Home

Käydä lukio englanniksi

Kurssilla tutustutaan vuosittain vaihtuvan teeman mukaan johonkin ennalta ilmoitettavaan käsityötekniikkaan tai –teemaan (esim. tilkkutyöt, sisustustekstiilit, huovutus, älykäs tekstiili). Tavoitteena on, että opiskelija nauttii käden taidoista, kehittää omaa käsityötaitoaan, kokee tekemisen iloa ja on avoin monialaiselle yhteistyölle. Suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan käsityötuote tai -teos valitun teeman mukaisesti.Ensiavun perustiedot ja -taidot hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. 

Kerrataan potenssi- ja juurilausekkeiden laskutoimituksia. Opiskellaan juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktiot ja tutustutaan

Helsingin kielilukiossa voit opiskella kielet- ja kansainvälisyys -painotuksessa tai yleislinjalla tai elokuusta 2020 lähtien englannin- ja suomenkielisellä linjalla Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja ‑toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto.

Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.Kurssilla syvennytään metafysiikan ja tietoteorian peruskysymyksiin: opitaan hahmottamaan ja arvioimaan erilaisia käsityksiä olemassaolosta, todellisuudesta, totuudesta, ja tiedosta. Tutustutaan tieteenfilosofian perusteisiin sekä tieteellisen tutkimuksen luonteeseen ja menetelmiin ja opitaan soveltamaan tietoa lukion eri oppiaineisiin.Kurssin teemoina ovat luonnon toiminta ja merkitys ihmiselle. Kurssilla käsitellään myös luonnon monimuotoisuutta, ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä kestävän tulevaisuuden toteuttamista. Keskeisiä sisältöjä ovat ekosysteemien toiminta, lajien väliset suhteet ja ympäristön muutokset. Kurssilla tutustutaan muotoilun historiaan ja syvennetään erityisesti suomalaiseen muotoiluun ja käsityökulttuuriin. Vahvistetaan omaa identiteettiä käsityöilmaisun avulla. Kansan- ja kansallispuvut, kansanomaiset tekstiilit, sekä niiden materiaalit ja käsityötekniikat. Materiaali- ja tekniikkakokeiluja, joissa perinteisiä käsityötekniikoita sovelletaan nykyajan käsityömenetelmiin ja materiaaleihin. Kurssilla suunnitellaan, valmistetaan ja arvioidaan tuote tai – teos annetun teeman pohjalta ja tehdään portfolio. Kurssi toteutetaan mahdollisesti yhteistyössä ”Suomalainen muotoilu 2” - kurssin kanssa. 

lukio englanniksi Suomi-englanti sanakirj

 1. Itsenäisesti suoritettavalla kurssilla harjaannutaan pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Syvennetään teknisiä valmiuksia ja toteutetaan taideteos, teossarja tai muu visuaalisen alan tuote. Työskentely esitetään portfoliomuodossa.  
 2. Luokka:Englannin kielen lyhenteet. Wikisanakirjasta. Siirry navigaatioon Siirry hakuun. Sivut, jotka ovat luokassa Englannin kielen lyhenteet. Seuraavat 200 sivua kuuluvat tähän luokkaan
 3. Kurssi syventää ja rikastuttaa opiskelijan käsitystä kielenkäytön mahdollisuuksista sanataiteen välineenä. Tavoitteena on, että opiskelija syventää käsitystään kaunokirjallisuuden erilaisista tekstityypeistä ja tyylilajeista sekä niin lyriikan, proosan kuin draamankin luonteesta, etsii omaa persoonallista ilmaisuaan, rohkaistuu luoviin ratkaisuihin ja kielellisiin kokeiluihin sekä oppii muokkaamaan omia tekstejään. Kurssilla harjoitellaan monenlaisten tekstien tuottamista ja pyritään vapauttamaan jokaisen omaa ilmaisua. Kurssista saa suoritusmerkinnän S.

Video: LUKIO suomesta englanniksi - Ilmainen Sanakirja (suomi-englanti

käydä suomeksi ja englanniksi - suomi-englanti sanakirj

 1. Kurssilla opiskelija tutustuu rakennettuun ja luonnonympäristöön sekä muotoiluun. Opiskelijan oma ympäristö on lähtökohtana tilan, paikan ja muotoilun tutkimiselle. Kurssilla ideoidaan ja tehdään luovia materiaalikokeiluja, esim. pienoismalleja ja esinesuunnittelua. Mikä tekee paikasta viihtyisän, tavarasta toimivan? 
 2. kä kielinen hakemasi sana on, jätä lähdekielikenttä tyhjäksi. Tällöin RedFox tarkistaa, mistä kielistä hakusana löytyy.
 3. Kerrataan ja syvennetään aiempien kurssien keskeiset osa-alueet. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi.
 4. Hakutulos sisältää käännösvastineet, käyttöesimerkit sekä synonyymit. Myös hakutuloksen punaisella merkityistä sanoista voit tehdä lisähakuja klikkaamalla sanaa.
 5. This is the official English website of Miraikan - The National Museum of Emerging Science and Innovation. Miraikan is where visitors can explore a wide variety of science-related topics such as the..
 6. Mikä on käsityötä, mikä on kuvataidetta ja mitä on siinä välissä? 

Tavoitteena on syventää eri tanssilajien tuntemusta. Kurssin sisältö suunnitellaan opettajan ja opiskelijoiden yhteistyönä.Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä. Kurssilla tutustutaan mm. yksinkertaisiin tasavirtapiireihin, niissä oleviin komponentteihin sekä sähköstaattiseen vuorovaikutukseen ja sähkökenttään. Kurssilla tutustutaan värijärjestelmiin ja niiden historiaan taiteellisen työskentelyn ja harjoitusten kautta. Opiskelija ymmärtää värien merkityksen taiteessa ja ympäristössään.perehtyy englantiin maailmankielenä ja kommunikaation välineenä. Kurssilla kehitetään opiskelutaitoja itsenäisesti ja ryhmässä.  YO-tutkinnon nimi englanniksi? maria888. 02.11.2007 17:27. USAlaisiin kouluihin kirjoitti: niin sitten se on High School Graduate. suomen lukio ei ole high school vaan upper secondary school

lukio - käännös englanniksi - bab

Englanti - lukio Kurssi 1

käydä suomesta englanniksi - RedFox Sanakirj

 1. The Battleship Missouri Memorial rests in the heart of Pearl Harbor offering activities and tours to Hawaii's visitors from across the world
 2. Information on the coronavirus situation. You can find all infos about the current situation here. Information on the coronavirus situation. You can find all infos about the current situation here
 3. New York State's official tourism site | Explore all the state of New York has to offer including fun things to do, year-round events and festivals, world-class hotels and award-winning restaurants

Katso sanan lukio käännös suomi-englanti. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä. Suomi, englanti, ruotsi ja monta muuta kieltä Kurssilla tutustutaan vuosittain vaihtuvan teeman mukaan johonkin ennalta ilmoitettavaan käsityötekniikkaan tai –teemaan. Suunnitellaan sekä valmistetaan sisustustekstiili. Valittu teema voi olla esim. tilkkutyöt, huovutus, älykäs tekstiili... Kurssilla tutustutaan valitun tekniikan materiaaleihin ja työmenetelmiin, sekä kehitetään omaa taitoa resurssien mukaan. Kurssilla suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan tuote tai -teos valitun teeman mukaisesti. 

Lukio englanniksi - Käännös / Sanakirja suomi » - dictionaries24

 Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen välisiä yhteyksiä sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa kokonaisuuksissa. Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja käyttävät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen. Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta.Kurssi tarjoaa opiskelijalle tilaisuuksia kehittää musiikillista ja muuta taiteellista luovaa ajatteluaan ja ilmaisutaitojaan taiteidenvälisessä työskentelyssä ja yhteistyössä muiden kanssa. Tavoitteena on, että kurssin aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ryhmässä tai itsenäisesti taiteelliseen ilmaisuun liittyvän kokonaisuuden. Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa opiskelija soveltaa ja yhdistää aiemmin hankkimaansa kulttuurista, musiikillista ja muuta taiteellista osaamista. Oppimisprosessin aikana opiskelija arvioi työskentelyään ja oppii toimimaan kokonaisuuden kannalta mielekkäällä tavalla. Kokonaisuuden toteutuksessa voi käyttää myös kehittyvän teknologian tarjoamia taiteellisen ilmaisun keinoja.Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.Lukion käsityöhön ja muotoiluun johdattava kurssi. Tuotteen suunnittelu ja elinkaari, sekä kokonainen käsityöprosessi.  Esteettinen, ekologinen, ergonominen, ekonominen ja eettinen näkökulma tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa. Tutustutaan laajasti muotoilun toimintaympäristöön ja harjoitellaan  teemallista ja prosessinomaista työskentelyä sekä portfolion tekemistä. Suunnitellaan ja valmistetaan tuote tai teos annetun teeman pohjalta. Oppilaitos- yritys- ja museovierailuja mahdollisuuksien mukaan. Mistä ideat syntyvät ja miten ne muotoutuvat valmiiksi tuotteiksi? Kurssin tavoitteena on ymmärtää perimään ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn. Ympäristöä tarkastellaan laajasti mm. psykososiaalisen, rakennetun ja luonnonympäristön näkökulmista. Sosiaalisen kestävyyden näkökulma korostuu kaikissa kurssin teemoissa. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa muun muassa oikeudenmukaisuutta, erilaisuuden hyväksymistä, tasa-arvon toteutumista ja turvallisuutta.  

Harjoitellaan erilaisia yo-koetehtäviä: käydään läpi vanhoja yo-vihkoja, tehdään tiivistelmiä, avokysymyksiä, käännöksiä ja kirjotetaan runsaasti harjoitusaineita yo-vihoissa olevista otsikoista.Kurssilla jokainen on tähänastisen elämänsä muodin huipulla. Työskennellään luovasti kokeillen, kehittäen ja hullutellen. Harjoitellaan visualisoimaan omia ideoita ja tutustutaan muotipiirustusten tekemiseen. Tehdään erilaisia pinta- ja rakennekokeiluja sekä ideoidaan ja suunnitellaan erilaisia asusteita tai asukokonaisuuksia annettujen ohjeistusten pohjalta. Saadaan erilaisia näkökulmia suunnittelutyöhön ja eri materiaalien käyttöön vaatesuunnittelussa.  Kurssilla työskennellään yksin ja ryhmissä. Kurssin tarkoituksena on valmistautua ylioppilaskirjoituksiin. Kurssilla perehdytään siihen, miten erityyppisiin tehtäviin vastataan. Harjoitellaan hyvän esseen kirjoittamista ja kerrataan lukutekniikoita. Värin fyysinen havaitseminen, väripsykologia ja värien symboliikka ovat kurssin keskeisiä sisältöjä. Mitä väri on? Miten värit vaikuttavat toisiinsa, ympäristöön ja katsojaan? Miten värejä voi käyttää monipuolisemmin omassa kuvallisessa ilmaisussa?   Коледж/ліцей (lukio): 11-12 класи. Після закінчення 10 класу школярі продовжують навчання в ліцеї, або переходять в професійний коледж. Після закінчення навчання та здачі всіх екзаменів..

Kokkolan suomalainen lukio (KSL). Ajankohtaista. Wilman osoite muuttui (10.3.2020). Kokkolan suomalainen lukio /Kokkolan yhteislyseon toimipaikka Torikatu 43 67100 KOKKOLA Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen. Kuninkaantien lukio on Espoon keskuksessa toimiva lukio, jonka painotusalueena on Tavanomaisen lukio-opiskelun lisäksi lukiossa tehdään erilaisia projekteja sekä vietetään teemapäiviä mm. mediaan.. Suunnitellaan ja toteutetaan laskettelu- ja/tai hiihtoretki. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. laskettelu,Tutustutaan diskreetteihin ja jatkuviin jakaumiin ja niiden tunnuslukuihin. Opiskellaan kombinatoriikkaa. Tutustutaan todennäköisyyden käsitteeseen ja sen määrittämiseen laskemalla. Tutkitaan yksinkertaisia todennäköisyysjakaumia. 

Kurssilla perehdytään etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin. Opiskelija tutustuu esimerkiksi hyve-, seuraus-, sopimus-, oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteisiin sekä soveltavaan etiikkaan, esimerkiksi eläimiä ja ympäristöä koskeviin eettisiin kysymyksiin. Tavoitteena on oppia jäsentämään ja perustelemaan omia elämänvalintoja ja elämän merkityksellisyyttä filosofisen etiikan avulla. Kurssilla tutustutaan kulttuurien kehitykseen ja kulttuuriseen vuorovaikutukseen. Pohditaan kulttuuriperintöä ja kulttuurin vaikutusta identiteetille ja maailmankatsomukselle. Syvennytään suomalaisen kulttuurin monimuotoisuuteen ja vähemmistökulttuureihin sekä tarkastellaan rasismia ja siihen liittyviä ilmiöitä.  Oulun Lyseon Lukio (Oulu Lyseo Upper Secondary School) is a Finnish upper secondary school in the city of Oulu in northern Finland. The school has over 60 teachers and about 750 students. In addition to the Finnish national curriculum the school provides the option to study the International Baccalaureate.. Tiina Mitts. Englanti - lukio. Share. Sivun vasemmasta reunasta pääset kurssikohtaisille englannin sivuille opettajan kurssin alkaessa antamalla kurssisivukohtaisella avaimella Havaitaan ja oivalletaan visuaalisia merkityksiä ympäristössämme ja sovelletaan niitä omassa työskentelyssä. Etsitään uudenlaista ja vaihtelevaa näkökulmaa asioihin, tapahtumiin ja lainalaisuuksiin yhteiskunnassamme. Tutustutaan nykytaiteen taustailmiöihin ja metodeihin. Taide nykymaailman vaikuttajana. Yhdessä sovittujen aihepiirien toteuttaminen itse valituilla taiteellisilla menetelmillä yksilö- tai ryhmätyönä. Visuaaliset alakulttuurit, erilaiset taidekäsitykset, ympäristö- ja yhteisötaide sekä moniaistillisuus. Mitä ihmettä?

Joensuun Lyseon Lukio - International Baccalaureat

kurssitarjonta tammerkosken-lukio

 1. lukio.com may be for sale. Index. Other searches
 2. Kurssilla käsitellään nuoren arkielämään liittyviä aihepiirejä. Opiskelija  
 3. ja tekniikoin. Omassa työskentelyssä voidaan hyödyntää perinteisiä ja digitaalisia menetelmiä. Syvennetään taitoa kertoa tarinaa kuvalla ja sanalla. Miten sarjakuvaa ja animaatiota käytetään kerronnan välineinä? Miten kuvan sarjallisuutta voidaan soveltaa eri viestimissä ja taidemuodoissa?  
 4. Tuonelan Lukio. + Follow Artist. Credits ↓

Harjoitellaan matemaattisten tietokoneohjelmistojen käyttöä. Kurssi tukee aiempien kurssien tehtävien suorittamista sähköisessä muodossa.Kurssilla pohditaan ajankohtaisia ihmismaantieteen ilmiöitä kuten väestönkasvu, muuttoliikkeet, kaupungistuminen, luonnonvarat, verkostoituminen sekä kehittyneisyys. Näitä tarkastellaan sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti. Kurssilla opitaan vaihtoehtoja, joilla edistetään kestävää tulevaisuutta.     The online etymology dictionary is the internet's go-to source for quick and reliable accounts of the origin and history of English words, phrases, and idioms. It is professional enough to satisfy academic..

Koulutukseen liittyvää sanastoa englanniksi

Kurssilla perehdytään aineiden reaktioihin ja niissä tapahtuviin energiamuutoksiin. Reaktioiden käsittelyssä keskeisiä asioita ovat reaktioyhtälöiden kirjoittaminen, laskennallinen käsitteleminen ja kokeellinen havainnointi.  Keskeistä on ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkitys kemiassa. kanssa. Sisältöinä on näyttämöliikunnan tuottaminen ja esittäminen musikaalin tai näytelmän

Vaalan lukio - Posts Faceboo

Numerot englanniksi Englannin kielioppi E

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikunnan lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta. Suomi-sanoja englanniksi. Paylaş Paylaş. Anonim tarafından Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan opintomatka kohteeseen, jossa puhutaan koulussamme opetettavaa kieltä. Kurssiin kuuluu lähitapaamisia ja opiskelijoiden tekemiä esityksiä kohteesta. Esitysten valmistelu ja opintomatkan suunnittelu tapahtuu oppitunneilla. Kurssin päätteeksi vieraillaan kohteessa, ja käytetään vierasta kieltä autenttisissa tilanteissa.Psykologian ensimmäinen kurssi johdattaa psykologiaan tieteenä. Ihmisen toimintaa tarkastellaan biologisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuutena. Keskeisiä teemoja ovat oppimisen taidot ja psyykkinen hyvinvointi. 

Kurssi on maalauksen jatkokurssi. Kurssilla syvennytään kokeilujen ja harjoitusten kautta jo opittujen maalausmenetelmien mahdollisuuksiin omassa ilmaisussa. Harjoitetaan taitoa havainnoida ja kuvata ympäristöä eri tavoilla, tavoitteena oman ilmaisun monipuolistaminen. Maalataan mahdollisuuksien mukaan erilaisissa ympäristöissä. Tekniikoina vesivärit ja muut menetelmät tilanteen mukaan. Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä. Kurssin tavoitteena on tutustua jännitykseen ilmiönä turvallisessa pienryhmässä. Tarkastellaan esimerkiksi jännitykseen liittyviä tilanteita, ajatuksia, kehon tuntemuksia ja käyttäytymistä. Haetaan keinoja selvitä jännittävistä tilanteista.Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä laskennallisesta näkökulmasta. Kurssi antaa valmiuksia oman talouden suunnitteluun sekä tukee yrittäjyyden ja taloustiedon opiskelua.  

FI lukio volume_up {substantiivi}

Lähettäjä: Leppis. Otsikko: Lukio tuuning. Peruskoulusta lukioon. 58 543 katselukertaa. Lukio vs. Amis. 77 443 katselukertaa Ratkaistaan käytännön ongelmia yhdenmuotoisuuden, suorakulmaisen kolmion geometrian ja koordinaatiston avulla. Vahvistetaan tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden piirtämistä sekä pinta-alojen ja tilavuuksien määrittämistä.   Mukkulan lukio on Lahden kaupunginlukio, joka lakkautettiin Lahden kaupungin kouluverkkouudistyksen yhteydessä. Alueelle muutoin menneet lukiolaiset ohjataan Lahden keskustan lukioihin Kurssin tavoitteena on tekstien monimuotoisuuden ymmärtäminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Opiskelijan viestijäkuva syventyy ryhmäkeskusteluissa, proosaa analysoimalla, lähteitä kriittisesti tutkimalla ja moniäänisiä tekstikokonaisuuksia erittelemällä. Lisäksi kurssilla referoidaan, opetellaan aineiston pohjalta kirjoittamista ja tulkitaan mediatekstejä sekä kuvia.Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan ainutkertainen ja laadukas juhlapuku annetun teeman pohjalta. Kurssilla tutustuu pukeutumisen historiaan ja vaatteen välittämään viestiin, sekä juhlavaatteiden materiaaleihin ja yksityiskohtiin. Kurssilla kerrataan kaavojen muokkaamista ja valmistetaan tarvittaessa sovitusvaate. Valmiit juhla-asut esitellään kurssilla sovittavalla tavalla.

Tikkurilan lukio

 1. Kurssilla tutustutaan käsityöhön meillä ja muualla, yksin ja yhdessä tehden, vanhoja taitoja hyödyntäen ja uutta luovasti kokeillen. Tutustutaan käsityön merkitykseen yhteiskunnallisesti ja yksilön kannalta kokeilemalla ja kokemalla käsityötä erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan ainutkertainen käsityötuote tai -teos ajankohtaisesta teemasta itse valitulla tai valituilla tekniikoilla (ompelu, kirjonta, kuvansiirto, lankatekniikat, värjäys …). Kurssin sisältö täsmentyy vuosittain sen mukaan, mikä on ajankohtaista.
 2. I have written about the verb käydä before, but here's a post about the difference between mennä and käydä. Mennä only indicates that someone is going somewhere. That's it. Mä menen kuntosalille
 3. en johonkin koulun kansainvälisistä projekteista eli osallistumista opintomatkalle ja mahdollisesti kansainvälisen vieraan isäntäopiskelijana toimimista. Opintomatkan yhteydessä tulee tehdä projektityö, esim. matkapäiväkirja. Suoritusmerkinnän voi saada myös aktiivisesta osallistumisesta kansainväliseen yhteistyöhön omassa oppilaitoksessa, esim. eTwinning-projektiin osallistumisesta.

IB-lukio, Joensuun lyseon lukio

Kurssilla jokainen on tähänastisen elämänsä muodin huipulla. Työskennellään luovasti kokeillen, kehittäen ja hullutellen. Harjoitellaan visualisoimaan omia ideoita ja tutustutaan  muotipiirustusten tekemiseen. Tehdään erilaisia pinta- ja rakennekokeiluja sekä ideoidaan ja suunnitellaan erilaisia asusteita tai asukokonaisuuksia annettujen ohjeistusten  pohjalta. Saadaan erilaisia näkökulmia suunnittelutyöhön ja eri materiaalien käyttöön vaatesuunnittelussa.  Kurssilla työskennellään yksin ja ryhmissä. Opiskelija oppii eri mailapelien taitoja ja tietoja. Kurssin sisältöinä ovat sulkapallo, tennis, squash jaKurssilla tarkastellaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia analysoiden niitä ideologisten ja taloudellisten mallien näkökulmista 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla harjoitellaan monipuolisten tietolähteiden hyödyntämistä sekä tiedonvälitykseen liittyvää kriittistä arviointia eri aikoina.  Kurssi käsittelee kemiallista tasapainoa ja reaktionopeutta. Perehdytään tärkeimpiin tasapainoreaktioihin, mm. happo-emästasapainoihin, niiden laskennalliseen ja graafiseen käsittelyyn sekä tasapainotilan säätelyyn.  Kurssilla vahvistetaan kemian laskutaitoja. Simonkylän lukio - kokeileva lukio book. Read reviews from world's largest community for readers. Simonkylän lukio - kok... by Sirkka Kauppinen. Other editions

Luokka:Englannin kielen lyhenteet - Wikisanakirj

 1. Kurssilla tehdään digitaalista kuvaa, hyödynnetään ajankohtaisia sovelluksia ja tekniikoita. Omassa kuvallisessa prosessissa opitaan käyttämään perinteisiä kuvan tekemisen muotoja ja digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia. Opitaan sähköisen väriopin perusteet. Opiskelijaa kannustetaan yksilölliseen ilmaisuun. Miten digitaalinen maalaus eroaa muista maalauksen menetelmistä? Miten luot oman kädenjälkesi digitaaliseen maalaukseen?
 2. Jäsennetään ja syvennetään lukiokemian oppimäärää. Harjoitellaan ylioppilaskoe- ja pääsykoetehtäviin vastaamista.  
 3. Itsenäisesti suoritettavalla kurssilla harjaannutaan pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Syvennetään teknisiä valmiuksia ja toteutetaan taideteos, teossarja tai muu visuaalisen alan tuote. Työskentely esitetään portfoliomuodossa.
 4. Kangasalan lukio Finnentie 42 36200 Kangasala - karttalinkki. Rehtori: Teuvo Ropo 050 387 6173 Ap.reht

Why Choose Proven Winners? Proven Winners searches the world to bring you vibrant flowering annuals, perennials and shrubs that deliver the most beautiful garden performance. When you grow.. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijaryhmän yhteistoimintaa ja aktiivista osallisuutta. Sisältönä voi olla projektiluontoinen kokonaisuus tai muu yhdessä toteutettava liikunta.

Kaikki lukion englannin materiaali

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.Kurssilla kehitetään omaa kuvallista ilmaisua esim. puupiirroksen keinoin. Tutustutaan kohopainon perinteeseen ja sen käyttöön nykytaiteessa. Työstetään laattoja, vedostetaan käsin ja prässillä, värein ja reliefimäisesti. Useat laatat ja painokerrat mahdollisia. Harjoitellaan sarjallista kuvatyöskentelyä.Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Kurssilla käsitellään mekaanisen energian ja liikemäärän säilymislakeja. Kurssilla tarkastellaan mm. suoraviivaista liikettä, Newtonin lakeja, voiman momenttia ja törmäyksiä.  Lukio. Venäjän kieli, kulttuuri ja yrittäjyys Kurssilla tutustutaan kristillisten kirkkojen ja liikkeiden syntyyn sekä niiden erityispiirteisiin. Kurssilla perehdytään kristinuskon moninaisiin ilmenemismuotoihin eri maanosissa. Tarkastellaan kristinuskon vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin eri puolilla maailmaa.

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

Lyseo Upper Secondary School - Wikipedi

Kurssilla syvennytään Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin, kuten esimerkiksi hindulaisuuteen, buddhalaisuuteen, kungfutselaisuuteen, taolaisuuteen ja shintolaisuuteen sekä luonnonuskontojen keskeisiin piirteisiin. Kurssilla tarkastellaan uskontojen vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä niiden ilmenemistä länsimaissa. Tekstiilityön peruskurssi, jossa tekstiilityön tilat ja laitteet tulevat tutuiksi. Kurssilla tutustutaan tekstiilimateriaaleihin, työvälineisiin ja perustekniikoihin. Suunnitellaan ja toteutetaan käsityötuotteita ja -teoksia. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti käsityölinjan opiskelijoille, mutta muutkin voivat osallistua, jos on tilaa.Kurssilla kerrataan keskeisiä oppisisältöjä ja harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista. 

Tikkurilan lukio - Wikipedi

Edmodo is an easy way to get your students connected so they can safely collaborate, get and stay organized, and access assignments, grades, and school messages Havaitaan ja oivalletaan visuaalisia merkityksiä ympäristössämme ja sovelletaan niitä omassa työskentelyssä. Etsitään uudenlaista ja vaihtelevaa näkökulmaa asioihin, tapahtumiin ja lainalaisuuksiin yhteiskunnassamme. Tutustutaan nykytaiteen taustailmiöihin ja metodeihin. Taide nykymaailman vaikuttajana. Yhdessä sovittujen aihepiirien toteuttaminen itse valituilla taiteellisilla menetelmillä yksilö- tai ryhmätyönä. Visuaaliset alakulttuurit, erilaiset taidekäsitykset, ympäristö- ja yhteisötaide sekä moniaistillisuus. Mitä ihmettä?  Työelämään tutustumisen tavoitteena on antaa opiskelijoille tietoa työelämästä ja eri ammateista. Opiskelija hankkii itse työpaikan keskusteltuaan ensin opon kanssa. TETtiin voi halutessaan liittää myös tutustumisen saman alan oppilaitokseen. TETin suorittamiseen kuuluu vähintään 30 tunnin työskentely työpaikalla ja raportin kirjoittaminen ohjeiden mukaan. Kurssista saa suoritusmerkinnän.KU31 Toisia todellisuuksia  KSY Tutustutaan VR-, AR ja MR- teknologiaan ja sen eri sovelluksiin. Käytetään joitakin virtuaalitodellisuuden, lisätyn ja muunnetun todellisuuden rakentamisessa tarvittavia ohjelmistoja ja työkaluja. Ideoidaan tuote, teos tai palvelu, jossa XR-teknologiaa voisi hyödyntää.  

Suomenkielisiä sanontoja englanniksi MuroBB

Kurssilla hahmotetaan tämän päivän maailmanpolitiikkaa sen keskeisten toimijoiden kautta. Kurssilla käsiteltävät teemat poimitaan ajankohtaisista kansainvälien politiikan tapahtumista, joiden taustoihin pureudutaan erilaisten töiden kautta. Kurssi täydentää hyvin kansainvälisten suhteiden kurssia (HI2/zHI3). Arvioinnin perusteena kurssilla toimivat opiskelijoiden kurssin aikana tekemät työt, joita voivat olla yksittäinen tutkielma, portfolio tietystä teemasta, esitelmät, selvitykset, raportit ja mahdollinen kurssikoe.RedFoxin kieliparihistoria näyttää kymmenen viimeisintä käyttämääsi kieliparia. Voit listaa klikkaamalla nopeasti vaihtaa eniten käyttämiesi kieliparien välillä.Kurssilla täydennetään pakollisten kurssien teemoja kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opiskelija vankentaa taitoaan ymmärtää ja tuottaa erilaisia tekstejä. Opiskelija kehittää kielitaitoaan ja kielellistä tarkkuuttaan omien tarpeidensa ja taitotasonsa mukaan.    

Esimerkkejä "lukio"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Kurssilla tarkastellaan aivotoiminnan yhteyttä psyykkisiin ilmiöihin. Tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteet tulevat tutuiksi.  Kykysi tunnistaa ja hallita taitavaan tiedonkäsittelyyn vaikuttavia tekijöitä kehittyy.  Vaalan lukio, Vaala, Oulun Lääni, Finland. Lukio-opetus järjestetään etäopetuksena. Opettajat ovat aluksi yhteydessä opiskelijoihinsa wilman kautta Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Vaatekaupoissa voi käydä, sanoo Husin Asko Järvinen - Riski tartunnan saamiseen on nyt pieni. 17:08. STM päivitti hoivayksiköiden koronaohjetta, huomio toimintakykyyn ja yhteydenpitoon läheisten..

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.Kurssilla opiskelija oppii tuntemaan erilaisia musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai -kulttuureihin laulaen, soittaen ja kuunnellen. Opiskelija kehittää musisointi- ja kuuntelutaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa.  Insights tutustuttaa englannin eri variantteihin ja tarjoaa mahdollisuuksia kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja yhdessä tekemällä. Insights-sarjan keskiössä Kurssilla tutustutaan sarjallisen kuvan kieleen tekemällä kuvaa erilaisin piirtimin ja tekniikoin. Omassa työskentelyssä voidaan hyödyntää perinteisiä ja digitaalisia menetelmiä. Syvennetään taitoa kertoa tarinaa kuvalla ja sanalla. Miten sarjakuvaa ja animaatiota käytetään kerronnan välineinä? Miten kuvan sarjallisuutta voidaan soveltaa eri viestimissä ja taidemuodoissa?Valmistaudutaan filosofian ainereaaliin. Analysoidaan kysymyksiä, laaditaan vastauksia erityyppisiin kysymyksiin. Kerrataan filosofian eri osa-alueiden keskeisiä sisältöjä. 

Tietosuojalauseke   Käyttöehdot   Tekijänoikeudet   Palaute   Evästeet   Suunnitellaan yksilöllisiä koruja, tutustutaan korumateriaaleihin ja korujen valmistuksessa  käytettävien työkalujen käyttöön ja työskentelytapoihin. Kurssilla valmistetaan koruja eri valmistustekniikoilla, dokumentoidaan ja arvioidaan työskentelyprosessi ideoista valmiiksi koruiksi.  

Global manufacturer of Flexineb®, the portable, award-winning nebulising device for horses, livestock, companion animals and more Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan ja arvioimaan eri taiteenalojen ajankohtaisia toimintatapoja ja ilmiöitä. Kurssilla tarkastellaan taiteiden ja kulttuurien suhdetta sekä taiteen merkityksiä omassa elämässä, yhteiskunnassa ja maailmassa. Opiskelijoille merkityksellisiä teemoja ja aihepiirejä tutkitaan eri taiteenalojen keinoin ja niitä yhdistellen. Kurssi toteutetaan vähintään kahden taiteenalan välisenä kokonaisuutena. Kurssin keskeisiä sisältöjä voidaan valita myös aihekokonaisuuksista.Tämä on Redfox Free, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy.

Opitaan rationaalifunktion käsite ja tutustutaan sen ominaisuuksiin. Tutustutaan raja-arvon käsitteeseen ja funktion jatkuvuuteen havainnollisesti. Opiskellaan derivointikaavat ja sovelletaan niitä funktion ominaisuuksien tutkimisessa. Ratkaistaan derivaatan avulla ongelmia, joihin liittyy suurin ja pienin arvo.  Kurssilla tutustutaan ihmiskunnan kehitystä selittäviin tekijöihin ja sen vaikutuksiin. Pohditaan tieteen ja teknologian roolia nyky-yhteiskunnan rakentajana ja tulevaisuuden mahdollistajana. Perehdytään erilaisiin utopioihin ja dystopioihin sekä tulevaisuuden tutkimukseen. Opitaan arvioimaan oman toiminnan merkitystä tulevaisuudelle. Tikkurilan lukio (TILU) on Vantaan Tikkurilan suuralueen Jokiniemen kaupunginosassa toimiva suomenkielinen suurlukio. Suomenkielisen opetuksen lisäksi lukion oppimäärän voi suorittaa englanninkielisellä IB-linjalla

Redfox kielipalvelulla on 1,4 miljoonaa käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä tulee yrityksistä ja valtion virastoista, myös yliopistot ja oppilaitokset on suuri käyttäjäryhmä. Maaliskuussa 2020 käytäjämäärä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, syynä on koronaepidemia ja etätöihin siirtyneet ihmiset. Uskomme myös että palvelun uudet päivitykset ovat lisänneet käyttäjämäärää. Sanakirjan koko 41-kielinen yleiskielen sanakirja sekä erikoisalan sanakirjat ovat saaneet täysin uusitut laajennetut versiot 18.3.2020. Erityisesti tekniikan, kaupan ja laki-alan aineistot ovat laajentuneet merkittävästi. Mikäli tarvitset vieläkin laajemmat kielipalvelut, tutustu Redfox Pro ja Redfox Master-kielipalveluihin. Lisätietoja löydät:  MarketistaOpitaan länsimaisen arkkitehtuurin historiaa, estetiikkaa sekä peruskäsitteitä. Perehdytään suunnitteluprosessin eri vaiheisiin ja mahdollisuuksiin. Kehitetään muoto- ja tilatajua. Tehdään yksin tai ryhmässä arkkitehtuuri- ja tilasuunnittelua sekä pienoismalleja. Työskennellään myös erilaisilla suunnitteluohjelmilla. Tampereen rakennusperintö. Asiantuntijavierailuja. Kuinka kauan rakennus kestää? Voiko näköalan omistaa? Sisältöalue (Oikea laita). Keravan lukio ja aikuislukio. www.lukio.kerava.fi. Käyntiosoite Keskikatu 5 04200 Kerava. Postiosoite PL 123, 04201 Kerava

Bitcoin is an innovative payment network and a new kind of money. Find all you need to know and get started with Bitcoin on bitcoin.org Kurssilla tutustutaan musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä. Kurssilla keskitytään kirjoitelman kirjoittamiseen ja harjoitellaan erityyppisiä kirjoitelmia. Tekstinymmärtämis- ja sanastoharjoituksilla vahvistetaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia tietoja ja taitoja.

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta. Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa KU4 Taiteen monet maailmat  SY vai KSY   Kurssilla tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tehtyä kuvataidetta. Oman kuvantekemisen kautta tutkitaan sekä ajankohtaisia että historiallisia ilmiöitä. Kurssilla opitaan myös kuvantulkinnan keinoja. Miten esimerkiksi ihmisen kuvaaminen on muuttunut aikojen kuluessa? Miten taidehistoria vaikuttaa omaan kuvalliseen ilmaisuun?  Palkittu englannin sanastosovelluksemme Android-laitteille sisältää yli 6000 hyödyllistä äänitettyä ilmausta ja sanaa. 1,604 seuraajaa, 23 seurattavaa, 1,150 julkaisua. Katso käyttäjän Kuninkaantien lukio (@kuninkaantienlukio) Instagram-kuvat ja -videot

Valmistavan vuoden aikana opiskelet suomalaisen lukion kursseja englanniksi. Tarkoitus on vahvistaa englanninkielen taitoasi ja hankkia tarvittavaa osaamista IB-opiskelua varten Pukeutumisen historiaa ja vaatteen välittämä viesti. Juhlavaatteiden materiaalit ja yksityiskohdat, juhlapukeutuminen ja etiketti. Suunnitellaan ja toteutetaan ainutkertainen ja laadukas juhlapuku annetun teeman pohjalta. Valmistetaan tarvittaessa sovitusvaate. Valmiit juhla-asut esitellään kurssilla sovittavalla tavalla. Mitä juhlapukuni kertoo minusta?   Opitaan integraalifunktion käsite ja siihen liittyvät integroimiskaavat. Opitaan soveltamaan integraalilaskentaa pinta-alojen ja tilavuuksien laskemiseksi.  Harjoitellaan matemaattisten tietokoneohjelmistojen käyttöä. Kurssi tukee aiempien kurssien tehtävien suorittamista sähköisessä muodossa.  

Tutustutaan valokuvauksen ilmaisukeinoihin ja opitaan käyttämään kameraa monipuolisesti kuvallisen ilmaisun välineenä. Tutkitaan kameran rakenne ja ominaisuudet sekä syvennytään mustavalko- ja värivalokuvauksen perusteisiin. Valokuvataan, työskennellään kuvankäsittelyohjelmilla ja tulkitaan valokuvia eri tavoin analysoiden. Kuka otti kuvan? Onko valokuva totta?  Kurssilla tutustutaan valinnan mukaan erilaisten lankatyö – ja kirjontatekniikoiden historiaan, rakenteisiin, valmistustekniikoihin, välineisiin ja materiaaleihin (esim. neulonta, virkkaus, solmeilu, kudonta, kirjonta, huovutus). Kurssilla kokeillaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita ja yhdistetään niitä tarkoituksenmukaisesti. Kurssilla harjoitellaan tuotteen suunnittelua ja valmistetaan käsityötuote /-teos. Stockholm Globe Arenas - Scandinavias largest entertainment district

Kokemäen lukio ja sen edeltäjät ovat antaneet korkea-asteelle johtavaa koulutusta yli sata vuotta. Lukiossamme toimii pätevä henkilökunta ja etunamme ovat pienen lukion tuomat edut, hyvä.. kautta ja löytää oma liikuntalaji staattisen työskentelyn vastapainoksi. Sisältöä suunnataan

Uusi opetussuunnitelma: MAA02 = MAB02 MAA03 = MAB03 MAA06=MAB07 MAA08 = MAB04 MAA10 = MAB05                       Tilun opiskelijakunnan hallituksen Kuinka käydä koulua -videosarja on saanut kolmannen osansa. Tällä kertaa aiheena on, kuinka pitäisi suhtautua..

Kurssilla luodaan tilavaikutelmia maalaten, kolmiulotteisesti ja valaistuksella. Käytetään tilallista havaintoa ja mielikuvitusta tarinan kuvittamisessa. Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan tamperelaisessa teatterissa.  Kurssilla opitaan tunnistamaan tekstin tyylipiirteitä. Erityylisiä tekstejä eritellään, tulkitaan ja tuotetaan sekä kirjallisesti että suullisesti. Kurssilla tutustutaan keskeisten teosten avulla kulttuurisen kontekstin käsitteeseen ja ymmärretään, että kirjallisuus on kulttuuri- ja aikasidonnaista. Lisäksi opiskelijat perehtyvät kielenhuoltoon tyylin näkökulmasta. Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin. Tekstiilien perusvärjäysmenetelmät luonnonväreillä ja synteettisillä väreillä sekä kankaanpainannan perustyötavat pigmenttiväreillä. Syvennetään materiaalituntemusta ja tehdään värjäys- ja painantakokeiluja. Käsityötuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa yhdistetään ja sovelletaan erilaisia materiaaleja, värjäys- ja kankaan kuviointimenetelmiä. Suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan tuote tai -teos sovitusta teemasta. Miten kemiasta tutut kovalenttisidokset liittyvät kankaan värjäämiseen?   

Kurssilla opiskellaan suomalaista musiikkia ja erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Ohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.  Keskustelu käydään suomeksi ja englanniksi

The Chainsmokers Official Website.. Lue-kurssi on erityisopettajan pitämä pienryhmäkurssi. Tavoitteena on tehostaa omaa opiskelua ja oppimista. Kurssin aikana arvioidaan opiskelijan lukitaitoja ja laaditaan tarvittaessa lausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten. Kurssista saa suoritusmerkinnän. 

lukio kielisanakirja englanti, lukio ops, lukio fysiikka, lukio moodle, lukio englanniksi, lukio tutkintonimike. Käännökset. lukeminen englanniksi - reading, read, reading of, reading the, to read.. Kurssin tavoitteena on kannustaa opiskelijoita kestävään elämäntapaan ja toimintaan kestävän kehityksen puolesta. Kurssin teemana on ekologinen kuluttaminen. Kurssilla tarkastellaan kestävän elämäntavan, yritystoiminnan, päätöksenteon ja omien valintojen välisiä yhteyksiä, sekä rohkaistutaan toimimaan aktiivisesti hyvän tulevaisuuden puolesta. Kurssilla perehdytään tuotteiden elinkaarimalliin, yritysten yhteiskuntavastuuseen, eettiseen tuotantoon sekä alan toimijoihin ja järjestöihin. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan käsityötuote- tai teos kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kurssilla osallistutaan tai järjestetään mahdollisuuksien mukaan esim. tapahtuma, esitys tai kannanotto, jossa yhdistyvät käytäntö ja ekologinen arvomaailma.Kurssin tavoitteena on englanninkieliseen kirjallisuuteen tutustuminen ja omien kirjoitusten tuottaminen näiden tekstien perusteella. Lisäksi opiskelija esittelee muille valitsemansa englanninkielisen kirjailijan. Esimerkkejä lukio-ilmaisun käytöstä englanniksi. Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä

 • Millaisia sopeumia kasveilla ja eläimillä on kuivuuteen.
 • Usa ice hockey olympics.
 • Miten alkoholi nousee parhaiten päähän.
 • Terumo neulat.
 • Runescape forgot login.
 • Herakles herkules.
 • Harmonica tabs silent night.
 • Muserna astronomins beskyddarinna.
 • Holland america line.
 • Narkkari wikipedia.
 • Casimba ilmaiskierrokset.
 • 25 dollars in euros.
 • Helluntaiseurakunta kerava.
 • Laskosten ompelu.
 • Kolme pukkia satu.
 • Buenos dias amor gif.
 • Pohjola talo munkkivuori.
 • Kala kaveri 470.
 • Vaiana sina.
 • By rydens bazar mini musta.
 • Ziegler nichols menetelmä.
 • 3ds pelejä.
 • Walking dead kausi 7 suomessa hbo.
 • Brasilianska artister.
 • Markis prisjakt.
 • Halpa parturi tapiola.
 • Sami niku stats.
 • 12 tunnin työvuorojärjestelmä.
 • Kuntosumppu gym rauma.
 • Tampere areena osoite.
 • Wii hdmi verkkokauppa.
 • Namika.
 • Mildred davis.
 • Guns n roses setlist.
 • Laku shotin teko ohje.
 • Evankelisuuden kannattajamäärä.
 • Agopov lied.
 • Hollandaise valio.
 • Fixus taakkatelineet.
 • Ojitettujen soiden määrä pohjois suomessa.
 • Nuorten chat 24.