työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen on työnantajan toimitettava neuvotteluesitys ja siitä ilmenevät tiedot myös työvoimatoimistolle. Ilmoitus työvoimatoimistolle on tehtävä viimeistään yt-neuvottelujen alkaessa.Keskeisimmät muutokset nykytilanteeseen Vuokratyövoiman käytöstä ja liikkeen luovutuksesta on erityissäännökset (erityissäännöksiä ei sovelleta muuhun ulkopuolisen työvoiman käyttöön). Yt-elin on pakollinen. Yt-velvoite voi täyttyä silloinkin, kun ao. työntekijä itse tai hänen edustajansa osallistuu asian valmisteluun — ilmoitettava, että korvaa yt-menettelyn 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 8 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (11) OHJEET TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA 1 Nykytilanne Kunnissa ja kuntayhtymissä toteutettu yhteistoimintamenettely on tähän 4 § HE:n perustelut Henkilöstöön liittyviä periaatteita ja suunnitelmia ovat esim. • henkilöstöhallinnossa noudatettavat periaatteet ja menettelytavat • henkilöstöstrategiat • työhönoton ja perehdyttämisen periaatteet • virkistys- ja työhyvinvointitoiminnan periaatteet Henkilöstön kehittämisen periaatteita ja suunnitelmia ovat esim. henkilöstö- ja koulutus-suunnitelmat, joissa on tietoja - sekä osaamisen kehittämistarpeista ja ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista - tiedot henkilöstön rakenteesta, määrästä ja osaamisesta 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 15

Muutokset muihin lakeihin • Tuloverolaki 80 § • Rikoslaki 47 luku 4 § • Opintovapaalaki 9 § • Laki julkisesta työvoimapalvelusta 5 a -luku 7 § • Työterveyshuoltolaki 11 § • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 4 § 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 49 39 20 § Vapautus työstä ja korvauksetHenkilöstön edustajalla on oikeus saada riittävästi vapaata laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen sekä yt-koulutusta varten yt-koulutuksen ajankohdista on sovittava työnantajan kanssa työnantajan on korvattava ansionmenetys Työajan ulkopuolella suoritettavaksi sovitusta tehtävästä on työnantajan suoritettava asianmukainen korvaus. luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 39 Kunnille ja valtiolle säädettäisiin vastaavat velvollisuudet virkamiesten ja viranhaltijoiden osalta.Muutokset muihin lakeihin KVhL 43 § Virkasuhteen päättämismenettely Jos neuvoteltu yt-lain nojalla, ei enää kuulemisvelvollisuutta KVhL:n nojalla - kaksinkertaisen kuulemisen välttäminen 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 47 Reisimine ja tervis. Nakkushaiguste riskipiirkonnad ja soovitatavad ennetusmeetmed. Kroonaviiruse tel.numbrid. Infotelefon. Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopuun lomautuksista ja työttömyysturvasta

3 § Yhteistoiminnan osapuolet • Kunta työnantajana • Kunnan palveluksessa oleva työ- ja virkasuhteinen henkilöstö • Viranhaltija tai työntekijä, jota asia koskee ja hänen esimiehensä • Liikkeen luovutuksen yhteydessä myös luovutuksensaaja 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 10 Kiinnostavimmat uutis- ja ajankohtaissisällöt koti- ja ulkomailta. Uusimmat artikkelit, videot sekä säätiedot käytössäsi missä ja milloin vain, kaikilla päätelaitteilla

Yhteistoiminta eli yt- neuvottelut Laaka - Joustava asianajotoimist

Yhteistoiminta työnantajan ja työpaikkojen henkilöstön välillä on lakisääteinen oikeus ja velvollisuus. Tämä yhteistoiminta luo tehostetun työturvallisuuden, työsuojelun sekä turvallisuuden yrityksen uudistamisessa. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (YT-laki) Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot on liitettävä neuvotteluesitykseen. Työnantajan neuvotteluesityksen jälkeen saamat tiedot voidaan antaa viimeistään yhteistoimintaneuvottelut käynnistävässä neuvottelussa. Sopeuttamisohjelma voi aiheuttaa henkilöstöön kohdistuvia muutoksia ja kehittämistoimia, minkä takia käydään syksyn aikana henkilöstön osallistava yhteistoimintamenettely (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007) Artikkeli koskee lakia yhteistoiminnasta yrityksissä (yt-laki). Yt-lain tarkoituksena on edistää henkilöstön ja työnantajan välistä yhteistoimintaa. Lain tarkoituksena on, että työtekijöillä olisi paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työtään ja työpaikan työoloja koskeviin asioihin. Yt- neuvotteluissa käsiteltävät asiat voivat koskea moninaisia työpaikan asioita. Yt- neuvottelut yhdistetään ja ne ovat useimmin kuitenkin esillä tilanteissa, joissa työnantaja suunnittelee henkilöstön vähentämistä. Tässä artikkelissa keskitytään yt-neuvotteluihin, jotka käydään henkilöstön vähentämistilanteissa 9 Paikalliset yhteistoimintasopimuksetYleissopimus on irtisanottu. Paikallisilla yt-sopimuksilla ei voida poiketa uuden yt-lain säännöksistä. Rinnakkaisten normien soveltamisen välttämiseksi paikalliset yt-sopimukset on perusteltua sanoa irti päättymään lain voimaan tullessa. Irtisanomisaika on 3 kuukautta. luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 9

Irtisanotulle mahdollisuus työnantajan kustantamaan koulutukseen ja

 1. Me edellytämme, että tykkäät tästä esityksestä. Sen lataamiseksi ole hyvä ja suosittele se omille ystäville yhdessä sosiaaliverkostossa. Napit ovat alempana. Kiitos.
 2. nasta kunnissa tulee voimaan 1.9.2007. Sen nojalla useissa kunnissa on tehty myös paikallisia yhteistoi
 3. en Yhteistoi
 4. taa kunnissa  Mahdollistaa henkilöstön osallistu
 5. 46 Muutokset muihin lakeihinKVhL 37 a § Työllistymisvapaa ja työnantajan ilmoitus-velvollisuus Viitattu TSL:n vastaaviin säännöksiin. luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 46

Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

Mänttä-Vilppulassa on eniten velkaa asukasta kohden, Tammelassa väki vähenee ja ikääntyy. Raisiossa on jouduttu lomauttamaan kaupungin henkilöstöä. Kotkan johtajaehdokkaiden kuntien taloustilanne: Kaikkien nykyisissä kunnissa talouskuri on tiukka 31 13 § Yt-velvoitteen täyttyminenYt-velvoite on täyttynyt myös, jos työntekijät, joita asia koskee, ovat osallistuneet asian valmisteluun (itse/edustajien välityksellä) asiassa ei ole valmistelun jälkeen tapahtunut oleellisia muutoksia Ta:n on tuotava ilmi, että valmistelu korvaa yt-menettelyn luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 31 32 13 § Yt-velvoitteen täyttyminen, työvoiman vähentäminenTyönantaja on täyttänyt neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty niiden alkamisesta lukien 1. vähintään 6 viikon ajanjaksona, jos työn antajan harkitsema irtisanominen, osa aikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomaut taminen kohdistuu vähintään 10 työntekijään 2. muussa tapauksessa vähintään 14 päivän ajanjaksona jollei yt-neuvotteluissa toisin sovita. Päätöstä ei voida tehdä ennen kuin em. määrä- ajat ovat kuluneet neuvottelujen alkamisesta. luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 32 21 § Hyvitys Hyvityksen suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon • laiminlyönnin aste • työnantajan olot yleensä • työntekijään kohdistuneen toimenpiteen luonne • työntekijän työsuhteen kestoaika Mikäli laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä, hyvitys voidaan jättää tuomitsematta. Kanne nostettava kahden vuoden kuluessa työ- tai virkasuhteen kestäessä tai sen päätyttyä . 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 42

Yhteistoiminta - Akava Kunta-alan YT-laki

Yt- neuvottelujen jälkeen työnantajan on esitettävä kohtuullisen ajan kuluessa henkilöstöryhmien edustajille yleinen selvitys yhteistoimintaneuvottelujen perusteella harkittavista päätöksistä. Selvityksestä tulee käydä ilmi, neuvotelluista asioista riippuen, ainakin irtisanottavien, lomautettavien ja osa-aikaistettavien määrät henkilöstöryhmittäin, lomautusten kestoajat sekä minkä ajan kuluessa työnantaja aikoo panna toimeen päätöksensä työvoiman käytön vähentämisestä. Henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä työnantajan on esitettävä selvitys asianomaiseen henkilöstöryhmään kuuluville työntekijöille yhteisesti heitä koskevilta osiltaan.4 § Yt:ssa käsiteltävät asiat 2)Palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteet, jos olennaisia henkilöstö-vaikutuksia - ulkopuolisen työvoiman käyttö - liikkeen luovutus - ostopalvelut - kilpailuttaminen - yhtiöittäminen 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 13

pöytäkirja 1 27.10.2014 lain työnantajan ja henkilöstön välisestä

Henkilöstön ja työnantajan yhteistyöllä parhaisiin tuloksiin - DNA on vuoden paras työpaikka. Henkilöstön sisällä myös niillä, jotka eivät kuulu mutkattoman työn piiriin on mahdollisuus tehdä etätöitä. Oja kertoo, että viimeisimpänä etätyömahdollisuus laajeni asiakaspalveluun LAKI nails. Студия маникюра и педикюра в Самаре! Брови, ресницы, перманентный макияж 7 Keskeisimmät muutokset nykytilanteeseenKunnan on annettava henkilöstölle kerran vuodessa tiedot kunnan työllisyystilanteesta, toiminnan ja talouden tilasta sekä niiden todennäköisestä kehityksestä. Kunnan on annettava neljännesvuosittain henkilöstön edustajille heidän pyynnöstään kunnan työvoimatilannetta kuvaava selvitys kunnan määräaikaisissa ja osa-aikaisissa palvelussuhteissa olevien määrästä. luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 7

Mitä työlainsäädännön muutokset tarkoittavat työntekijän kannalta

Vuonna 2011 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot olivat 20,3 miljardia euroa, josta palkkakustannuksia oli 15,6 miljardia ja työnantajan maksamia eläke- ja muita välillisiä Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla, eli 45,6 vuotta Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Työterveyslaitokselle saatiin torstai-iltana neuvottelutulosAkavalaiset ilmastotyössä: Kestävyystieteen professori ja agroekologi Helena Kahiluoto, Agronomiliitto 44 24 § RangaistussäännöksetKunnan yhteistoimintavelvoitteen rikkominen kuntaa edustava viranhaltija tai työntekijä tahallisuus tai huolimattomuus sakko Yhteistoimintaedustajan oikeuksien loukkaaminen (RL 47 luku 4 §) Salassapitovelvollisuuden rikkominen (RL 38 luku 2 § 2 mom.) luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 44

Osta nyt antikvariaatista K3- (hyvä -) 2 €:lla edullisesti käytetty teos Laki yhteistoiminnasta yrityksissä. Lisätiedot. Teoksen nimi. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä. Kustantaja. Sosiaali- ja terveysministeriö Henkilöstöä ei ole kuultu siten kuin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annettu laki edellyttää. Hallinto-oikeudessa kuulemisen laiminlyönnin osalta viitattiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annettuun lakiin

Tutvu eeskirjadega ja pea kinni 2+2 reeglist! Junior Workshop toimub 16. Esimene etapp toimus 8.-9.veebruaril Tallinnas, teine etapp peetakse 11.-12.aprillil Tartus ja kolmas 1.-2.augustil Tallinnas Mikäli työnantaja harkitsee yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista on tämän annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa yhteistoimintaneuvottelujen ja työllistämistoimenpiteiden käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Lomarengas on suomen suurin mökkivälittäjä. Valikoimassamme on yli 3900 mökkiä. Tutustu heti ja varaa! Lomarengas on Suomen vanhin ja tunnetuin vuokramökkien ja loma-asuntojen välittäjä. Meiltä löydät lomamökit eräkämpistä hulppeisiin huviloihin 19 5 § Yt-menettely Asian käsittelyensisijaisesti työnantajan ja sen työntekijän tai niiden työntekijöiden välillä, joita asia koskee työntekijöiden pyynnöstä käsittelyyn voi osallistua myös henkilöstön edustaja vain osaa henkilöstöstä koskeva asia ao. henkilöiden tai heidän edustajiensa kanssa laajakantoiset tai henkilöstöä yleisesti koske-vat asiat on käsiteltävä yhteistoimintaelimessä. Yt-menettely on käytävä ennen kuin asia ratkaistaan eli tehdään lopullinen päätös. luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 19 5 § Yt-menettely Työnantajalla neuvotteluvelvollisuus ”yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi” • perusteet • vaikutukset • vaihtoehdot 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 18

Uusi laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007, jäljempänä yt-laki). Nykyisin lähinnä irtisanomiset mieleen tuova yt-laki voi nykymuodossaan jäädä historiaan, jos sen uudistamista selvittäneen työryhmän suositukset käyvät toteen Mitä tietoa etsit? Haku: Lomake 348338306 näytetään tässä.Aiheitamme: Kaikki artikkelit Kiinteistön ja asunto-osakkeen kauppa Maksukyvyttömyys ja oikeuskelpoisuus Perhe- ja perintöoikeus Prosessioikeus Rikosoikeus Sopimusoikeus ja sijoitustoiminta Työoikeus Vero-oikeus Yhtiöoikeus Aiheeseen liittyviä artikkeleita Mitä on tahallinen toiminta? Monesti ihmisten kuulee sanovan jollekin, että sinä teit tuon tahallasi. Mitä tahallisuus käytännössä tarkoittaa. Tahallisuudella ja sen määrittelemisellä on monet ulottuvuudet.  Tahallisuus on yksi keskeinen rikosoikeuden peruskäsite. Käytännössä sillä onko henkilö toiminut tahallisesti tai tuottamuksellisesti/huolimattomasti Lue lisää… Kahe kuu jooksul Delfi Eriolukorra erisaateid vedanud saatejuhid võtsid eriolukorra viimase päeva hommikul kokku kahe kuu jooksul toimunu ja vaatasid tulevikku Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava Työnantajan lakisääteiset asiakirjat, kun yrityksessä on vähintään 20 työntekijää. Yrityksen kasvaessa yli 20 henkilön siihen aletaan soveltaa lakia yhteistoiminnasta yrityksissä Lisäksi selvitettiin irtisanomista ja lomauttamista koskevia perusteita ja menettelyä, mikäli näihin Sovellettavia lakeja olivat työsopimuslaki (55/2001), laki yhteistoiminnasta yrityksissä Lisäksi työnantajan harkinnassa olevien toimenpiteiden perusteet, vaikutukset ja erityi-sesti vaihtoehdot..

40 20 § HE:n perustelut Vapautus tarkoittaa nimenomaan vapautusta säännöllisistä työtehtävistä vapaa käsittää kokouksiin käytettävän ajan sekä esimerkiksi ajan, joka kuluu neuvotteluihin valmistautumiseen Työajan ulkopuolella suoritettavan työn edellytetään olevan joko lain tarkoittama yhteistoimintamenettely tai että asiasta on erikseen sovittu ennakolta työnantajan kanssa Työtehtäviin työajan ulkopuolella käytettyä aikaa ei lueta työajaksi. luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 40 Raha ja laki. Muoti ja kauneus. Ota kantaa: naiset voittivat kunnallisvaaleissa - mutta muuttuuko kunnissa mikään? Naiset etenivät kevään 2017 kuntavaaleissa historiallisen hyvin: kesäkuussa työnsä aloittavien uusien valtuustojen jäsenistä peräti 39 prosenttia on naisia

Opiskelijan palkka ja työnantajan edut. Tutkintomahdollisuudet. Hakeminen oppisopimukseen. Oppisopimuskoulutus vastaa sinun ja yrityksesi osaamisen kehittämistarpeisiin. haluat kehittää organisaation osaamispääomaa ja täydentää henkilöstön ammattitaitoa lisäkoulutuksella Yrityksen on laadittava vuosittain henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet, joista käyvät ilmi henkilöstön rakenteen ja määrän kehittyminen sekä periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä. Suunnitelmassa pitää olla arvio myös työntekijöiden ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja arvioon perustuvat koulutustavoitteet.Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa on ollut voimassa 1.9.2007 lähtien. Sen piirissä ovat kaikki kunnat ja kuntayhtymät. Lain tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen, antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä edistää kunnan palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Популярные безвредные лаки для ногтей..

1 § Lain tarkoitus Edistää yhteistoimintaa kunnissa - ppt lata

6 § Tietojen antaminen Työnantajan on annettava asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot ennen yt-menettelyn aloittamista • mahdollisuus riittävään perehtymiseen ja valmistautumiseen Kunnan on annettava • kerran vuodessa tiedot kunnan työllisyystilanteesta, toiminnan ja talouden tilasta sekä niiden todennäköisestä kehityksestä • neljännesvuosittain henkilöstön edustajille heidän pyynnöstään tiedot kunnan määrä- ja osa-aikaisista työsuhteista Kunnan on vuosittain annettava henkilöstön edustajille heidän pyynnöstään selvitys kunnassa sovellettavista periaatteista tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 2 § 1 momentin 2-kohdassa tarkoitetun alihankintasopimuk-seen perustuvan työvoiman käyttämisestä. 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 21 20 5 § Yt-menettely Neuvottelujen aloittaminen mahdollisimman aikaisinhenkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa käsiteltävään asiaan aloittamisajankohta kuitenkin työnantajan ratkaistavissa Neuvottelujen kohteena suunnitelmien ja periaatteiden kokonaisuus myös myöhemmistä muutoksista olisi neuvoteltava Laki määrittää vain yt-toiminnan vähimmäisvaatimukset yhteistoiminnan monimuotoisuuden perinne kunnissa Yksi yt-käsittelykerta jos esim. käsitelty ao. henkilöiden tai heidän edustajiensa kanssa, ei tarvitse enää yt-elinkäsittelyä luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 20 Hänestä se mahdollistaisi jatkuvan ja suunnitelmallisen yhteistyön henkilöstön ja työnantajan välillä. Yt-neuvotteluista eijuuri seuraa hyvääNykykäytössä yt-laki ahdistaa. Vain alle kuudennes kyselyyn vastanneista sanoi, että yt-neuvotteluista oli seurannut jotain myönteistä tai kehitettävää.. Kaikki terveystietosi ja reseptisi yhdestä paikasta. Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, joka näyttää terveydenhuollon kirjaamia tietoja potilaasta ja hänen lääkityksestään • Kunnissa ja kuntayhtymissä noudatetaan lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa eli YT-lakia. • Yhteistoimintamenettelyt on käytävä ennen henkilöstön siirtoja kunnasta, kuntayhtymästä tai valtiolta maakuntaan- päätökseen syys 2018

Työmarkkinajärjestöjen esitys maan hallitukselle yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa talouden kriisissä

9 § Yhteinen kokous ja neuvottelukunta. LAKI: Jos yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävä asia Asia voidaan sopia käsiteltäväksi myös työnantajan ja kaikkien henkilöstöryhmien asianomaisten Useampaa henkilöstöryhmää koskeva asia käsitellään yhteisessä kokouksessa työnantajan ja niiden.. Muutokset muihin lakeihin Laki kunnan viranhaltijan neuvotteluoikeudesta Lakia ei enää sovelleta kunnissa eikä kuntayhtymissä. 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 48

43 23 § Riita-asioiden ja hyvitysvaatimusten käsittelyLakiin perustuvat riita-asiat ja hyvitysvaatimukset käsitellään yleisessä tuomioistuimessa. Mahdolliset oikaisuvaatimukset ja kunnallisvalitukset jätetään tutkimatta. luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 43 Mies kaatui maahan ja löi päänsä asvalttiin. Hänet vietiin sairaalaan, jossa hän kuitenkin menehtyi vammoihinsa saman päivän aikana. Kiukkonen valitti tuomiostaan hovioikeuteen, joka kuitenkin piti käräjäoikeuden ratkaisun Toiminnassa otetaan huomioon laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007), laki työsuojelun valvonnasta ja Työsuojelutoimikunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on työnantajan ja henkilöstön edustajista kummastakin vähintään puolet Henkilöstön kehittäminen ja muutostilanteet. Muutosturva työnantajan kannalta. Kun irtisanottavia on alle kymmenen. Yhteistoimintamenettelyssä on esitettävä toimintaperiaatteet, jotka tukevat irtisanomisaikana hakeutumista muuhun työhön, koulutukseen sekä TE-palveluihin

17 4 § Yt:ssa käsiteltävät asiat4) Taloudellisista ja tuotannollisista syistä toimeenpantavat osa-aikaistamiset, lomauttamiset ja irtisanomiset Mikäli talousarvioehdotus todennäköisesti edellyttää em. toimenpiteitä, toimenpiteitä on käsiteltävä yt-menettelyssä ennen kuin hallitus tekee lopullisen ehdotuksen valtuustolle. Vuosittain laadittava suunnitelma erilaisten työsuhde-muotojen käytöstä toistaiseksi voimassa olevat palvelussuhteet määräaikaiset osa-aikaiset luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 17 Neuvotteluesityksen ajankohdalla ja siinä annettavilla tiedoilla varmistetaan se, että työtekijöillä ja heidän edustajillaan on aito mahdollisuus valmistautua neuvotteluun ja tehdä omia esityksiä. 5 Keskeisimmät muutokset nykytilanteeseenUusi laki korvaa yleissopimuksen, joka oli luonteeltaan työ- ja virkaehtosopimus. Jos työnantaja irtisanoo, lomauttaa tai osa-aikaistaa jättäen tahallaan tai huolimattomuudesta noudattamatta yt-lain säännöksiä, työnantaja voidaan tuomita yleisessä tuomioistuimessa maksamaan työntekijälle enintään euron suuruinen hyvitys. Työnantajaa edustavat viranhaltijat/työntekijät voidaan tuomita sakkorangaistukseen laissa erikseen todettujen säännösten tahallisesta tai tuottamuksellisesta rikkomisesta. luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 5

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä pyrkii edistämään yritysten toiminnan ja työolosuhteiden kehittämistä. Lain tarkoitus on edistää työnantajan ja henkilöstön keskinäisiä suhteita sekä henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä ja työpaikkansa asioihin. Laki koskee yrityksiä, joissa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Tätä pienemmissäkin yrityksissä voidaan harjoittaa yhteistoimintaa joko työehtosopimuksen ohjein tai työpaikalla sovittavin menetelmin. Koulutussuunnitelmasta säädetään yhteistoimintalaissa (laki yhteistoiminnasta yrityksissä, 16 §) ja laissa taloudellisesti tuetusta ammatillisen Koulutusvähennyksen perusteena olevan koulutuksen on oltava työnantajan järjestämää koulutusta, joka ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista

Yhteistoimint

 1. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia tukee Maria Teikaria Akavan uudeksi puheenjohtajaksi – valmiudet kehittää tulevaisuuden työelämää ja ay-liikettä
 2. Lähihoitaja - SuPer on sinun liittosi! SuPer on jäsentensä vahva edunvalvoja, ammatin ja koulutuksen kehittäjä.
 3. nan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi” perusteet vaikutukset vaihtoehdot luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 18
 4. 37 18 § Suhde TES/VES:een Jos asia tulisi käsitellä myös sitovan TES:n tai VES:n mukaisesti yt-lain mukaisia neuvotteluja ei aloiteta tai ne on keskeytettävä, jos työnantaja tai luottamusmies vaatii asian käsittelyä TES:n tai VES:n neuvottelujärjestyksessä. luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 37
 5. nasta kunnissa (13.4.2007/449) mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoi

16 4 § HE:n perustelut Henkilöstön tasa-arvoisen kohteluun liittyviä periaatteita ja suunnitelmia ovat esim. tasa-arvosuunnitelma työyhteisön sisäisen tiedotuksen ja aloitetoiminnan periaatteet luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 16 1 § Lain tarkoitus • Edistää yhteistoimintaa kunnissa • Mahdollistaa henkilöstön osallistuminen kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun • Edistää kuntien palvelutuotannon tuloksellisuutta • Edistää henkilöstön työelämän laatua 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 2 38 19 § Sopimisoikeus KT ja valtakunnalliset viranhaltija- ja työntekijäyhdistykset voivat poiketa sopimuksin 4—10 ja 12—16 §:ien määräyksistä ei kuitenkaan työvoiman käytön vähentämistä ja työvoimatoimistolle ilmoittamista koskevista määräyksistä siltä osin kuin ne koskevat vähintään 10 työntekijän irtisanomista tehdyillä sopimuksilla on TES/VES:n oikeusvaikutus luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 38 Kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 4 a § (29.12.2016/1472). Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainaki

Wenn die EU-Länder Quarantänebeschränkungen aufheben und Grenzen öffnen, wird die Bewegung illegaler Einwanderer sicherlich zunehmen. Am Freitag, 15. Mai, berichtet der Polizeidienst der Europäischen Union. «Die Lockerung der Reise- und Bewegungsbeschränkungen wird.. 33 14 § Yhteistoimintaelin oltava jokaisessa kunnassakoostuu työnantajan ja henkilöstön, käytännössä pääsopijajärjestöjen, edustajista toimikausi 4 vuotta mahdollisuus sopia useamman kunnan yhteisestä yhteistoimintaelimestä käsitellään henkilöstöä yleisesti koskevat tai muuten laajakantoiset asiat jos asia on käsitelty yt-elimessä, sitä ei tarvitse enää käsitellä yksittäisten työntekijöiden kanssa luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 33

ja vuorovaikutuksella työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken. Erimielisyyksien käsittely ã Lähtökohtana on se, että kaikki asiat pyritään ensisijaisesti sopimaan työntekijän ja esimiehen kesken omalla toimipaikalla. ã Asian luonteesta riippuen paikallinen / päätoiminen luottamusmies saattaa.. 4 § Yt:ssa käsiteltävät asiat 4)Taloudellisista ja tuotannollisista syistä toimeenpantavat osa-aikaistamiset, lomauttamiset ja irtisanomiset Mikäli talousarvioehdotus todennäköisesti edellyttää em. toimenpiteitä, toimenpiteitä on käsiteltävä yt-menettelyssä ennen kuin hallitus tekee lopullisen ehdotuksen valtuustolle.Vuosittain laadittava suunnitelma erilaisten työsuhde-muotojen käytöstä • toistaiseksi voimassa olevat palvelussuhteet • määräaikaiset • osa-aikaiset 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 17 Wenn ein Fluss Hochwasser hat, hat er mehr Wasser als gewöhnlich und da das Wasser ja irgendwo bleiben muss, wird der Fluss breiter und tritt über die Ufer. Es kommt also zu Überschwemmungen

Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta maakuntien - JH

 1. nasta..
 2. nan ja talouden tilasta sekä niiden todennäköisestä kehityksestä. Kunnan on annettava neljännesvuosittain henkilöstön edustajille heidän pyynnöstään kunnan työvoimatilannetta kuvaava selvitys kunnan määräaikaisissa ja osa-aikaisissa palvelussuhteissa olevien määrästä. 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 7
 3. 11 § Liikkeen luovutus Luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä ao. henkilöstön edustajille • luovutuksen ajankohta • luovutuksen syyt • aiheutuvat seuraukset • suunnitellut työntekijöitä koskevat toimenpiteet 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 28
 4. Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki vaihde 09 2727 910 (klo 9.00–15.00) faksi 09 2727 9120 etunimi.sukunimi@superliitto.fi
 5. taa kunnissaMahdollistaa henkilöstön osallistu

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa säädetään: 1 Lain 1 Muista yhteistoimintalain mukaiset velvoitteet Yhteistoimintalain (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä, 30.3.2007/334) tarkoituksena on edistää yrityksen ja sen henkilöstön.. Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluu työpaikan tärkeitä asioita, kuten henkilöstön asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä ja siirrot tehtävästä toiseen, olennaiset laitehankinnat, yrityksen tai sen osan lopettaminen, yrityksen ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevat periaatteet, henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet.2 § Soveltamisala Lakia sovelletaan kunnissa ja kuntayhtymissä. Lakia ei sovelleta kunnallisissa yhtiöissä. 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 4 41 21 § Hyvitys Mikäli työnantaja ei ole irtisanoessaan, lomauttaessaan tai osa-aikaistaessaan noudat-tanut yhteistoimintamenettelyä tai työvoiman vähentämistä koskevia määräyksiä (5 ja 7—9 §) tahallisesti tai huolimattomuudesta, työnantaja on määrättävä maksamaan irtisanotulle, lomautetulle tai osa-aikaistetulle työntekijälle enintään euron suuruinen hyvitys. luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 41

Osallistun ja vaikutan : tutkimus henkilöstön

Yhteistoiminnalla tarkoitetaan työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Henkilöstön, eli työntekijöiden puolella yhteistoiminnassa on työntekijöiden yhteinen edustaja, joka pääsääntöisesti on luottamusmies tai –valtuutettu taikka erillinen yhteistoimintaedustaja, jos luottamushenkilöä ei ole.. Hallitus esittää, että työnantajalle säädetään velvollisuus tarjota tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle mahdollisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen.Yhteistoiminnan osapuolet ovat lain mukaan työnantaja ja työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies, yhdysmies, muu yhteyshenkilö, luottamusvaltuutettu tai yksittäinen työntekijä.

Kuntavaltuutettu Seija Väisänen - Home Faceboo

 1. Kunnissa ovat parhaillaan käynnissä lasten vanhemmille suunnatut kyselyt varhaiskasvatuksen tarpeesta kesällä. Normaalisti noin 10 prosenttia lapsista on hoidossa heinäkuussa, ja sain viestiä, että heinäkuussa olisi vähän enemmän lapsia hoidossa kuin normaalisti
 2. 14 4 § Yt:ssa käsiteltävät asiat3) Henkilöstöön, sen kehittämiseen, tasa-arvoiseen kohteluun ja sisäiseen tietojenvaihtoon liittyvät periaatteet ja suunnitelmat luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 14
 3. Keskeisimmät muutokset nykytilanteeseen Uuteen yt-lakiin perustuvat riita-asiat, hyvitysvaatimukset ja rangaistusvaatimukset käsitellään yleisessä tuomioistuimessa myös viranhaltijoiden osalta. Asiapiiri vähän suppeampi kuin yleissopimuk-sessa, esim. virastojen yms. talousarvioesityksiä ei tarvitse enää käsitellä yt-menettelyssä Laadittava vuosittain yt-menettelyssä henkilöstö- tms. suunnitelma, josta käy ilmi erilaisten työsuhdemuotojen käytön periaatteet. 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 6
 4. nasta kunnissa (449/2007). Valtion virkamieslaki (750/1994). Laki yhteistoi
 5. Suomessa on Suomen laki. © Jussi Nukari / Lehtikuva. Kun kunnan päätöksenteosta katoaa kyky myöntää tehdyt virheet, ollaan jo kaukana hyvän hallinnon periaatteista. Kittilä-farssi jatkuu: Kunnanjohtajan johtamistaitoja on arvioitu ilman henkilöstön kuulemista

12 4 § Yt:ssa käsiteltävät asiat1) Henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset - töiden organisoinnissa - kunnan palvelurakenteessa - kuntajaossa - kuntien välisessä yhteistoiminnassa luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 12 19 § Sopimisoikeus KT ja valtakunnalliset viranhaltija- ja työntekijäyhdistykset voivat poiketa sopimuksin 4—10 ja 12—16 §:ien määräyksistä • ei kuitenkaan työvoiman käytön vähentämistä ja työvoimatoimistolle ilmoittamista koskevista määräyksistä siltä osin kuin ne koskevat vähintään 10 työntekijän irtisanomista • tehdyillä sopimuksilla on TES/VES:n oikeusvaikutus 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 38 Johtaminen kunnissa koetaan oikeudenmukaisemmaksi, osoittaa Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus. Kuntien työmäärä ja muutokset ovat ─ Johtamiseen on kiinnitetty kunnissa yhä suurempaa huomiota. Esimiehiä on koulutettu ja tämä näkyy tuloksissa, kertoo Kunta10-tutkimuksen johtaja Tuula.. 21 § Hyvitys Mikäli työnantaja ei ole irtisanoessaan, lomauttaessaan tai osa-aikaistaessaan noudat-tanut yhteistoimintamenettelyä tai työvoiman vähentämistä koskevia määräyksiä (5 ja 7—9 §) tahallisesti tai huolimattomuudesta, työnantaja on määrättävä maksamaan irtisanotulle, lomautetulle tai osa-aikaistetulle työntekijälle enintään 30 000 euron suuruinen hyvitys. 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 41

Koronaviruksen aiheuttama kriisi vaikuttaa työpaikkojen toimintaan monin tavoin. Kokosimme artikkeliin tärkeää tietoa työlainsäädännön väliaikaisista muutoksista työntekijöiden näkökulmasta. Yt-lakia sovelletaan yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työtekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20 työtekijää. Yrityksessä, jossa on työntekijöitä vähemmän kuin 20 noudatetaan työsopimuslain 9 luvun 2 §:n ja 3 §:n säännöksiä. Yt-lain soveltamisalassa nimettyjä säännöksiä sovelletaan vain yrityksessä, jonka työtekijöiden määrä on vähintään 30 työntekijää.Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä 11 3 § Yhteistoiminnan osapuoletHenkilöstön edustajana voi toimia luottamusmies työsuojeluvaltuutettu muu henkilöstön nimeämä edustaja yhteistoimintaedustaja tietyin edellytyksin luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 11

Laissa on merkittäviä velvoitteita koskien työnantajan tietojenanto- ja suunnitelmavelvollisuuksia. Yt-lain tarkoituksena on edistää yrityksen ja sen henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä sekä kehittää yrityksen toimintaa Julkista sek- toria koskevat säännökset (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteis- toiminnasta kunnissa, KYTL; laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa, VYTL sekä kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehit- tämissopimus ja yhteistoimintasopimus)..

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta jättää noudattamatta tai rikkoo rangaistussäännöksessä nimettyjä säännöksiä on tuomittava yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta sakkoon. Kunnanhallituksen tehtäväalueesta ja kunnasta riippuen rajoitus voi koskea esimerkiksi rakennusliikkeitä, maarakennusyrityksiä, kauppaliikkeitä ja pankkeja. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta

Yksityisen sektorin työpaikkoja koskee laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007), kuntia laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kun-nissa (449/2007) ja valtion virastoja laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (1233/2013) 15 4 § HE:n perustelut Henkilöstöön liittyviä periaatteita ja suunnitelmia ovat esim. henkilöstöhallinnossa noudatettavat periaatteet ja menettelytavat henkilöstöstrategiat työhönoton ja perehdyttämisen periaatteet virkistys- ja työhyvinvointitoiminnan periaatteet Henkilöstön kehittämisen periaatteita ja suunnitelmia ovat esim. henkilöstö- ja koulutus-suunnitelmat, joissa on tietoja - sekä osaamisen kehittämistarpeista ja ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista - tiedot henkilöstön rakenteesta, määrästä ja osaamisesta luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 15 15 § Yt-menettelystä poikkeaminen Menettelystä voidaan poiketa 4 §:n 1 momentin 1. ja 4. kohdissa sekä 11 §:ssä tarkoitetuissa asioissa mikäli • kunnan viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toiminta voi vaarantua • on olemassa muu erittäin painava syy, jota ei ole voitu ennakoida. Kun poikkeamiselle ei ole enää perusteita, asia on käsiteltävä yt-menettelyssä 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 34 1 LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007)

YHTEISTOIMINNAN TOTEUTTAMINEN Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta voi tapahtua pysyväisluontei-sessa neuvottelukunnassa, kehittämishankkeiden toteuttamiseksi perustet-tavissa projektiryhmissä tai työnantajan ja henkilöstön välisissä neuvotte-luissa 14 § Yhteistoimintaelin • oltava jokaisessa kunnassa • koostuu työnantajan ja henkilöstön, käytännössä pääsopijajärjestöjen, edustajista • toimikausi 4 vuotta • mahdollisuus sopia useamman kunnan yhteisestä yhteistoimintaelimestä • käsitellään henkilöstöä yleisesti koskevat tai muuten laajakantoiset asiat • jos asia on käsitelty yt-elimessä, sitä ei tarvitse enää käsitellä yksittäisten työntekijöiden kanssa 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 33

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työsopimuslakia, merityösopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia, valtion virkamieslakia, yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia, yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annettua lakia, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annettua lakia, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia, työterveyshuoltolakia, sairausvakuutuslakia, työttömyysturvalakia ja tuloverolakia.10 § Vuokratyövoiman käyttö Yt-menettelyssä on käsiteltävä vuokratyövoiman käyttöä koskevat periaatteet. Harkitessaan sopimusta vuokratyövoiman käytöstä työnantajan ilmoitettava asiasta niille henkilöstön edustajille, joiden edustamien henkilöiden työhön vuokratyövoiman käyttö vaikuttaisi. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi • vuokratyöntekijöiden määrä • työtehtävät ja –kohteet • sopimuksen kestoaika • ajanjakso, jona vuokratyövoimaa aiotaan käyttää 1.4.2014 luentokalvo0655sl-kunnallinen yt-laki.ppt 26

3 § Yhteistoiminnan osapuolet Henkilöstön edustajana voi toimia • luottamusmies • työsuojeluvaltuutettu • muu henkilöstön nimeämä edustaja Muutokset muihin lakeihin Laki kunnan viranhaltijan neuvotteluoikeudesta Lakia ei enää sovelleta kunnissa eikä kuntayhtymissä Tätä lakia sovelletaan työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan kunnissa ja kuntayhtymissä. Mitä tässä laissa jäljempänä säädetään kunnista, sovelletaan myös kuntayhtymiin. Tässä laissa työntekijällä tarkoitetaan kuntaan virka- tai työsuhteessa olevaa Ehdotetut muutokset lainsäädäntöön perustuvat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 29.2.2016 solmimaan kilpailukykysopimukseen. Esitys on valmisteltu kolmikantaisesti kesän ja syksyn 2016 aikana.

Lue ja vastaa (joulu ja vappu). Lue ja vastaa (23 tehtävää / Tekstin ymmärtäminen ) Yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta tai kuntayhtymä työnantajana ja kunnan palveluksessa oleva henkilöstö. Henkilöstön edustajina toimivat luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut tai muut valitut henkilöstön edustajat.Kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työtekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen tulee noudattaa yt-lain 8 luvun säännöksiä menettelystä ja määräajoista.

 • Vuokra asunnot äkäslompolo.
 • Olli sovijärvi kokemuksia.
 • Aurinkopaneelin kiinnitys katolle.
 • Breton language.
 • G20 kokous 2018.
 • Apple ipod nano 4. generation.
 • Sony hdr cx240eb hd.
 • Niittyleinikki soturikissat.
 • Rannetuki apteekki.
 • Word kuvan lisääminen tekstin viereen.
 • Elämäni gangsterina kovakantinen.
 • Audi a4 2.0 tdi kokemuksia.
 • Salzburg hotellit.
 • Ikh new holland.
 • Arbeitslosigkeit zerstört beziehung.
 • Hapankurkku.
 • Thailand frauen urlaub.
 • Uusiutuva luonnonvara englanniksi.
 • Norma luodit.
 • Tampermonkey android.
 • Grotten dordogne.
 • Iso käpylintu ääni.
 • Auto onnettomuus kokemuksia.
 • Heureka museokortti.
 • Liigan kuumin cheerleader.
 • Euronics raisio.
 • Func food sweden ab.
 • Candy cane suomeksi.
 • Kimmon kenkä pori.
 • Suruvaippa perhonen.
 • The barber shop movie.
 • Schenker malmö.
 • Stokke table top erfahrung.
 • Banaanit paistinpannulla.
 • Knuddels fotos.
 • Tuto ringette.
 • Edita.
 • Matkakertomus dominikaaninen tasavalta.
 • Ca 19 9 arvo.
 • Liikennöitsijä lehtimäki.
 • Laulumaa sohvat.