Home

Turkmenistanin presidentti

Turkmenistanin presidentti kielsi koronavirus sanan käytön? - YouTub

Turkmenistan - Wikipedi

Видео: Turkmenistanyn Ozalky Prezidenti Hakynda (3/3) Описание: Saparmurat Atayevich Niyazov hakynda kabir gysgaldylan pursatlar...(3/3)<><> Длительность: 00:09.. Konstitusion topara kanun çykaryjy häkimiýetiň wezipelerini amala aşyrýan döwlet wekilçilikli edarasynyň düzümini kämilleşdirmek we iki palatadan ybarat bu häkimiýetiň öňünde durýan wezipeler bilen bagly taýýarlanan teklipleri 2020-nji ýylda Türkmenistanyň Halk Maslahatynda seretmäge bermegi teklip edýärin.Ýurdumyzyň bank we maliýe ulgamlarynyň dünýä maliýe ulgamyna goşulmagyna hem uly ähmiýet bermelidiris. Ykdysady çökgünlikleriň ykdysadyýetimize täsirini aradan aýyrmaga we azaltmaga aýratyn üns bermelidiris. Býujet ulgamynyň durnukly bolmagyny, çykdajylar boýunça döwletiň ähli borçnamalarynyň gürrüňsiz ýerine ýetirilmegini, çykdajylaryň rejeli we netijeli bolmagynyň derejesini ýokarlandyrmak üçin ähli çäreleri görmelidiris.Birleşen Milletler Guramasynyň derejesinde hemişelik oňyn Bitaraplygy iki gezek ykrar edilen döwletimiziň halkara borçnamalaryny amala aşyrmak boýunça durmuşa geçirýän işleriniň netijesinde, biz dünýäniň dürli döwletleri we ýurtlary, abraýly halkara guramalary bilen dostlukly gatnaşyklary ýola goýduk we ösdürdik.Şoňa laýyklykda, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklaryny ösdürmegiň täze maksatnamasyny işläp taýýarlamaga ileri tutulýan wezipe hökmünde garamalydyrys. Bu maksatnamada Türkmenistanyň Maglumat tehnologiýalary merkezini döretmegi göz öňünde tutmak maksadalaýyk bolardy.

Oba milli maksatnamasy-da üstünlikli amala aşyrylýar. Bu ugurda 1,8 milliard manat möçberde maýa goýumlarynyň özleşdirilmegine garaşylýar. Bu bolsa, ýyllyk tabşyrygyň 93,3 göterimine barabardyr. Suw arassalaýjy we geçiriji desgalaryň, awtomobil ýollarynyň, gaz geçirijileriň, telefon ulgamlarynyň gurluşygy üstünlikli amala aşyrylýar. Ýurdumyzyň telekeçileri «Aşgabat — Türkmenabat» ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygyny dowam edýärler.Şeýle hem, «Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan» gaz geçirijisiniň owgan bölegini, «Türkmenistan — Owganystan — Pakistan» elektrik geçirijisini hem-de optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlaryny gurmak boýunça alnyp barylýan işleri çaltlandyrmak bilen bagly meselelere seretmek möhümdir. Turkmenistanin prezidenti oldu mu. 02:15. Gyssagly habar

Men Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanylan halatymda, ýurdumyzda asudalygyň hem-de raýatlaryň bolelin, eşretli durmuşda ýaşamagynyň üpjün edilmegine gönükdirilen şu düýpli özgertmeleriň amala aşyrylmagyny öz öňümde maksat edip goýdum:Nesip bolsa, ýene-de sanlyja ýyldan paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde täze, häzirki zaman şäherini hem gurarys. Bu şäher döwrebap ýaşaýyş jaýlaryny, medeni-durmuş desgalaryny öz içine alar. Şeýle hem, bu ýerde işewürlik ýa-da dynç alyş ulgamlaryna bildirilýän talaplara laýyk gelýän innowasion we ýokary tehnologiýaly edaralar ýerleşer. turkmenistanyn prezidenti 2020. turkmenistanyn prezidentinin atdan yykylysy. turkmenistanyn prezidentinin gyzy. Президент Бердымухамедов зачитал рэп про..

Şoňa görä-de, biz döwür bilen aýakdaş gitmek, ösen döwletlerden yza galmazlyk üçin ägirt uly serişdelerimizi we bar bolan şertlerimizi netijeli ulanmalydyrys.Medeniýeti mundan beýläk-de ösdürmek, elektron we çap edilýän neşirlere, köpçülikleýin habar beriş serişdelerine iň täze tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak ýakyn geljekde biziň öňümizde durýan esasy we möhüm wezipelerdir.Garaşsyzlygymyzyň jar edilen güni milli baýramymyz bolup durýar. Bu baýram türkmen halkynyň köp nesilleriniň garaşsyz ösüş hakyndaky arzyly arzuwlaryny asyrlaryň içinden geçiren şanly taryhy ýoluna çäksiz söýgimizi aňladýar. Mähriban Watanymyzyň ideallaryna, at-abraýyna we mertebesiniň belende galmagyna pugta eýermegimizi öz içine alýar.

türkmenistan prezidenti

 1. Şoňa görä-de, men ýurdumyzyň we halkymyzyň bitewülik we jebislik, parahatçylyk hem-de ruhubelentlik, hoşniýetli goňşuçylyk we dostluk ýörelgelerini belende galdyrýan örän möhüm, ykbal özgerdiji waka hökmünde Garaşsyzlyk alnan gününiň Türkmen döwletiniň şanly taryhyna ebedilik ýazyljakdygyna berk ynanýaryn.
 2. Men Watana dereje berjek, onuň dünýä içre şan-şöhratyny artdyrjak, türkmen topragyny bagt mekanyna öwürjek düýpli özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmekde halkymyz bilen bilelikde egin-egne berip zähmet çekerin.
 3. Türkmenistanyň Prezidentiniň Konstitusiýany kabul etmek, oňa üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda kanunlar babatda gaýra goýmak weto hukugy ýokdu
 4. Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşine oňaýly täsirini ýetirjek taslamalary üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň sebitleriniň öndüriji güýçlerini ýokary derejede netijeli ulanmak, olaryň amatly geografiki ýerleşişinden doly peýdalanmak, senagatynyň pudaklaýyn ösüşini diwersifikasiýalaşdyrmak, iş orunlaryny döretmek boýunça toplumlaýyn işleri durmuşa geçireris.
 5. The Turkmenistan community on Reddit. Reddit gives you the best of the internet in one place
 6. Turkmenistanin presidentti haudattiin. Turkmenistanin presidentti Saparmurat Nijazov on haudattu. Maata yli kaksi vuosikymmentä itsevaltaisesti hallinnut Nijazov kuoli yllättäen..

Heads of the Security Serviceedit

Ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy parahatçylygyň, dostlugyň we deňhukukly hyzmatdaşlygyň aýdyň nyşanyna öwrüldi. Bu bolsa, Bitarap döwletimiziň halkara abraýynyň hemişe belende göterilmegine ýardam edýär. TEL: +90 (212) 662 02 21/22/23. FAX: +90 (212) 662 02 24. E-MAIL: stambulconstm2@gmail.com. ADRES: İstanbul, Gazi Evrenos Cad. Baharistan Sok. №13, Yeşilköy. ARA: 13:00 - 14:00 Puolueen johdossa toimi Turkmenistanin ensimmäinen presidentti Saparmurat Nijazov kuolemaansa saakka 2006. Ennen vuotta 1991 puolue tunnettiin Turkmenistanin kommunistisena puolueena Älä arvostele Turkmenistanin presidenttiä tai hallintoa. Turkmenistanin presidentti on hyvin kunnioitettu henkilö ja häntä pidetään maan tärkeimpänä henkilönä The powers of the president of Turkmenistan may be terminated in accordance with article 57 of the Turkmen constitution in the event of:

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev. Pakistan Prezidenti Arif Alvi Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə bu yaxınlarda Qoşulmama Hərəkatının.. Hormatly Prezidentimiz köpçülikleýin bag ekmek dabarasyna taýýarlyk görlüşi hem-de täze desgalaryň birnäçesindäki işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy Türkmenistan Eýranyň prezidentiniň diwanynyň başlygy Türkmenistanyň prezidenti bilen duşuşdy 1 birnäçe sagat ozal Maksat Ataýew Mahmud Waezi Mahmud. Bitarap döwletimiziň ençeme gezek örän iri halkara çäreleriniň geçirilýän ýerine öwrülmegi Türkmenistanyň işjeň, täzelikçi syýasaty yzygiderli durmuşa geçirmeginiň anyk netijesi boldy. Bu halkara çäreleri köp halatda dünýä syýasatynda örän möhüm, bütinleý täze ugurlaryň başlangyç nokadyna öwrüldi.

President of Turkmenistan - Wikipedi

Biziň öňümizde durýan örän uly ähmiýetli uzak möhletleýin maksatlar we daşary syýasat ugrumyz geljekde hem üýtgewsiz bolmagynda galar. Bu bolsa, demokratik döwletimiziň, adalatlylyk ýörelgesine, yzygiderli we aýgytly öňe gitmäge esaslanan raýat jemgyýetimiziň hukuk binýadyny mundan beýläk-de berkitmegi göz öňünde tutýar. Demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň Ýer ýüzündäki at-abraýyny mundan beýläk-de artdyrmagyň zerurlygyndan ugur alyp, agzybir we parahatçylyk söýüji, dörediji halkymyzyň mertebesini ýokarlandyrmagy maksat edinýär.Konstitusion özgertmeleriň dowam etdirilmegi jemgyýetçilik durmuşynyň käbir taraplaryny Türkmenistanyň Konstitusiýasynda beýan etmegiň zerurdygyny görkezýär...ulgamyTürkmenistanyň prezidenti ilçileri bellemek baradaky kararlara gol çekdi 21 December 2018 4 0 Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 20-nji..

Video: Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine Dalaşgär

Türkmenistan ýigrimi sekiz ýyl mundan ozal döwlet garaşsyzlygyny jar etdi. Biz demokratik, hukuk we dünýewi döwlet gurluşyny saýlap alyp, özygtyýarly we erkin ösüş ýoluna ynamly gadam basdyk. Turkmenistanyn Ozalky Prezidenti Hakynda (1/3). Загружено от: Myvideo. Опубликовано Turkmenistanin itsevaltainen presidentti Gurbanguly Berdymuhamedov aikoo pian julkaista oman henkisen opaskirjansa kansalle, kertoi amerikkalainen uutistoimisto Radio Free Europe/Radio.. Biz dünýäde bolup geçýän özgertmeleri we köp ýurtlarda toplanan tejribäni nazara alyp, iki palataly ulgama geçmegi we Türkmenistanyň Halk Maslahatyny hem-de Türkmenistanyň Mejlisini wekilçilikli kanun çykaryjy häkimiýetiň wezipelerini amala aşyrýan edaralar ulgamyna goşmagy maksadalaýyk hasaplaýarys.

2003-2011-nji ýyllarda Türkmenistanyň “Türkmenistan” döwlet täjirçilik bankynyň “Diýar” şahamçasynyň dolandyryjysy wezipesinde işledi. Turkmenistanin presidentti Saparmurat Nijazov on kuollut. 66-vuotias presidentti kuoli aamulla sydänkohtaukseen. Nijazov hallitsi Keski-Aasiassa sijaitsevaa valtiota yli 20 vuotta.. Biz Gökdepe etrabynyň çäginde Ahal welaýatynyň täze merkeziniň düýbüni tutduk. Bu şäherde welaýatyň dolandyryş desgalary, ýaşaýyş jaý toplumlary, mekdeplerdir çagalar baglary, edara binalary, Ruhyýet köşgi, drama teatry, kitaphanadyr muzeý gurulýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň

Türkmenistanyň Prezidenti Içeri işler ministrliginiň institutyna

Ýurdumyzyň teatrlary, kitaphanalary, muzeýleri, medeniýet öýleri milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň gülläp ösýändiginiň aýdyň nyşany bolup durýar. Ýöne, biz gazanylan üstünlikler bilen çäklenmeli däldiris.Maýa goýumlary ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň esasy guraly bolup hyzmat edýär. Tutuş ýurdumyz boýunça ähli çeşmeleriň hasabyna özleşdirilen maýa goýumlarynyň möçberiniň 29 milliard manat (jemi içerki önümiň 26,2 göterimi) bolmagyna garaşylýar. İnsanın iliklerini donduracak kadar soğuk bir havada Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'a uçmak üzere Moskova Domodedovo Havaalanındayız Turkmenistanyn Ilkinji Prezidenti Beyik Saparmyrat Turkmenbasy? Ordeni. Awarded for merits only to superior functionarities of foreign countries. Made of 750 gold Gazanylan bu ajaýyp üstünlikleriň esasynda mähriban halkymyzyň yhlasly zähmeti, Garaşsyz Watanymyza bolan beýik söýgüsi ýatyr. Biziň amala aşyran we üstünlikli alyp barýan işlerimiziň ählisi eziz Watanymyzyň bähbitlerine hyzmat etmäge gönükdirilendir.

Türkmenistanyň prezidenti - Wikiwan

Ahaltek – hevonen, jossa ruumiillistuu kokonainen kansa

Turkmenistanyn Prezident

Hil taýdan täze, iki palataly ulgama geçilmegi türkmen jemgyýetiniň ähli gatlaklarynyň bähbitlerine wekilçilik etmäge mümkinçilik berer. Hukuk ulanyş tejribesinde gözegçilik wezipelerini amala aşyrmaga şert döreder.Ösüşiň senagat-innowasion nusgasyna gönükdirilen strategik ugry amala aşyrmak maýa goýumlarynyň 66 — 68 göterime golaýyny önümçilik ulgamyna gönükdirmek arkaly üpjün edilýär.Biz ylym we bilim ulgamlaryny kämilleşdirmek bilen bagly meselelere 2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda geçiren maslahatymyzda jikme-jik seredip geçdik. Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynda kesgitlenen wezipelere laýyklykda we bu ulgamlary yzygiderli döwrebap ýagdaýa getirmek barada alada edýäris. Ylmy-tehniki ösüşi, ylmyň, tehnologiýalaryň, öňdebaryjy pudaklaryň we önümçilikleriň ösmegini üpjün edýän täze bilimleriň özara baglanyşygyny berkidýäris.

Video: Putin sai perheenlisäystä – Turkmenistanin

Turkmenistan purkaa Nijazovin henkilökulttia | Yle Uutiset

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça ylmy taýdan esaslandyrylan teklipleri işläp taýýarlamak maksady bilen, men häzir döwlet häkimiýetiniň wekilçilikli kanun çykaryjy edarasynyň kämilleşdirilmegi bilen bagly Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça Konstitusion topary döretmek we onuň düzümini tassyklamak hakyndaky Permana gol çekjek.Men Türkmenistanda adam baradaky aladanyň döwlet syýasatynyň esasy ugry bolup durýandygyny we şeýle bolmagynda galjakdygyny aýratyn bellemek isleýärin!

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ Zaman Türkmenista

Maliýeleşdirmekde, ýeňillikli karz almaga, öňdebaryjy tehnologiýalary we enjamlary satyn almaga şert döretmekde, täze önümçilik hem-de medeni-durmuş desgalaryny gurmakda, salgytlaryň möçberini azaltmakda, algy-bergi işini kämilleşdirmekde döwlet derejesinde goldaw berilmegi hususyýetçileriň işiniň ösmegine ýardam edýär. Ýurdumyzda ýeke-täk býujet-maliýe, salgyt, pul we karz syýasaty alnyp barylýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky bolsa, bu işleriň üstünlikli amala aşyrylmagy üçin, şeýle hem işewürligiň ösmegine yzygiderli ýardam berer.Biz eziz Watanymyz Türkmenistanyň ajaýyp geljegini üpjün etmegiň bähbidine ine, şeýle maksatlary öňe sürýäris. Men durmuş-ykdysady ösüşimiziň şu strategik ugurlaryny siz goldarsyňyz diýip umyt edýärin! Presidentin ympärille on luotu henkilökultti, ja hänen kasvonsa löytyvät kaikkialta Turkmenistanista, seteleistä vodkapullojen etiketteihin Biz şu gün ýurdumyzyň ýokary wekilçilikli edarasynyň — Halk Maslahatynyň ikinji mejlisini geçirýäris. Mejlisde Garaşsyz döwletimizi ykdysady we durmuş taýdan mundan beýläk-de ösdürmegiň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşarys. Şolaryň hatarynda ýurdumyzyň konstitusion esaslaryny berkitmek we döwlet dolandyryşynyň demokratik ýörelgelerini kämilleşdirmek bilen bagly meseleler bar. Turkmenistanyn Ozalky Prezidenti Hakynda (1/3). Turkmaniston Prezidenti mamlakatimizga keldi | Президент Туркменистана прибыл в нашу страну

Şeýle hem, alyp barýan döwlet syýasatymyzda zähmet gorlaryny üstünlikli dolandyrmak we zähmet bazary bilen bagly meseleleri oňyn çözmek, ýurdumyzyň raýatlarynyň zähmet çekmäge konstitusion hukugyny degişli derejede amala aşyrmak üçin zerur şertleri döretmäge aýratyn üns bermelidiris. Şu maksat bilen, täze önümçilik we tehnologik desgalaryň gurluşygyny berk gözegçilikde saklamalydyrys. Bu desgalar täze iş orunlarynyň döredilmegini, ilatyň iş bilen üpjünçiliginiň ýokary derejesini üpjün edýär. Turkmenistanin presidentti Kurbanguly Berdymuhamedov esitteli keskiviikkona lääkärintaitojaan leikkaamalla kasvaimen. Berdymuhamedov on hammaslääkäri, mutta hänellä ei ole kirurgin pätevyyttä Turkmenistanin perustuslaki vahvistaa kuitenkin oikeuden yksityisyyteen omassa asunnossa, ja C. ottaa huomioon Turkmenistanin kanssa tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka..

Biz bu meseleler boýunça örän möhüm çözgütleri kabul ederis. Şeýle hem, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny» durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işleriň käbir jemlerini jemläris. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň.. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Mejlisine Konstitusion toparyň ýanynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça gelip gowuşýan teklipleri öwrenmek hem-de umumylaşdyrmak baradaky iş toparyny döretmegi tabşyrýaryn.Döwlet eýeçiligini hususylaşdyrmak biziň syýasatymyzyň düzüm bölegi bolup durýar. Şoňa görä-de, söwda-bazar gatnaşyklarynyň ösüşini çaltlandyrmak zerurdyr. Ýurdumyzda pul dolanyşygynyň durnukly bolmagyny we durnukly ykdysady ösüşi gazanmak üçin zerur bolan ähli makroykdysady şertleri döretmelidiris. Dünýäde dowam edýän ykdysady çökgünlik we sarp ediş ulgamyndaky özgertmeler şertinde maliýe ulgamynyň durnuklylygyny we netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, netijeli we durnukly salgyt ulgamyny döretmek işini hem güýçlendirmelidiris.Bize döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşy üçin möhüm ähmiýeti bolan ýene-de bir meseläni ara alyp maslahatlaşmak zerur bolup durýar.

Turkmenistanyn Prezidenti SUPER STAR DENTISTBASHY STOMATOLOG DISHCHI Похожие запросы для Turkmenistanyn prezidenti. Eýranyň prezidentiniň diwanynyň başlygy Türkmenistanyň prezidenti bilen duşuşdyAzatlyk Radiosy Türkmenistan geljekde-de parahatçylygy, asudalygy söýýän we olary gorap saklamak babatynda täze maksatnamalary amala aşyrýan garaşsyz döwlet hökmünde dünýä bileleşiginde uly abraýa eýe bolar. Biziň ýurdumyz adamzadyň öňe sürýän ynsanperwerlik, hoşniýetlilik, dost-doganlyk syýasatyny dabaralandyryp, “Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2013-2017-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyna” laýyklykda dünýä döwletleri bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklary syýasy-diplomatik, ykdysady, halkara-hukuk, medeni-ynsanperwer ugurlary boýunça alyp barar.

2019 -njy ýyl Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň täze taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy. Milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda ähli ugurlarda uly ösüşler gazanyldy. Ýurdumyz sebitiň iri.. Смотрите видео Turkmenistanyn Prezidenti в высоком качестве. Смотрите также: Turkmenistan: President Berdimuhamedow welcomes Putin to Ashgabat ahead of.. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak we mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak maksady bilen, önümleriň daşary ýurtlara iberilýän görnüşlerini artdyrmaga niýetlenen kärhanalary gurmak we döwrebap ýagdaýa getirmek boýunça hem giň möçberli maksatnama durmuşa geçirilýär. Netijede, eksport edilýän önümleriň möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 8,4 göterim artdy.Biz oba hojalygyny dolandyrmagy kämilleşdirmek, onuň düzümini özgertmek, ýer we suw serişdelerini netijeli ulanmak, daşky gurşawy goramak maksady bilen, düýpli özgertmeleri amala aşyrdyk. Iň gowy dünýä tejribesini, ylmyň we tehnikanyň öňdebaryjy gazananlaryny ornaşdyrmak arkaly obasenagat toplumynyň önümçilik düzümleriniň işini üýtgedip guraýarys.Biz sanly ykdysadyýete geçmekde öňümizde durýan wezipeleri çözmek üçin programmaçylar, inženerler, tehnologlar ýaly hünärmenlere zerurlygy göz öňünde tutduk. Şu maksat bilen, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň maksatnamalaryna täze ugurlary öwrenmegi, döwrüň talaplaryna laýyk gelýän hünärler boýunça hünärmenleri taýýarlamagy goşduk. Şonuň ýaly-da, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny döretdik.

Garaşsyz döwletimizi durmuş- ykdysady taýdan ösdürmegiň strategiýasy, amala aşyrylýan düýpli özgertmeler bizden medeniýet ulgamynda hem degişli üýtgetmeleri geçirmegi talap edýär.The president of Turkmenistan (Turkmen:Türkmenistanyň prezidenti) is the head of state and of the executive power, is the highest official of Turkmenistan, and has the constitutional charter to act as a guarantor of national independence, territorial integrity, and adherence to the Constitution and international agreements.[3] Biziň ýerasty we ýerüsti baýlyklarymyzyň işlenip taýýarlanylmagy we ýerlenilmegi diňe bir ata Watanymyzyň däl, eýsem, dünýäniň köp ýurtlarynyň ykdysady ösüşine oňaýly täsirini ýetirer. Türkmenistanyň başlangyjy bilen durmuşa geçirilýän yklym ähmiýetli taslamalaryň biri-de Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisidir. Biz TOPH taslamasy ýaly sebitde möhüm ykdysady, ulag-aragatnaşyk, durmuş we ynsanperwer wezipeleri çözmäge ýardam berýän ägirt uly taslamalary durmuşa geçirmek boýunça işleri mundan beýläk-de dowam etdireris.Bilim, ylym we tehnika ulgamlarynda gazanylan üstünliklere esaslanyp, milli bilim ulgamyny ösdürmelidiris. Bilimli, zähmetsöýer, giň dünýägaraýyşly, öňdebaryjy tehnologiýalardan oňat baş çykarýan ýokary derejeli hünärmenleri terbiýeläp ýetişdirmelidiris.

Geçen ýyl biz Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda polipropilen örtüklerini öndürýän täze kärhanany dabaraly açyp, ulanmaga berdik. Şeýle hem, Balkan welaýatynyň Garabogaz şäherinde karbamid öndürýän gazhimiýa toplumyny, Gyýanlyda bolsa, täze gazhimiýa toplumyny işe girizdik. Turkmenistanin Turkmenistanin pääkaupungissa Ašgabatissa ei ole enää tämän vuoden alusta saanut ajaa Kummallisen kiellon takana on presidentti Gurbanguly Berdimuhamedowin mieltymys valkoiseen.. Biz daşky gurşawy, ösümlik we haýwanat dünýäsiniň gymmatly görnüşlerini goramagyň, tebigy baýlyklarymyzy aýawly hem-de netijeli ulanmagyň, durmuş we hojalyk desgalarynyň ekologiýa şertlerini üpjün etmegiň möhüm meselelerini çözmek üçin toplumlaýyn işleri amala aşyrýarys. Bu ugurda milli we sebit derejelerinde Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy, Daşky gurşawy goramak boýunça maksatnamasy, Ählumumy ekologiýa gaznasy we beýleki abraýly halkara guramalary bilen bilelikde ähli tagallalary edýäris.

Oletko nähnyt näitä? Kymmenen ainutkertaista paikkaa

Türkmenistanyň Prezidentiniň Perman

 1. Telekeçileriň öndürýän ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply önümleri ýeke bir içerki bazara däl, eýsem, daşary ýurtlara çykarylar we Türkmenistanda öndürilýän harytlara bolan islegi artdyrar. Halal zähmet çekmek hem-de baýamak üçin zerur şertleriň döredilmegi, ilatyň durmuş şertleriniň barha gowulandyrylmagy, adamlaryň zähmete bolan höwesini, ertirki güne bolan ynamyny artdyrar. Işewürler tarapyndan ýurdumyzda kiçi kärhanalaryň ýüzlerçesi dörediler we olarda ýaşlar üçin täze iş orunlary açylar. Geljekde döwletimizde telekeçilik bilen meşgullanýanlaryň, hususy kärhanalaryň sany barha artar.
 2. #Turkmenistanyn prezidenti yatlama kitabyny yazyandygyny #TDHnyn habarcysyna aytdy. Nyyazowyn hem #Mahribanlarym atly yatlama kitaby bardy. 0 ответов 2 ретвитов..
 3. 2 отметок «Нравится», 0 комментариев — Turkmen Habar (@turkmenhabar) в Instagram: «Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga Gol Çekdi..
 4. Görşüňiz ýaly, häzirki döwürde syýasy, ykdysady, medeni-durmuş özgertmelerini amala aşyrmak boýunça işler çalt depginlerde alnyp barylýar. Bu bolsa, ykdysadyýetimiziň kuwwatyny berkitmäge we dünýäniň iň ösen döwletleriniň derejesine ýetmäge, biziň yglan eden «Döwlet adam üçindir!» diýen şygarymyza laýyklykda mähriban halkymyzyň abadançylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Bularyň ählisi ýurdumyzy ykdysady we durmuş taýdan ösdürmek üçin ygtybarly esas bolup hyzmat edýär.
 5. Biz häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli welaýatlaryny durmuş-ykdysady taýdan çalt depginler bilen ösdürmegi gazanmalydyrys. Içerki bazary halkyň sarp edýän harytlary bilen üpjün etmek we bu harytlary daşary ýurtlara ibermek, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini düýpli gowulandyrmak hem-de halkara ölçeglerine laýyk getirmek üçin esasy maddy binýat hökmünde sebitlerde hem ýokary tehnologiýaly önümçilikleri döretmelidiris.
 6. Bu işleriň ählisi esasy maksada ýetmekde — mähriban halkymyzyň abadançylygyny dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň derejesine ýetirmekde ýene-de bir möhüm ädim bolar.

Hukuk Maglumatlary Merkez

Should the president be removed from office, the chairman of the Assembly is legally appointed as acting president, with elections being held no later than 60 days after the fact. This has never taken place; in 2006, when Turkmenistan's only presidential vacancy occurred due to Niyazov's death in office, the State Security Council of Turkmenistan transferred the right to act as President to the first deputy chairman of the Cabinet of Ministers on an ad-hoc basis. The requirement that an acting president does not have the right to run for president was also dropped. Eýranyň prezident diwanynyň 12-nji sentýabrda Aşgabada gelen başlygy Mahmud Waezi (Mahmoud Vaezi) Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen 1997-nji ýylda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetini ykdysatçy hünäri boýunça tamamlady.Biz Lebap, Mary, Daşoguz, Balkan welaýatlarynda hem tebigy gazdan dürli önümleri öndürýän gazhimiýa toplumlaryny gurmagy göz öňünde tutýarys. Önümçilik we durmuş maksatly iri desgalaryň gurluşygy hem üstünlikli dowam edýär. Şu ýylyň 9 aýynda 55 desganyň gurlup, ulanmaga berilmegine garaşylýar.

Turkmen Habar в Instagram: «Türkmenistanyň Prezidenti

Biz häzirki zamanyň çylşyrymly meselelerini diňe bilelikdäki tagallalar arkaly çözüp boljakdygyna düşünmekden ugur alyp, dünýä bileleşigi bilen ak ýürekli çemeleşmä we açyklyga esaslanan gatnaşyklary ýola goýýarys. Türkmenistan daşary syýasatda şeýle hemişelik ynsanperwer ýörelgäni goldanýar. Halkara gatnaşyklaryny özara hormat goýmak we deňhukuklylyk konsepsiýasy esasynda alyp barýar. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW. Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy. ICAO standartlaryna laýyk gelýän Türkmenistanyň resminamalary Bu, elbetde, bir tarapdan, ýurdumyzyň ykdysadyýetini hemmetaraplaýyn ösdürmäge we durmuş maksatnamalaryny amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Beýleki bir tarapdan bolsa, dünýäde ählumumy parahatçylygyň, durnukly we sazlaşykly ösüşiň bähbitlerine halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmaga we berkitmäge ýardam edýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Prezidentine

 1. Tebigy baýlyklar, amatly ekologiýa we howa şertleri, häzirki zaman senagat önümçiligi, oba hojalyk, ulag we aragatnaşyk, hyzmatlar ulgamlary ýurdumyzyň sebitlerini çalt depginler bilen ösdürmek üçin giň mümkinçilikleri döredýär.
 2. ating term limits for the presidency and removing the previous age requirement of below 70, as well as extending the term from five to seven years.[4] The President is also the supreme commander of the Armed Forces of Turkmenistan and the chairman of the country's Cabinet of Ministers.
 3. Size berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyýar we abadan durmuş, eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin!
 4. Ýurdumyzda amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeler Türkmenistany ösüşiň täze belentliklerine çykarýar. Munuň öz düýbünden täze önümçilik we jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň kemala gelmegine ýardam edýär. Hut şonuň üçin hem häzirki döwür bizden şeýle şertlerde işläp, döredip, gurup, dolandyryp bilýän zehinli hünärmenleriň täze nesliniň ýetişdirilmegini talap edýär. Türkmenistanyň täze taryhyny başdan geçirýän döwründe eziz Diýarymyzyň we mähriban halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine ýurdumyzy syýasy, ykdysady hem-de medeni taýdan ösdürmekde, Watanymyzyň abraýyny, şöhratyny we mertebesini artdyrmakda Türkmenistanyň her bir raýatynyň ägirt uly döredijilikli zähmeti zerurdyr. Çünki ýurduň gülläp ösüşiniň, her bir raýatyň bagtyýar durmuşynyň açary päk zähmetdedir. Biziň baş maksadymyz her bir zähmetkeşiň bagtyýar, gurply ýaşamagy bolup durýar.
 5. Şu ýyl GDA-da başlyklyk edýän ýurt hökmünde Türkmenistanyň geçiren bu mejlisine gatnaşmak üçin Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew, Belarus..
 6. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. See actions taken by the people who manage and post content

Biz Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Birleşigi, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Goşulmazlyk Hereketi, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly abraýly halkara guramalary, dünýäniň ähli ýurtlary bilen syýasy, ykdysady, medeni-ynsanperwer gatnaşyklary yzygiderli giňeldýäris. Ýer ýüzünde parahatçylygy we ylalaşygy berkitmek, içerki ösüşi üpjün etmek hem-de milli bähbitleri berjaý etmek üçin tagallalary birleşdirmäge öz goşandymyzy goşýarys.Biz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň jebisligini we agzybirligini üpjün etmäge gönükdirilen taglymatlary öňe sürüp, beýik maksatlara ýetmek ugrundaky gujur-gaýratyny, isleg-arzuwlaryny, döredijilik ruhubelentligini birleşdirip, Garaşsyz Watanymyzyň gadymy topragynda bagtyýar we abadan durmuşy berkarar etdik. Turkmenistan honors WWII veterans. World War II veterans and their wives as well as labor veterans who served on the home front during the war were decorated with the anniversary medal On the 75th.. Ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda ägirt uly, il-ýurt bähbitli taryhy wakalar bolup geçýär. Ýakyn wagtda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary hem ýurdumyzyň geljegi bilen bagly möhüm ähmiýetli wakalaryň biridir. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda geçiriljek Prezident saýlawlary türkmen jemgyýetimizde demokratiýanyň dabaralanýandygyna we halkymyzyň hukuk medeniýetiniň kämilleşýändigine doly şaýatlyk edýär. Yllättävien vaiheiden jälkeen Turkmenistanin presidentti Gurbanguly Berdimuhamedow armahti kahdeksan Jehovan todistajaa, jotka olivat vankeudessa uskontonsa harjoittamisen vuoksi

Türkmenistanyň Konstitusiýasy Prezidenti Berdimuhamedo

 1. The site owner hides the web page description
 2. Presidentin tehtäviin kuuluvat kansallisesti tärkeät asiat. Politiikalla pyritään parantamaan oman Ainakin 95% vastaajista, jotka vastaavat kysymykseen Mitä Turkmenistanin presidentin pitäisi..
 3. Häzirki döwürde dünýä düýpli özgertmeleri başdan geçirýär. Syýasat, ykdysadyýet we söwda ulgamlarynda uly özgertmeler bolup geçýär. Bu ýagdaýlary ünsli synlamak bilen, biz hem ykdysadyýeti dolandyrmaga düzedişleri girizmek boýunça meýilnamalaýyn işleri amala aşyrýarys. Onuň netijeli bolmagyny üpjün edip, maýa goýumlaryny höweslendirýäris. Işewürlik ulgamyna goldaw berip, hususy pudagy ösdürmäge ýardam edýäris. Şol bir wagtda-da, döwlet häkimiýet we milli kanun çykaryjy edaralarynyň işini kämilleşdirýäris.
 4. Turkmenistanyn Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Malikgulyyewic. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mälikgulýýewiç
 5. Biz geljek ýyllarda hem durmuş ulgamynda şeýle syýasaty alyp bararys.Ýurdumyzyň ykdysady mümkinçilikleri muny ynamly aýtmaga esas berýär. Bu bolsa, mähriban halkymyzyň, her maşgalanyň, ýurdumyzyň her bir raýatynyň abadançylygy barada hemmetaraplaýyn alada etmek biziň alyp barýan döwlet syýasatymyzyň esasy, ileri tutulýan ugry bolup durýandygyny aýdyň tassyklaýar.
 6. Ivan Ivanovich Mezhlauk (19 novembre 1924 - 1926). Shaymardan Nurimanovich Ibragimov (giugno 1926 - 1927). Nikolay Antonovich Paskutsky (1927 - 1928). Grigory Naumovich Aronshtam (11 maggio 1928 - agosto 1930). Yakov Abramovich Popok (agosto 1930 - 15 aprile 1937)
 7. Turkmenistanyn Prezidenti Super Star Guitar HEROarmenforever. 6 il əvvəl. Turkmenistanyn Prezidenti SUPER STAR DENTISTBASHY STOMATOLOG DISHCHI

ABŞ-nyň döwlet baştutanlary. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine hödürlenmegini kabul etdi Venäjän federaation keskuspankin Turkmenistanin manatin kurssi (2) - kanat tänään ja huomenna. Valuuttamuunnin Muunnettavissa oleva valuuttamuunnin. Päivittäinen päivitys президент Туркмении. Türkmenistanyň Prezidenti Päivän kuva: Presidentti ja kultainen kastelukannu. Lähteet: AP, AFP. Oheinen kuva: Turkmenistanin presidentti Gurbanguly Berdymuhamedov tekojärvihankkeen avajaisissa 15.7.2009

Döwlet eýeçiligini hususylaşdyrmak işi hem çalt depginler bilen alnyp barylýar. Turkmenistanyn Prezidenti . 636 просмотров. 0 Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welayatynda bina edilen Turkmenistanyn milli hemra ulgamynyn dolandyrys merkezine bardy Ylmy taýdan esaslandyrylan döwlet maksatnamalarymyzda şäherler bilen bir hatarda, sebitleri ösdürmäge aýratyn orun berler. Ýurdumyzyň welaýatlarynyň senagat taýdan ösüşini düýpli ýokarlandyrmak, ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça degişli işleri amala aşyrmak wezipesi möhüm bolup durýar.

Tässä on asennetta, Turkmenistanin presidentti pystytti itselleen kullatun ratsastajapatsaan:http://www.hs.fi/ulkomaat/a1432520879545 პრეზიდენტი (xmf); Prezidanto de Turkmenio (eo); председник Туркменистана (sr); Predsednik Turkmenistana (sl); Turkmenistanin presidentti (fi); თურქმენეთის პრეზიდენტი (ka).. 1997-nji ýylda Türkmenistanyň “Türkmenistan” döwlet täjirçilik bankynyň Karz beriş müdirliginiň ykdysatçysy bolup zähmet ýoluna başlady we 2003-nji ýyla çenli şol bankyň Berkararlyk etrabyndaky şahamçasynyň karz beriş bölüminiň müdiri, Karz beriş müdirliginiň uly ykdysatçysy, Müdiriýetiň başlygynyň kömekçisi, Halkara hasaplaşyk we walýuta amallary müdirliginiň başlygy, Pul dolanyşygy, zähmet haklaryna we kassa amallaryna gözegçilik müdirliginiň başlygy, Berkararlyk etrabyndaky şahamçasynyň dolandyryjysy wezipelerinde zähmet çekdi.

Gaz geçirijileriň köp ugurly ulgamyny döretmek, şeýle hem kontinentleriň we Aziýanyň üsti bilen gaz geçirijileriň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegi uglewodorod serişdelerini halkara bazarlaryna ibermek üçin täze mümkinçilikleri açýar. Şunuň bilen baglylykda, goňşy döwletleriň energetika howpsuzlygyny we ykdysady taýdan durnukly bolmagyny berkitmek, bütin Merkezi Aziýanyň we Aziýa sebitiniň Durnukly ösüşiniň maksatlaryna ýetmek üçin ýurdumyzyň eksport kuwwatyny düýpli artdyrmak zerur bolup durýar. Turkmenistanin presidentti hautaisi lautasantennit. Olet lukenut maksutonta artikkelia. Presidentti Berdymuhamedov aloitti satelliittiantennien vastaisen kampanjan jo vuonna 2008, jolloin hän määräsi..

Kaspianmeri ja Turkmenistan – Vapaan matkustajan päiväkirja

Türkmenistanyň Merkezi Bank

Şonuň bilen birlikde, bu pudakda entek köp sanly ulanylmaýan serişdeler we mümkinçilikler hem bar.Şu ýylyň 9 aýynda daşary söwda dolanyşygynyň 11 milliard amerikan dollary möçberde bolmagyna garaşylýar. Bu bolsa, 2018-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,8 göterim köpdür. Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Prezidentini BMG-niň Owganystandaky Missiýasynyň mandatynyň uzaldylýandygy hakyndaky Kararnamanyň kabul edilmegi bilen.. Halkara hyzmatdaşlygynyň täze, netijeli ýollaryny we ugurlaryny emele getirmekde örän gymmatly tejribe topladyk. Häzirki döwürde Türkmenistan Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna, Araly halas etmegiň Halkara gaznasyna başlyklyk edýär. Şeýle hem, Birleşen Milletler Guramasynyň köp sanly halkara komissiýalarynyň agzasy bolup durýar, bu Guramanyň dürli maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşýar.

Ýaňy-ýakynda ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilen birinji Hazar ykdysady forumy munuň aýdyň subutnamasy boldy. Ýurdumyzyň durmuşynda taryhy waka öwrülen bu forum sebitde hyzmatdaşlygyň täze görnüşiniň ýola goýulmagyna ýardam etdi. Türkmenistanyň prezidenti öňünden yglan edilmedik harby türgenleşigini geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň agtygy - Kerimguly.. Deputatlaryň ýerlerde saýlawçylar bilen has ýakyn gatnaşyklaryny ýola goýmaga, kanunlaryň we milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine gözegçiligi güýçlendirmäge itergi berer.Şeýle hem, biz ýaş nesillerimizi terbiýelemäge ünsi güýçlendirmelidiris. Ýaşlar alan bilimlerine, ukyplaryna laýyklykda, çylşyrymly önümçilik tehnologiýalaryny ulanarlar. Sanly düzümi bolan ykdysady desgalary dolandyrarlar.

Bu bolsa, jemgyýetiň we döwletiň durmuşynyň ähli ugurlarynda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleri kanunçylyk taýdan berkitmäge hem-de Esasy Kanunymyzy döwrüň talaplaryna laýyk getirmäge mümkinçilik berdi. Turkmenistanin presidentin Gurbanguli Berdimuhamedovin isännöimässä 5issa kesäkuussa järjestettävässä uraauurtavassa seremoniassa odotetaan osallistuvan Afganistanin presidentti Hamid.. Arhiw. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde sözlän sözi. 00:3226.09.2019

Kuin Kaksi MarjaaTyrannihallitsijan valta ulottuu lähes kaikkeen – yhdestä

Maan puoluejärjestelmää hallitsee lähinnä Turkmenistanin demokraattinen puolue, tosin presidentti Berdimuhamedow perusti vuosina 2012 ja 2014 kaksi uutta puoluetta: Yrittäjien ja teollisuuden.. Biz mukaddes Garaşsyzlyk baýramyny ajaýyp zähmet üstünlikleri, eziz Watanymyza çäksiz buýsanç hem söýgi, ruhubelentlik duýgulary bilen garşylaýarys. Turkmenistanin presidentti GurbangulyBerdymukhammedov tuli valtaan vuonna 2007. Alisteiset kutsuvat sitä arcade -patruunaksi. Lisäksi hän on maan asevoimien pääministeri ja päällikkö

 • Mikä väri olet.
 • Tahvonlahden päiväkoti.
 • Tomb raider chasm shrine challenge.
 • 6.5 swedish mauser.
 • Lakimiesliitto koulutus.
 • Minimed 640g käyttöohje.
 • Laattapinnoitus hinta.
 • Armens ullfilt.
 • Kieliluun ongelmat.
 • Mår psykiskt dåligt hjälp.
 • Merkkausmaali motonet.
 • Garcinia cambogia sivuvaikutukset.
 • Tradolan 100 mg depot.
 • Ron howard happy days.
 • Tuatara tiramisu.
 • Tilintarkastuksen rajat.
 • Will smith music video.
 • Sandberg kaspar.
 • Dermalex ekseema kokemuksia.
 • Jsow c 1.
 • Fysioterapeut utbildning malmö.
 • Ripuli tarinat.
 • Kpedu logistiikka.
 • Kumkvatti resepti.
 • Arctichrome tuotteet.
 • Eurokangas farkkukangas.
 • Fiskars kirvesmiehen vasara.
 • K ruoka videot.
 • Nissan primera p12 moottori.
 • Kauniit tapetit.
 • Hus vatsakeskus ajanvaraus.
 • Linda lampenius toccata and fugue.
 • Reinin liha kinkku hinta.
 • Lohjennut paikka hampaassa.
 • Kyykäärmeen pesä.
 • Bosch tka8013.
 • Kirjanpito harjoittelu.
 • Smart casual women's.
 • Keijo leppänen helluntailainen.
 • Harri henttinen vaimo.
 • Kantasormus wiki.