Home

Hankolautaliitos

 1. PIENTALON PUURUNKO JA JÄYKISTYS https://www.virtuaaliamk.fi/bin/get/eid/51ipycjcf/runko- _ja_vesikattokaavio-oppimisaihio.pdf Ks Esim opintojaksot: Rakennetekniikka, Puurakenteet Luentoaineisto: - Materiaalia
 2. YLEISTÄ itoitetaan oheisen toimistotalo A-kulman sisääntuloaulan alumiinirunkoisen lasiseinän kantavat rakenteet. Rakennus sijaitsee Tampereen keskustaalueella. KOKOAISUUS Rakennemalli Lasiseinän kantava
 3. en tapahtuu mitoitusikkunan alalaiassa olevasta Calculation-valinnasta. Mitoitustulokset esitetään tuloksien ensimmäisellä välilehellä selkeästi värikooattuina ja yhteen koottuina jokaiselle kuormitusyhistelmälle. Vihreä väri kertoo heti, että mitoitus on mennyt läpi ja punainen sen, että mitoitus ei ole onnistunut ja jokin käyttöaste on yli sata prosenttia. Mitoitustulosten ensimmäisen välilehen näkymä on esitetty kuvassa 9. Kuva 9. Mitoitustulokset
 4. Asennusohje ANTTI M06 3W KUIVURIT YLÄSÄILIÖ 0808 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 530 Kanunki, Kuusjoki Puh. +358 77 700 Fax +358 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi 01-01-010
 5. 14 4.2 Muut vaatimukset Liitosten tärkein tehtävä on lujuusopillinen toimivuus ja kuormien siirto kaikissa tilanteissa. Liitosten suunnittelussa on kuitenkin otettava tämän lisäksi huomioon asennus- sekä käyttötilanteen vaatimukset sekä ulkonäkötekijät. Asennusvaiheessa liitosten on oltava toteutettavissa ja ne on myös toteutettava suunnitelmien osoittamalla tavalla. Suunnitelmien on siis oltava sellaisia, että liitosten käytännön toteutus ja asennus on mahdollista eikä ristiriitoja tai muita epäkohtia synny. Julkaisu RunkoRYL, Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset määrittää rakentamisessa yleisesti tunnustetun hyvän rakennustavan runkorakentamisen osalta ja asettaa asennustyölle ja liitosten toteuttamiselle vaatimuksia, joita noudattamalla liitoksista saadaan suunnitelmien mukaiset. Julkaisu asettaa vaatimuksia muun muassa käytettäville liitostarvikkeille, liitosten asennustyölle sekä liittimien asennustarkkuuksille (Taulukko 4.2). Taulukko 4.2. RunkoRYL:n vaatimuksia liittimille esiporattaville rei'ille (6) 14
 6. Yleistä tietoa ruuviliitoksista Yleistä tietoa ruuviliitoksista Ruuviliitokset voidaan tehdä kitkaliitoksina, muotoliitoksina tai näiden kahden yhdistelmänä. Kitkaliitos vaatii noin 10 kertaa enemmän ruuveja
 7. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl

Tekninen tiedote: Pilarin ja palkin hankolautaliitos (pdf) - Puuinf

 1. en TUTKIMUSSELOSTUS
 2. en huokoisella kuitulevyllä
 3. 1 TT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOJE 2 YLEISTÄ TT-ja TT-laatat ovat esijännitettyjä betonielementtejä. Jännevälit enimmillään 33 m. Laattoja käytetään ala-, väli- ja yläpohjien kantaviksi rakenteiksi teollisuus-,
 4. Mikäli yläpään liitokses-sa sekä pilari että palkki ovat liimapuuta, on liitoksen yleinen toteutus tapa hankolautaliitos. Pilarin alapään liitos perustuksiin toteutetaan normaalisti joko pulteilla tai hitsaamalla
 5. ivelkehiä, koska ne ovat myös eräänlaisia pääkannattimia,

34 RUNGON MITOITUS Kuva 6.1 Kaaren liitos pilariin: hankolautaliitos ja laattateräsliitos. 6.2 Rungon mitoituksen periaatteita Pääkannattajat Pääkannattajien mitoituksessa otetaan huomioon kattorakenteiden mahdollinen jatkuvuus. Jos kattorakenne toimii kaksiaukkoisesti, on pääkannattajan kuormituksen lisäys noin 25 %, kolmiaukkoisella. 1 2 Sisällys Kerrostalon jäykistys yleensä Esimerkki kohteiden jäykistys Pilari-palkkirunko, mastopilarijäykistys Puuviikki, Helsinki Pystyrunko, levyjäykistys (mastoseinäjäykistys) Kivistö, Vantaa CLT-tilaelementti, ESIMERKKI 7: Hallin 2 NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Perustietoja - Yläpaarteen taso jäykistetään yläpaarteiden väliin asennettavilla vaakasuuntaisilla NRjäykisteristikoilla. - Vesikatteen ruoteet siirtävät Tietoja ohjelmasta Tällä ohjelmalla voidaan tehdä palkkirakenteisen puuvälipohjan värähtelymitoitus. Värähtelymitoituksessa tarkastellaan kävelyn aiheuttamaa värähtelyä ohjeen RIL 05--07 mukaan, kun välipohjapalkit

Pilarin alapään liimaruuviliitos Liimapuurunkoisen mastokehähallin liitostekniikka

20 0 Rakenteen osapintojen ja kiinnitysten mitoitusta käsitellään tarkemmin julkaisuissa RIL ja RIL (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 009, 38, 39.) F ( h) A, = c q () w, k f k ref jossa cf = voimakerroin qk(h) = nopeuspaineen ominaisarvo Aref = rakenteen tuulta vastaan kohtisuora projektiopinta-ala Nopeuspaine koostuu rakennuspaikan mukaisesta maastoluokasta ja rakennuksen kokonaiskorkeuesta (h). Erilaiset maastoluokat on esitetty taulukossa 5 ja nopeuspaineen ominaisarvot kuvassa 9. Mitä avoimempi rakennuspaikka ja korkeampi rakennus on kyseessä, sitä suuremman arvon nopeuspaine saa. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 009, 38, 39.) Taulukko 5. Maastoluokat (Puuinfo 011, 1) Tässä teknisessä tiedotteessa esitellään liimapuurunkoisen mastokehähallin pilarin ja palkin hankolautaliitos. 1 LIITE 4 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1991-1-3 EUROKOODI 1: RAKENTEIDEN KUORMAT Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS - EN 1991-1-3: 39 39 Ic = jäyhyysmomentti määräävän poikkileikkauksen mukaan, kaava 14 G = liukukertoimen keskiarvo h = palkin korkeus 3... Vaihtuvakorkuiset suorat palkit Poikkileikkaukseltaan lineaarisesti vaihtuvakorkuisilta suorilta palkeilta tarkastetaan mitoituksessa taivutuskestävyys mitoittavassa poikkileikkauksessa, taivutuskestävyys harjalla, poikittainen vetokestävyys harjalla, yhistetty poikittainen veto- ja leikkauskestävyys harjalla, leikkauskestävyys maksimitaivutusjännityksen kohalla, leikkauskestävyys tuella, tukipainekestävyys, kiepahuskestävyys sekä taipuma. (Puuinfo 014a,.) Taivutuskestävyys mitoittavassa poikkileikkauksessa Vaihtuvakorkuisessa palkissa sekä momentti että poikkileikkauskorkeus vaihtelevat palkin pituussuunnassa, jolloin maksimitaivutusjännitys ei yleensä esiinny maksimimomentin kohassa, vaan lähempänä tukea. Jotta maksimitaivutusjännitys saaaan laskettua, pitää määrittää mitoittava poikkileikkaus. (Carling 003, 83.) Symmetrisellä tasaisella kuormalla mitoittava kohta xm voiaan laskea kaavalla 30 ja palkin korkeus hm kyseisessä mitoittavassa kohassa kaavalla 31. (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015b, 53) x m l h1 =, (30) h ap h m h1 = h1 ( ), (31) h ap joissa l = palkin pituus Harjoitutehtävät Mouuli 1 ja Tehtävät 1-5 10.09.014 (Siältää vatauket) HARJOITUSTEHTÄVIEN OHJE Harjoitutehtävien piteyty on euraavanlainen: 6 uoritettua harjoitutehtävää = 0,5 opintopitettä 4 uoritettua

ALUMIINISEN I-PROFIILIPALKIN MITOITUS- OHJELMA Olli Ahonen 0901462 Opinnäytetyö 29.4.2013 Alumiiniprofiilin mitoitus Talonrakennustekniikka Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu 5 5. Harjapalkki Päätypalkki Mastopilari Pääyn mastopilari Nurkkapilari 80 6 TAULUKKOMITOITUSOHJELMA 81 7 YHTEENVETO 81 LÄHTEET 83 LIITTEET Liite 1. Rungon käsin mitoitus Liite. Harjapalkkilaskelma RX-Timber -ohjelmalla Liite 3. Päätypalkkilaskelma RX-Timber -ohjelmalla Liite 4. Mastopilarilaskelma RX-Timber -ohjelmalla Liite 5. Pääyn mastopilarilaskelma RX-Timber -ohjelmalla Liite 6. Nurkkapilarilaskelma RX-Timber -ohjelmalla Liite 7. Taulukkomitoitusohjelman etusivun näkymä

Vakiopaaluperustusten laskenta DI Antti Laitakari Yleistä Uusi tekeillä oleva paaluanturaohje päivittää vuodelta 1988 peräisin olevan BY:n vanhan ohjeen by 30-2 (Betonirakenteiden yksityiskohtien ja raudoituksen Liimapuupilarin hankolautaliitos hallipes 1.0 osa 14: voimaliitokse

Sekundääripalkkien liitokset Liimapuurunkoisen mastokehähallin liitostekniikka

Kerto-Tyyppihyväksynnät Toukokuu 2001 Kerto-S Tuoteseloste 1. Kerto-S, standardikertopuun kuvaus Kerto-S valmistetaan sorvatuista havupuuviiluista liimaamallla siten, että kaikkien viilujen syysuunta on HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET 28.4.2015 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään primäärirungon voimaliitosia ja niien mitoitusohjeita. Voimaliitoset mitoitetaan tapausohtaisesti määräävän uormitusyhistelmän

Liimapuurunkoisen mastokehähallin liitostekniikka - PDF Ilmainen latau

 1. ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki Perustietoja - NR-ristikot kannatetaan seinän päällä olevalla palkilla P101. - NR-ristikoihin tehdään tehtaalla lovi kannatuspalkkia P101 varten. 2 1 2 1 11400
 2. 8 8 Kuva 1. Liimapuun valmistuskaavio (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 014, 16) Kuvan 1 mukaisesti liimapuun valmistuksessa käytetään kuivattuja ja lujuuslajiteltuja sahatavaralamelleja. Kuivaus on oleellinen vaihe valmistusprosessia, sillä lamellien kosteuen tulee liimattaessa olla 6 15 % ja vierekkäisten lamellin kosteussuhteen erotus saa olla enintään 5 %. Näin taataan hyvä liimasauman lujuus ja lopputuotteen sopiva kosteus sekä saaaan vältettyä lopputuotteen haitallinen halkeilu. Lujuuslajittelun jälkeen yksittäiset lamellit sormijatketaan pitkiksi lamelleiksi, jotka katkotaan haluttuihin pituuksiin. Katkonnan jälkeen lamellit pinotaan päällekkäin ja sormijatkosten
 3. PUUKERROSTALO - KANTAVAT RAKENTEET - Palomitoitus Tero Lahtela RAKENTEIDEN VALINTA US 001 US 002 US 003 US 004 US 005 + edullinen + installaatiotila + kantokyky + kosteustekniikka + installaatiotila +

54 54 Yleensä hallien vaakasiirtymistä ei ole haittaa. Lopulliselle siirtymälle on kuitenkin annettu raja H/300, jossa H on rakennuksen korkeus. Pääyn mastopilareita tai katon tuuliristikoita mitoitettaessa tulee huomioia poikittaisjäykistyksen taipumaraja L/500, jossa L on hallin pääkannattimen pituus. Vaakataipuma lasketaan murtorajatilan mitoituskuormalle. (Puuinfo 014b, 3.) Kun kattopalkkien sivuttaistuennassa käytetään poikittaistukia, tulee tukien kohalla vaikuttava stabiloiva voima ottaa mitoituksessa huomioon. Kiepahustuentaan tarvittava voima F lasketaan kaavan 55 mukaan. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 009, 163.) N F =, (55) 80 jossa N = kiepahustukeen kohistuva puristava voima: N M = ( 1 kcrit ), (56) h jossa kcrit = poikittain tukemattoman palkin kiepahuskerroin, kaava 1 M = palkin suurimman momentin mitoitusarvo h = palkin korkeus Rungon jäykistyksessä tulee huomioia lisävaakavoima, jota Eurokooi 5 ei tunne. Rakennuksen leveyssuunnassa lisävaakavoimaa ei tarvitse huomioia, jos pilarit ovat toisesta päästään jäykästi kiinnitetty ja nurjahusmitoitusmenetelmä huomioi toisen kertaluvun rasitukset. Leveyssuuntainen lisävaakavoima HT voiaan laskea kaavalla 57 ja pituussuuntainen lisävaakavoima HL kaavalla 58. (Finnish Woo Research 014b, 15.) 1 LIITE 16 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN EN 1995-1-1 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-1:Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä

Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut Pilarin ja palkin hankolautaliitos. Käyttökohteet. Hankolautaliitosta käytetään nivelellisessä pilarin ja pääkannattajan liitoksessa pilarirunkoisessa liimapuuhallirakennuksessa ; #palkin | 20.7K people have watched this. Watch short videos about #palkin on TikTok. #palkin. 20.7K views. Discove SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 12.10.2012 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT...

HalliPES 1.0 OSA 16: RAKENNETYYPIT

Asennusohjeet Huvimajalle Katariina 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä 4 Moduuli 4: Rakenteiden palomitoitus, Toiminnallinen palomitoitus, Sprinklaus puukerrostalossa, Palotekniset läpiviennit puurakenteissa8 Liimapuisen mastokehärakennuksen runko muodostuu vierekkäin pystytetyistä mastokehistä, joiden välille rakennetaan seinä ja kattorakenteet (Kuva 3.2). Tyypillinen kehäväli tämänkaltaisessa rakennuksessa on noin 6 metriä ja jänneväli alle 30 metriä. Tarvittava kehämäärä määräytyy siten rakennuksen mittojen mukaan. Pilarivälien määrä pyritään yleensä saamaan kolmella jaolliseksi seinä- ja kattoelementtien mittojen ja kuormitusten vuoksi (3). Rakennuksen päihin tehdään muita kevyempirakenteiset kehät sekä tuulipilarit kannattamaan päätyjen seinärakenteita ja vastaanottamaan päädyn tuulikuormia. Koska rakennuksen runkorakenteet eivät toimi jäykkinä kuin pääkannattajien suunnassa, tarvitaan rakennuksen pituussuunnassa lisäjäykistysrakenteita. Kuva 3.2. Liimapuurunkoinen mastokehähalli ulkoapäin katsottuna (3) 8 Liimapuurunkoisen mastokehähallin liitostekniikka, 45 sivua, 5 liitettä Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenranta Tekniikka, Rakennustekniikka Liite 2 Pilarin ja palkin hankolautaliitos Liite 3 Tukipinnan laajennus Liite 4 Lovettu pilarin ja palkin liito

1/16 MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen Mitoitettava hitsattu palkki on rakenneosa sellaisessa rakennuksessa, joka kuuluu seuraamusluokkaan CC. Palkki on katoksen pääkannattaja. Hyötykuorma 1.0 JOHDANTO Tässä osassa käsitellään yksittäisen kantavan rakenteen ja näistä koostuvan rakennekokonaisuuden nurjahdus-/ kiepahdustuentaa sekä primäärirungon kokonaisjäykistystä massiivipuurunkoisessa (taulukko 6.3). Kuorma sijaitsee pilarin keskilinjalla (hankolautaliitos). 5520. Sivusuunnassa tukemattoman pilarin tehollinen jänneväli tasaiselle kuormalle ja pistekuormille 21 1 Kuva 9. Nopeuspaineen ominaisarvot qk(h) (Puuinfo 011, 13) Rakennuksen hoikkuus, mittasuhteet ja tuulen kitkan vaikutukset huomioiaan voimakertoimella. Mitä pienemmän tehollisen hoikkuuen rakenne saa, sitä suurempi on kertoimen arvo. Voimakertoimet on esitetty taulukossa 6. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 011, 136, 137.) Taulukko 6. Voimakertoimet cf (Puuinfo 011, 13) Kattorakenteen mahollinen jatkuvuus on huomioitava pääkannattajien kuormia laskettaessa. Jos kattorakenne on yksiaukkoinen, ei kuormia tarvitse lisätä. Kattorakenteen ollessa esimerkiksi kaksi- tai kolmiaukkoinen tulee pääkannattajan 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Vaativien puurakenteiden suunnittelu -koulutuksen sisältö Puuinf

Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä: 35 35 k crit 1,0 _ kun. _ λrel, m 0,75 = 1,56 0,75 λrel, m _ kun _ 0,75 < λrel, 1 _ kun _ λ, > 1,4 rel m λrel, m m 1,4, (1) jossa λrel,m = palkin suhteellinen hoikkuus: f m, k λ rel, m =, () σ m, crit jossa fm,k = taivutuslujuuen ominaisarvo σm,crit = kriittinen taivutusjännitys: M π E, 0,05 I y crit z G0,05 Itor σ m, crit = =, (3) W l W y ef y jossa My,crit = kriittinen taivutusmomentti Wy = vahvemman suunnan taivutusvastus, kaava 9 E0,05 = kimmokertoimen ominaisarvo Iz = poikkileikkauksen jäyhyysmomentti z-akselin suhteen, kaava 13 G0,05 = liukukertoimen ominaisarvo Itor = vääntöjäyhyysmomentti, suorakaiepoikkileikkaukselle:55 55 N H T =, (57) 150 H L B N N =, (58) L joissa N = pilarille tuleva pystykuorma B = rakennuksen leveys L = rakennuksen pituus 3..4 Palo Järeien puurakenteien on toettu säilyttävän kantavuutensa hyvin tulipalotilanteissa. Tämän johosta liimapuurakenteita voiaan käyttää rakennuksissa, joissa on korkeat palotekniset vaatimukset. Palon eetessä liimapuun pintaan muoostuu hiilikerros, joka toimii lämmöneristeenä ja estää myös palamisvyöhykkeen hapen saantia. Kuvassa 17 esitetty hiiltyminen hiastaa palon etenemistä ja näin auttaa liimapuuta säilyttämään kantavuutensa. Yksinkertaistetussa mitoitusmenetelmässä palotilanteen liimapuut mitoitetaan teholliselle jäännöspoikkipinta-alalle käyttäen liimapuulle palotilanteen lujuusarvoja ja pienennettyjä kuormia. (Carling 003, , 185.) Kuva 17. Puun hiiltymisprosessi (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015a, 15-4)

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan Asennusaikaiseksi tuulenpaineeksi oletetaan 75 % mitoitusarvosta. RUNGON MITOITUS Kuva 6.1 Kaaren liitos pilariin: hankolautaliitos ja laattateräsliitos. 6.2 Rungon mitoituksen periaatteita 6.2.1 Pääkannattajat Pääkannattajien mitoituksessa otetaan huomioon kattorakenteiden mahdollinen jatkuvuus TAVOITTEET Kehitetään menetelmä, jolla selvitetään homogeenisen, prismaattisen suoran sauvan leikkausjännitysjakauma kun materiaali käyttäytyy lineaarielastisesti Menetelmä rajataan määrätyn tyyppisiin PILARIKENGÄT sivu 1 / 5 Pilarikenkiä käytetään betonielementtipilareiden kiinnittämiseen ja kuormien siirtämiseen. Pilarielementtiin sijoitetut kengät liitetään vastakkaisessa rakenteessa oleviin pultteihin. Read the latest magazines about Hankolautaliitos and discover magazines on Yumpu.com

Pilarin ja palkin hankolautaliitos. Liimapuurunkoisen mastokehähallin liitostekniikka. Hankolautaliitos on nykyisin selvästi käytetyin liitostyyppi pilarin ja pääkannattajan liitoksissa Sivusuunnassa tukemattoman pilarin tehollinen jänneväli pistekuormalle (taulukko 6.3) Kuorma sijaitsee pilarin keskilinjalla (hankolautaliitos).. Suuren jännevälin NR yläpohja Puupäivä 2015 Tero Lahtela Suuren jännevälin NR yläpohja L = 10 30 m L < 10 m Stabiliteettiongelma Kokonaisjäykistys puutteellinen Yksittäisten puristussauvojen tuenta puutteellinen 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen hallirakennuksen yläpohjan rakenteita palotilanteen näkökulmasta. Tarkoituksena on esittää se, miten kantavat rakenteet tulee 3.3.1 Mastopilarin liimaruuviliitos perustuksiin 3.3.2 Pääkannattimen hankolautaliitos mastopilariin 3.3.3 Päätypalkin liitos mastopilariin 3.3.4 Palkin tukipinnan teräslevyvahvistus tuella

PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperustee

 1. en, NR-rakenteet
 2. Esimerkki 1: Harjapalkki Perustietoja: 1 - Hallin 1 pääkannattimena on liimapuurakenteinen harjapalkki, joka tukeutuu mastopilareihin. 6000 - Harjapalkkiin HP101 on kiinnitettynä 1 t:n nosturi. Halli 1
 3. NR yläpohjan jäykistys Mitoitusohjelma RoadShow 2015 Tero Lahtela NR ristikon tuenta Kuvat: Nils Ivar Bovim, University of Life sciences, Norway NR ristikon tuenta NR ristikon yläpaarteen nurjahdustuenta

6. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnittäminen Harkkomuottien kuormaus ja kiinnitys matalalaitaisiin avovaunuihin, joissa on puulattia 6.1. Enintään 1,5 t:n painoiset harkkomuotit kuormataan matalalaitaiseen PEC -pilarikenkien asentaminen elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen PEC -pilarikenkiä valmistetaan vakiomalleina (30, 36, 39, 45 ja 52), jotka vastaavat korkealujuusteräksestä valmistettujen PPM -ankkurointipulttien

HalliPES 1.0 Yleisesittely RoadShow 2015 Tero Lahtela HalliPES 1.0 RAKENNUSTYYPIT teollisuushalli varastohalli urheiluhalli kokoontumis ja liikerakennus pihattonavetta ratsastusmaneesi RUNKOTYYPIT massiivipuurunko Verso Liimapuu -Ekologista kestävyyttä Ekologista kestävyyttä liimapuulla Perinteisen sahatavaran rinnalle on kehitetty lujuusominaisuuksiltaan ylivoimainen liimapuu. Verso liimapuu tuotetaan valikoidusta LAATTAPALKKI Palkki ja laatta toimivat yhdessä siten, että laatta toimii kenttämomentille palkin puristuspintana ja vetoteräkset sijaitsevat palkin alaosassa. Laattapalkissa tukimomentin vaatima raudoitus

CLT-rakenteetsuunnittelun näkökulmasta MHM = MassivHolzMauer josta käytännössä markkinoilla vain yksi tuotemerkki jota voi vapaasti soveltaa hyvinkin räätälöityihin rakenneratkaisuihin naulaamalla ristikkäin GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN 19 19 Kuva 7. Kattotyyppien mukaiset lumikuorman muotokertoimet (Puuinfo 011, 1) Kuva 8. Lumikuorman muotokertoimet µ (Puuinfo 011, 1) Tuulikuorma voiaan tavanomaisten rakennusten yhteyessä laskea yksinkertaistetulla menettelyllä, joka jaetaan rakennuksen kokonaisstabiliteetin mitoitukseen sekä rakenteen osapintojen ja kiinnitysten mitoitukseen. Rakennuksen kokonaisstabiliteetin laskentaan käytetään vaakasuuntaista kokonaistuulikuormaa, jonka suuruuteen vaikuttavat nopeuspaineen ominaisarvo, voimakerroin sekä rakenteen tuulta vastaan kohtisuora projektiopinta-ala. Kokonaistuulikuorman ominaisarvo Fw,k lasketaan kaavalla. Kuva 1. Peruspultteihin pultattavat pilarikengät Käyttökohteet Liimaruuviliitos on käytössä jäykässä liimapuupilarin alapään ja peruspilarin välisessä liitoksessa. Liitoksen toiminta ja mitoitusperiaatteet

Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta

Pilarin ja palkin hankolautaliitos Puuinf

4 Sisältö 1 Johdanto Liimapuu materiaalina Mastokehärakenteen periaatteet Pääpilarit Pääkannattajat Päätyrakenteet Sekundäärirakenteet Jäykistys Liitoksille asetetut vaatimukset Rakennetekniset vaatimukset Muut vaatimukset Pilarin alapään liitokset Liimaruuviliitos Pultattava pilarikenkä Pultattava teräslevy Hitsattava pilarikenkä Muut liitostyypit Pilarin ja pääkannattajan liitos Hankolautaliitos Lattateräsliitos Liimatankoliitos Tukipinnan laajennusmenetelmät Pilari-palkkiliitos Sekundääripalkkien liitokset Liimapuuklossi Hitsattu palkkikenkä Liitosten valintaperusteet ja kehitysmahdollisuuksia Liitosten valintaperusteet Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan rooli liitosten valinnassa Liitosten kehitys- ja yhtenäistämismahdollisuuksia Arkkitehdin näkemyksiä liitosten suunnitteluun ja kehittämiseen Päätelmät Kuvat Taulukot Lähteet Liitteet Liite 1 Pilarin alapään liimaruuviliitos Liite 2 Pilarin ja palkin hankolautaliitos Liite 3 Tukipinnan laajennus Liite 4 Lovettu pilarin ja palkin liitos Liite 5 Sekundääripalkkien liitokset 4 Pilarin ja palkin hankolautaliitos 17.8.2012 Tässä teknisessä tiedotteessa esitellään liimapuurunkoisen mastokehähallin pilarin ja palkin hankolautaliitos Kuorma sijaitsee pilarin keskilinjalla (hankolautaliitos) Sivusuunnassa tukemattoman pilarin tehollinen jänneväli tasaiselle kuormalle ja pistekuormille tasaisen kuorman aiheuttaman momentti pistekuormien aiheuttama momentti 70,8 70,8 70,8 3696 70,8 70,8 70,8 3696. EC5 Sovelluslaskelmat - Hallirakennus 5 PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET Innoros Oy :: Paanakedonkatu 20 :: 28100 Pori :: Puh. 0424-852200 :: www.ultimatemarket.com Perustuksen teko Perustussuositus: Sorapatja, vähintään 20 cm paksu ja halkaisijaltaan

5/2000 Väli 2 Puupilarikengät Normien mukaan mitoitettu liitoskappale puun ja betonin väliin Ruuvipilarikenkä Kiinnityslevyyn hitsattava kiinnityskappale liimaruuveja varten www.peikko.com 2 SISÄLLYSLUETTELO Asennusohjeet Huvimajoille Festivo 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä 49 49 ky = nurjahuskerroin: k y = 0,5 ( 1+ 0,1 ( λ 0,3) + λ ), (47) rel rel jossa λrel,y = muunnettu hoikkuus: λy fc,0, k λ rel, y =, (48) π E 0,05 jossa fc,0,k = puristuslujuuen ominaisarvo syien suunnassa E0,05 = kimmokertoimen ominaisarvo λy = pilarin hoikkuusluku z-suuntaan: Lc λ y =, (49) i y jossa Lc = pilarin nurjahuspituus: L c = L β, (50) jossa L = pilarin pituus β = nurjahuskerroin, kuva 11 tai kaava 14 iy = jäyhyyssäe, suorakaiepoikkileikkaukselle: YLEISTÄ Mitoitetaan MäkeläAlu Oy:n materiaalivaraston kaksiaukkoinen hyllypalkki. Kaksi 57 mm päässä toisistaan olevaa U70x80x alumiiniprofiilia muodostaa varastohyllypalkkiparin, joiden ylälaippojen päälle 47 47 π E0,05 I β = 4 +, (4) L K r, u jossa E0,05 = liimapuun kimmomouulin ominaisarvo puun syien suuntaan I = pilarin jäyhyysmomentti tarkastettavassa suunnassa, kaava 13 Kr,u = liimaruuviliitoksen kiertymäjäykkyys murtorajatilassa: n K r, u = Kser ri, (43) 3 i= 1 jossa Kser = liimaruuvin siirtymäkerroin aksiaalisessa kuormituksessa: N / mm K ser = 85000N / mm teräslajin S35JRG liimaruuveilla lujuusluokan 5.8 liimaruuveilla n = liimaruuvien lukumäärä koko liitoksessa ri = liimaruuvin i etäisyys pilarin neutraaliakselilta Yksinkertaistetusti voiaan käyttää arvoa β=,, jos pilarilla on nurjahuspituutta,5 L vastaava pilarin hoikkuus: 10 λ 100 käytettäessä teräslajin S35JRG liimaruuveja käytettäessä lujuusluokan 5.8 liimaruuveja Käytännössä pilarien muoot ja kuormien keskeisyyet eivät toteuu ieaalisella tavalla, mikä aiheuttaa pilarille taivutusmomenttia heti kuormituksen alusta lähtien. Tällöin pilarin kestävyyen laskennassa huomioiaan pilarin suoruus ja materiaalin ominaisuuksien vaihtelu. Kestävyyen arviointiin voiaan käyttää toisen kertaluokan analyysiä tai lineaarista nurjahusteoriaa, jossa toisen kertaluokan vaikutukset huomioi-

SEMTUN JVA+ TIILIMUURAUSKANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 10.11.2010 - 2-1 YLEISTÄ JVA+ tiilimuurauskannakkeet on tarkoitettu tiilimuurauksen kannatukseen kantavasta betoniseinästä. Kiinnitys betoniseinään 1.0 YLEISTÄ NR-ristikko tulee suunnitella palotilanteessa kantavaksi rakenteeksi taulukon 1 mukaisissa tapauksissa. Tyypillisimmät paloluokat NR-ristikkoyläpohjalle ovat R30 ja R60. NR-ristikkoyläpohja 43 43 6 M p σ t,90, = k p 0,6, (37) b h b ap jossa p = tasaisesti palkin yläpinnalla harja-alueella vaikuttava kuorma Yhistetty poikittainen veto- ja leikkauskestävyys harjalla Yhistetty poikittainen veto- ja leikkauskestävyys harjalla tarkastetaan kaavan 38 mukaisella mitoituseholla. Harjan leikkausjännitystä laskettaessa tulee myös huomioia halkeilukerroin kcr. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 009, 8.) τ f v, + k is σ k t,90, vol f t,90, 1, (38) jossa τ = leikkausjännityksen suunnitteluarvo fv, = leikkauslujuuen suunnitteluarvo σt,90, = vetojännityksen suunnitteluarvo syitä vastaan kohtisuoraan kis = jännityksen jakautumisen vaikutuksen huomioiva kerroin, harjapalkille 1,4 kvol = poikittaisen vetolujuuen kokovaikutuskerroin, kaava 36 Leikkauskestävyys maksimitaivutusjännityksen kohalla Leikkauskestävyys maksimitaivutusjännityksen kohalla tarkastetaan kaavan 39 mukaisella mitoituseholla. Tätä mitoitusehtoa ei ole Eurokooi 5:ssa. (Puuinfo 014a, 10.) τ = σ m, max tan α kcr fv,, (39)40 40 h1 = palkin tukikorkeus hap = palkin harjakorkeus Taivutuskestävyys mitoittavassa poikkileikkauksessa tarkastetaan kaavan 3 mukaisella mitoituseholla. (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015b, 54) 6 M σ m, α, = k,,, m α fm (3) b h m jossa σm,α, = taivutusjännityksen suunnitteluarvo kulmassa α syien suuntaan nähen fm, = taivutuslujuuen suunnitteluarvo M = taivutusmomentin suunnitteluarvo kohassa xm b = palkin leveys kohassa xm hm = palkin korkeus mitoittavassa poikkileikkauksessa xm km,α = kerroin, kun viistetty reuna on puristettu: 1 k m, α =, (33) f m, fm, 1+ tanα + tan α 1,5 fv, fc,90, jossa fv, = vetolujuuen suunnitteluarvo fc,90, = puristuslujuuen suunnitteluarvo kohtisuoraan syitä vastaan α = harjapalkin yläpinnan kaltevuus asteina27 6.3 Liimatankoliitos Liimatankoliitoksessa liitososana käytetään liimapuupilarin sisään liimattavaa terästankoa. Tanko menee liitoksessa pääkannattajan läpi ja se kiinnitetään mutterilla pääkannattajan yläpinnasta (Kuva 6.3). Liitososat voidaan upottaa pääkannattajan sisään ja peittää puutulpalla, jotta saadaan täysin piilossa oleva liitos, joka on samalla palosuojattu. Kuva 6.3. Palkin ja pilarin liimatankoliitos (2) Jotta liitos toimisi nivelenä, on tanko liimattava lähelle pilarin sisäreunaa. Sopiva etäisyys on 4 kertaa tangon halkaisijan verran sisäreunasta. Useampaa tankoa käytettäessä ne on samasta syystä sijoitettava vierekkäin. Liimattu tanko ei tarjoa tarpeeksi sivuttaistuentaa pääkannattajalle, joten palkin yläreuna on tuettava esimerkiksi räystäspalkin ja sekundäärirakenteiden avulla (2). Liimatankoliitos ei sovi kosteisiin olosuhteisiin tai väsytyskuormitettuihin liitoksiin liimauksen vuoksi. Liitosta ei voida käyttää myöskään yli 500 millimetriä korkeiden pääkannattajien kanssa liian suurten kosteusliikkeiden vuoksi. Näiden tekijöiden ja lisäksi hankolautaliitosta kalliimpien valmistuskustannusten vuoksi liimatankoliitosta käytetään nykyisin harvoin. 27

HalliPES 1.0 Yleisesittely

Tekninen tiedote: Pilarin ja palkin hankolautaliitos (pdf) - Puuinfo Esimerkkilaskelma Liimapuupalkin hiiltymämitoitus 13.6.2014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3-2 KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 TEHOLLINEN POIKKILEIKKAUS... - 4-4.2 TAIVUTUSKESTÄVYYS... Pääkannattimen hankolautaliitos mastopilariin Useimmiten palkin ja pilarin yläpään välinen liitos 63 63 Kuva 1. Hankolautaliitos (Finnish Woo Research 015, 19) Hankolautaliitoksen mitoitus perustuu.. 6.1 Hankolautaliitos Hankolautaliitos on yleisin pilarin ja pääkannattajan välinen liitostyyppi. Hankolautaliitos sopii puisten liitososien vuoksi hyvin myös ulkonäöllisesti liimapuurunkoon RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Johdatus rakenteiden mitoitukseen joonas.jaaranen@aalto.fi Sisältö Esimerkkirakennus: puurakenteinen pienrakennus Kuormat Seinätolpan mitoitus Alapohjapalkin mitoitus Anturan

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan

www.anstar.fi Anstarin betonirakenteiden liitosratkaisut kattavat niin järeät kuormia siirtävät osat kantaviin rakenteisiin kuin kevyet rakennusosien kiinnityksetkin. Yhteistä liitososille on käytön helppous 41 41 Taivutuskestävyys harjalla Taivutuskestävyys harjalla tarkastetaan kaavan 34 mukaisella mitoituseholla. (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015b, 57, 58) 6 M σ m, = kl k,, r fm (34) b h ap jossa σm, = harjan taivutusjännityksen suunnitteluarvo fm, = taivutuslujuuen suunnitteluarvo M = harjan taivutusmomentin suunnitteluarvo b = palkin leveys harjan kohalla hap = palkin harjakorkeus kl = harjapalkilla 1+1,4*tan α +5,4*tan α α = harjapalkin yläpinnan kaltevuus asteina kr = harjapalkilla 1,0 Poikittainen vetokestävyys harjalla Poikittainen vetokestävyys harjalla tarkastetaan kaavan 35 mukaisella mitoituseholla. (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015b, 58) 6 M σ t, 90, = k p k,90,, is kvol ft (35) b h ap jossa σt,90, = vetojännityksen suunnitteluarvo syitä vastaan kohtisuoraan Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI Seinien alaosan korjausmenetelmä Valesokkeli on ollut hyvin tyypillinen perustamistapa rivi- ja omakotitaloissa 1970- ja 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteiden liitoksissa käytettävien liitososien CE-merkintätarvetta. Erityisesti käsitellään ns. tilausteräsosia, jotka terästoimittaja valmistaa

HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSE

 1. 11 11 tään luokittelumenetelmää, jolloin liimapuun lujuus määräytyy sahatavaran lujuuesta, liimapuun poikkileikkauksen koostumuksesta ja sormijatkosten lujuuesta. Taulukossa 1 on esitetty yhistetyn liimapuun eri lujuusluokkien lujuus- ja jäykkyysarvot. (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015a, 1-16.) Taulukko 1. Yhistetyn liimapuun eri lujuusluokkien lujuus- ja jäykkyysarvot (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015a, 1-1). Liimapuutuotteet Kehittyneen valmistustekniikan ansiosta liimapuisten rakennusosien poikkileikkauksia ja muotoja voiaan vaihella laajoissa rajoissa. Rajoituksia tulee käytännöstä, kuten valmistajan tiloista ja laitteista, kuljetusmahollisuuksista ja muista vastaavista seikoista. Perinteisesti liimapuun poikkileikkaus on suorakaiteen muotoinen, mutta muitakin muotoja voiaan valmistaa, kuten I-, T- ja L-poikkileikkauksia. Liimapuun leveys riippuu sahatavaralamellin leveyestä, joka voi olla jopa 75 mm. Tällöin palkin leveys on 65 mm. Korkeus muuttuu yleensä lamellipaksuuen 45 mm kerrannaisen mukaan, suurimman korkeuen ollessa riippuvainen valmistajan laitteistosta. Yleensä suurin korkeus on noin m. Pituuet ulottuvat valmistajakohtaisesti jopa 40 metriin,
 2. Betonielementtidetaljit Matti Turunen, rakennusinsinööri Osastopäällikkö, Finnmap Consulting Oy matti.turunen@finnmapcons.fi Artikkelissa käsitellään asuinrakennusten kiinnitysdetaljeja, mutta samat periaatteet
 3. VESISET Plus + ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO 50/ 75/ 100 mm SANEERAUS Kaivon asennus laattaan s.2 Kaivon asennustuurna s.3 Muhvin ja putken asennus s.4 Ylin kerros ja mutkat s.6 Seinäkiinnikkeet
 4. PROMATECT -00 Teräsrakenteiden palosuojaus Vers. 0-06 PROMATECT -00 PROMATECT -00 on palamaton levy teräsrakenteiden suojaukseen kuivassa tilassa. PROMATECT -00 on valmistettu kasiumsilikaatin ja kipsimassan
 5. en RX-Timber -ohjelmalla 69 5 RAKENNELASKELMAT JA NIIDEN VERTAILU 77 5.1 Lähtötiedot 7
 6. Toinen painos EC 5 Sovelluslaskelmat Hallirakennus Eurokoodi 5 EC 5 sovelluslaskelmat Hallirakennus PDF-julkaisu, kesäkuu 2010 ALKUSANAT Tämä ohje on laadittu helpottamaan EC 5 -pohjaista suunnittelua.
 7. , sillä se on samaa materiaalia liitettävien osien kanssa. Liitoksen ulkonäköä parannetaan sahaamalla hankolaudan päät 45 asteen kulmaan ja käsittelemällä se samoin kuin rakenne-osat. Edullisten materiaalien, helpon toteutuksen, hyvän palosuojauksen ja.

PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet - PDF

 1. imiarvojen
 2. 24 6 Pilarin ja pääkannattajan liitos Mastokehärakennuksen rakennemallin mukaan pääpilarin ja pääkannattajan välinen liitos toimii nivelenä, eli liitoksessa kulmamuutosten on oltava mahdollisia, jotta liitokseen ei muodostu ylimääräisiä jännityksiä. Jännitystilat voivat aiheuttaa liimapuun tai liitososien vaurioitumisen. Nivelliitos välittää vaaka- ja pystyvoimia. Vaakavoimat ja mahdolliset nostavat pystyvoimat siirtyvät liitososien kautta. Alaspäin kohdistuvat pystyvoimat siirtyvät liitoksessa palkin ja pilarin välisenä pintapuristuksena. 6.1 Hankolautaliitos Hankolautaliitos on yleisin pilarin ja pääkannattajan välinen liitostyyppi. Se on yksinkertainen ja edullinen liitostyyppi, joka soveltuu suurillekin kuormille. Liitososina hankolautaliitoksessa käytetään sahatavarasta tai liimapuusta valmistettuja noin 1500 mm pituisia puuosia (Kuva 6.1). Hankolaudan muut mitat sekä tarvittava kiinnitysosien määrä mitoitetaan liitoksen välittämien voimien mukaan. Kuva 6.1. Hankolautaliitoksia asennusvaiheessa 24
 3. 19 5.1.1 Pultattava pilarikenkä Pultattava pilarikenkä on nykyisin yleisin pilarin alapään liimaruuviliitoksessa käytettävä liitososa. Se on noin millimetriä korkea hitsaamalla valmistettu liitososa, joka kiinnitetään liimaruuveilla kengän ylälaipasta pilarin alapäähän (Kuva 5.3). Pilarikengät valmistetaan konepajoilla pääsuunnittelijoiden tai liimapuuvalmistajien antamien mittojen mukaan. Yhdessä liitoksessa käytetään kahta pilarikenkää poikittain pilarin pidemmän sivun päissä, jotta liitoksesta saadaan jäykkä. Pilari kiinnitetään peruspilariin yhteensä neljällä peruspultilla liitososien alalaipoista. Liitososan materiaalipaksuudet ja hitsit mitoitetaan kestämään liitoksessa vaikuttavat kuormat. Etuna pultattavissa teräskengissä on liitoksen säätömahdollisuudet peruspulttien ansiosta sekä kokonaan jälkivalun sisään jäävät liitososat, jonka vuoksi liitos on ulkonäöllisesti siisti ja sillä on hyvä palonkesto. Haittapuolena tässä liitostyypissä on liitososan vaatima suuri tila. Liitoksen korkeus peruspilarin yläpään tasosta pilarin alapäähän on noin 200 millimetriä. Kuva 5.3. Pultattavat pilarikengät pilarin alapäässä 19
 4. Sivusuunnassa tukemattoman pilarin tehollinen jänneväli pistekuormille. Kuorma sijaitsee pilarin keskilinjalla (hankolautaliitos)
 5. aisarvo: lujuusluokan S35 ruuville: Ra,k = (La/490) 7 kn lujuusluokan 5.8 ruuville: Ra,k = (La/490) 84 kn joissa La = ruuvin uppoumasyvyys liimapuuhun F 0,9 n R, (64) t, t ax, jossa Ft, = veetyn liimaruuviryhmän mitoituskuorma nt = veettyjen liimaruuvien lukumäärä Rax, = ruuvin tartuntakestävyyen mitoitusarvo, kaava 63 n t t, t, i= 1 N = f A F, (65) ef, i t, jossa ft, = liimapuun vetolujuuen mitoitusarvo Aef,i = liimapuun tehollinen vetovyöhykkeen pinta-ala ruuvia i kohen nt = liitinryhmän veettyjen liimaruuvien lukumäärä Ft, = veetyn liimaruuviryhmän mitoituskuorma
 6. Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet Pdf-painos helmikuu 2009 Teksti Asko
 7. EUROKOODIKOULUTUS CENTRIA tutkimus ja kehitys, Ylivieska Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska Aika: Ke 10.2.2010, klo 11.15-17 To 18.2.2010, klo 11.15-17 Ma 22.2.2010, klo 10-16 To 25.2.2010, klo10-15 Kohderyhmä:

EC5 Sovelluslaskelmat - Hallirakennus. Esimerkki 4: Tuulipilari 66. 1.0 Nurjahduskestävyys (Z-suuntaan) 69. 1.1 Nurjahduskestävyys (Y-suuntaan) 71. 1.2 Kiepahduskestävyys 72. 1.3 Leikkausvoimakestävyys 7 Kehänurkan raudoitus Kehät ovat rakenteita, jotka sisältävät yhdessä toimivia palkkeja ja pilareita. Palkin ja pilarin välisestä jäykästä (ei-nivelellisestä) liitoksesta aiheutuu kehänurkkaan momenttia. 33 k 1 33 f c,90, k γ M = =, (18) f k c,90, mo jossa fc,90,k = puristuslujuuen ominaisarvo kohtisuoraan syitä vastaan fc,90, = puristuslujuuen suunnitteluarvo kohtisuoraan syitä vastaan γm = materiaaliominaisuuen osavarmuusluku kmo = muunnoskerroin kun gk/qk > 0,4, kerroin k1 = 1 Eurokooi 5 olettaa aina, että kerroin kl on 1,0. Tämän johosta kerrointa ei mainita RIL suunnitteluohjeessa. (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015b, 8) Palkin tehollinen kosketuspinta lef on riippuvainen siitä, onko kyseessä yksiaukkoisen vai moniaukkoisen palkin tukipinta. Kosketuspinta määritetään kuvan 11 ja kaavan 19 mukaisesti. (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015b, 30.) Kuva 11. Palkin tehollisen tukipinnan lef määrittäminen (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015b, 30) l = l + l + l, (19) ef sup l r

ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki Perustietoja - Välipohjapalkki P103 tukeutuu ulkoseiniin sekä väliseiniin ja väliseinien aukkojen ylityspalkkeihin. - Välipohjan omapaino on huomattavasti suurempi KANTAVUUS- TAUUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840 SISÄYSUETTEO MITOITUSPERUSTEET... 3 KANTAVUUSTAUUKOT W-70/900... 4-9 W-115/750... 10-15 W-155/560/840... 16-24 ASENNUS JA VARASTOINTI... 25 3 MITOITUSPERUSTEET 48 48 aan lujuuen nurjahuskertoimella kc. (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015a, 4-16, 4-17.) Sauvan puristuskestävys tarkastetaan kaavan 44 mukaisella mitoituseholla, jolloin sauvan mahollista nurjahusta ei huomioia. Tällöin nurjahus tulee tarkastaa kaavojen 5 ja 53 mukaisesti. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 009, 66.) σ f, (44) c, 0, c,0, jossa σc,0, = syynsuuntaisen puristusjännityksen suunnitteluarvo fc,0, = syynsuuntaisen puristuslujuuen suunnitteluarvo Liimapuukäsikirja esittää sauvan puristuskestävyyelle vaihtoehtoisen mitoitusehon kaavan 45 mukaisesti. Kaava huomioi myös sauvan mahollisen nurjahuksen. Oletuksena on, että sauvan nurjahtaminen heikommassa y-suunnassa on estetty. (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015b, 38.) Fc,0, σ c, 0, = kc fc,0,, (45) A jossa Fc,0, = syynsuuntaisen puristavan kuorman suunnitteluarvo A = nettopoikkileikkauksen pinta-ala kc = nurjahuskerroin: k c = k + 1 _ kun _ λrel 0,3 1 _ kun _ λ rel k λ rel > 0,3, (46) jossa 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään nykyisin käytetyimpiä hallirakennusten runkotyyppejä. HalliPES 1.0 käsittelee vain seuraaviin ryhmiin kuuluvia rakennuksia: massiivipuurunkoiset hallit (erillisrunkoinen, 45 45 Tasaisesti kuormitetulle ja vapaasti tuetulle symmetriselle harjapalkille taipuma jännevälin keskellä lasketaan kaavan 40 mukaan. Kaavassa on huomioitu myös leikkausmuoonmuutosta eustava termi. Tämä voiaan jättää pois pitkillä palkeilla, jos L/(h1+hap)>5. (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015a, 6-11.) 4 5 q L 384 0,35 q L w = + (40) E I G b 0, mean c 0, mean ( h + h ), s ap jossa q = palkin yläpinnan tasainen kuormitus L = palkin pituus E0,mean = kimmokerroin Ic = jäyhyysmomentti määräävän poikkileikkauksen mukaan, kaava 13 G = liukumouuli b = palkin leveys h1 = palkin tukikorkeus hap = palkin harjakorkeus Pilarit Pilareien mitoituksessa tarkastetaan pystykuorman vaikutus, momentin ja pystykuorman yhteisvaikutus sekä pilarin alapään tukimomenttia vastaava liimaruuvimäärä. Mitoitettaessa tuulikuormaa voiaan olettaa, että puolet kattoon kohistuvasta tuulikuormasta siirtyy pääkannatinta myöten suojan puoleiselle pilarille. (Puuinfo 009, 36.) Eulerin nurjahusteoria luo pohjan pilarien laskentaan. Teoriassa on esitetty matemaattisesti suoran, molemmista päistään nivelellisesti kiinnitetyn ja keskeisesti kuor-

EC 5 Sovelluslaskelmat Hallirakennus - PDF Ilmainen latau

Pilarin, free PDF downloa

50 50 hy i y =, (51) 1 jossa hy = pilarin korkeus z-suuntaan Yhistetty puristus- ja taivutuskestävyys tarkastetaan kaavojen 5 ja 53 esittämien mitoitusehtojen mukaisesti. Kaava huomioi nurjahuksen sekä y-akselin että z-akselin suuntaan. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 009, 74.) k σ c, y c,0, f c,0, σ + f m, y, m, y, + k m σ f m, z, m, z, 1, (5) k σ c, z c,0, f c,0, + k m σ f m, y, m, y, σ + f m, z, m, z, 1, (53) joissa σc,0, = syynsuuntaisen puristusjännityksen suunnitteluarvo fc,0, = syynsuuntaisen puristuslujuuen suunnitteluarvo kc,z = nurjahuskerroin y-akselin suuntaan, kaava 46 kc,y = nurjahuskerroin z-akselin suuntaan, kaava 46 σm,z, = taivutusjännityksen suunnitteluarvo y-akselin suuntaan σm,y, = taivutusjännityksen suunnitteluarvo z-akselin suuntaan fm,y, = fm,z, = taivutuslujuuen suunnitteluarvo km = kerroin, jolla huomioiaan jännitysjakauma ja materiaalin epähomogeenisuus: 0,7 suorakaiepoikkileikkaus liimapuulle36 36 I tor 3 b h =, (4) 3 jossa b = palkin leveys h = palkin korkeus lef = nurjahuspituus Nurjahuspituuen määrittelyyn vaikuttaa palkin tuentatapa sekä kuormituksen tyyppi. Vapaasti tuetulle palkille, jolla on tasaisesti jakautunut kuormitus, voiaan nurjahuspituuen arvona lef käyttää arvoa 0,9 L, jossa L on palkin jänneväli. Tällöin kuormituksen oletetaan vaikuttavan painopisteen korkeuella. Jos kuormitus vaikuttaa palkin puristetun reunan korkeuella, tehollisen pituuen arvoa suurennetaan mitan h verran. Jos kuormitus vaikuttaa palkin veetyn reunan korkeuella, tehollisen pituuen arvoa voiaan pienentää mitan 0,5 h verran. Palkin ollessa kiepahustuettu sivusuunnassa puristetulta reunalta ja kuormituksen vaikuttaessa puristetulla reunalla, käytetään tehollisena pituutena kaavan 5 antamaa arvoa. Kun palkki on kiepahustuettu sivusuunnassa puristetulta reunalta ja kuormitus vaikuttaa veetyllä reunalla, voiaan tehollisena pituutena käyttää kaavan 6 antamaa arvoa. (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015a, 4-5, 4-6.) l ef = a + h, (5) l ef = a 0,5 h, (6) joissa a = palkin kiepahustuenta väli h = palkin korkeus Suorakaiepalkille kriittisen taivutusjännityksen kaava 3 saaaan muokattua kaavan 7 muotoon. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 009, 78) KANTAVUUS- TAUUKOT W-20/990 W-20/1100 W-45/900 W-45/1000 SSÄYSUETTEO MTOTUSPEUSTEET............ 3 KANTAVUUSTAUUKOT W-20/990................... 4 W-20/1100................... 5 W-45/900................... 34 34 jossa lef = tehollinen tukipituus puristuksessa kohtisuoraan syitä vastaan lsup = tuen pituus ll ja lr = tuen näennäinen lisäpituus, min {30 mm ; lsup} Havupuisen liimapuun puristuslujuuen kertoimelle kc,90 voiaan käyttää arvoa 1,75, jos tukipituus lsup on alle 400 mm ja puristuspintojen välinen etäisyys on h, jossa h on palkin korkeus. Jos tukipituus on yli 400 mm ja puristuspintojen välinen etäisyys on h, käytetään kc,90 arvona 1,5. Muissa tapauksissa kc,90 arvona käytetään arvoa 1,0. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 009, 66.) Kiepahuskestävyys Taivutetun sauvan kiepahuskestävyys tarkastetaan kaavan 0 mukaisella mitoituseholla. (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015b, 41) M σ m, = kcrit fm,, (0) W n jossa σm, = taivutusjännityksen suunnitteluarvo fm, = taivutuslujuuen suunnitteluarvo M = taivutusmomentin suunnitteluarvo Wn = nettopoikkileikkauksen taivutusvastus, kaava 9 kcrit = kiepahuskerroin:

Sivu 1 / 9 MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI Tämä selvitys on tilattu rakenteellisen turvallisuuden arvioimiseksi Myntinsyrjän jalkapallohallista. Hallin rakenne vastaa ko. valmistajan tekemiä halleja 90 ja VÄLIPOHJA PALKKI MITOITUS 1 Palkkien materiaali Sahatavara T3/C30 fm,k 30 taivutus syrjällään fv,k 3 leikkaus syrjällään fc,90,k,7 puristus syrjällään Emean 1000 kimmouli ҮM 1,4 Sahatavara T/C4 fm,k 4 PUURAKENTEISEN TEOLLISUUSHALLIN RAKENTEIDEN SUUNNITTELU LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Puutekniikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Kevät 008 Tuomo Virtanen Lahen ammattikorkeakoulu Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen HPKM -pilarikenkiä on saatavana vakiomalleina (16, 20, 24, 30 ja 39), jotka vastaavat HPM -ankkurointipulttien kierrekokoja. Pilarikengän

Palosuojatut liitokset. Puurakenteiden palosuojatut liitokset

1 Puurakenteet Tomi Toratti 25.9.2014 2 SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat vaatimukset 2012 Toteutusasiakirjat Toteutusluokat TL1, TL2 ja TL3 Toleranssiluokat 1 Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 19.11.2015 2 Sisältö Vuosi 2016 Palomääräykset - YM asetusluonnos rakennusten paloturvallisuudesta Jatkuva sortuma - YM asetus rakenteiden onnettomuuskuormia 31 31 joissa b = palkin leveys h = palkin korkeus kcr = halkeilukerroin, lämmitetyissä sisätiloissa sahatavaralle ja liimapuulle yleensä 0,67 ja kosteuen siirtymistä estävällä pintakäsittelyllä käsiteltynä 1,0. Suorakaiepoikkileikkaukselle leikkausjännityksen suunnitteluarvo voiaan yksinkertaistaa, jolloin kaava 1 muuttuu kaavan 15 esittämään muotoon. (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015a, 4-3) 3 V τ = (15) b h Tasaisesta kuormasta aiheutuvaa leikkausvoimaa voiaan tukialueella pienentää kuvan 10 ja kaavan 16 mukaisesti. Palkin korkeuen ollessa h voiaan laskea, että enintään etäisyyellä h palkin yläpinnasta vaikuttavat pistekuormat eivät vaikuta leikkausvoimaan. Tällöin tuella vaikuttavan leikkausvoiman V sijasta voiaan käyttää pienennettyä leikkausvoiman arvoa Vre. (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015b, 8.) Kuva 10. Leikkausvoiman pienentäminen tasaisella kuormalla kuormitetulle palkille (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015b, 8) h + la Vre = V 1, (16) l Palkkien mitoitus 1. Mitoita alla oleva vapaasti tuettu vesikaton pääkannattaja, jonka jänneväli L = 10,0 m. Kehäväli on 6,0 m ja orsiväli L 1 =,0 m. Materiaalina on teräs S35JG3. Palkin kuormitus: kate

Ruuvipilarikenkä Kiinnityslevyyn hitsattava kiinnityskappale liimaruuveja varten

RIL 205-1-2017 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Puurakenteiden suunnitteluohje Eurokoodi EN 1995-1-1 2 RIL 205-1-2017 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa 8 3..4 Tuote: Trap 9 Reuna D Piilokiinnitteinen ripustettu T-4 kannatinjärjestelmä, avattava 3 5 A Gyptone levyt joissa on viistetty reuna D, kiinnitetään piilokiinnitteiseen kannatinjärjestelmään T-4.

30 30 Wn,z = nettopoikkileikkauksen taivutusvastus z-akselin suhteen, kaavasta 9 soveltaen Suunnitteluohje RIL käsittelee taivutuksen mitoitusehot vain, kun kyseessä on taivutus kahen pääakselin suhteen. Ohje antaa myös vaihtoehtoisen arvon kaavan kertoimelle 0,7, kun kyseessä on muunlainen poikkileikkaus kuin suorakaie ja materiaalina jokin muu kuin sahatavara, liimapuu tai LVL. Muille poikkileikkauksille ja muille puisille rakennustuotteille käytetään arvoa 1,0. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 009, 68.) Leikkauskestävyys Taivutuksen aiheuttama leikkausvoimakestävyys tarkastetaan kaavan 1 mukaisella mitoituseholla. (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015b, 8) V S τ = kcr fv, (1) I b jossa τ = leikkausjännityksen suunnitteluarvo fv, = leikkauslujuuen suunnitteluarvo V = leikkausvoiman suunnitteluarvo S = poikkileikkauksen suurin staattinen momentti, suorakaiepoikkileikkaukselle: S b h =, (13) 8 I = poikkileikkauksen jäyhyysmomentti, suorakaiepoikkileikkaukselle: 3 b h I =, (14) 1 SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 8.10.2012 2 Sisällysluettelo: 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT... 3 2.2 Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

63 63 Kuva 1. Hankolautaliitos (Finnish Woo Research 015, 19) Hankolautaliitoksen mitoitus perustuu yhen ruuviryhmän mitoittamiseen ja oletukseen, että liitoksessa on kaksi ruuviryhmää yhessä hankolauan puoliskossa. Liitoksessa esiintyvät liitosvoimat ja mitoituksessa käytettävät etäisyyet ovat kuvan 1 mukaisia. Leikkausvoima Vx, lasketaan kaavalla 66, leikkausvoima Vz, kaavalla 67, normaalivoima Ny, kaavalla 68, momentti Mz,,hankolauta kaavalla 69, leikkausvoima Qz,,hankolauta kaavalla 70, momentti My,,hankolauta kaavalla 71 ja leikkausvoima Qy,,hankolauta kaavalla 7. (Finnish Woo Research 015, 19.) V x, M =, (66) z n R ESIMERKKI : Kehän mastopilari Perustietoja: - Hallin 1 pääpilarit MP101 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. - Mastopilarit ovat tuettuja heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Liitostekniikka Magazine

PUUKERROSTALO - Stabiliteetti - - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Tero Lahtela NR-RISTIKOT NR-RISTIKOT NR-RISTIKOT YLÄPAARTEEN SIVUTTAISTUENTA UUMASAUVAN SIVUTTAISTUENTA Uumasauvan tuki YLÄPAARTEEN SIVUTTAISTUENTA Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka Pekka Tölli Opinnäytetyö EC 5 tutuksi vertailulaskelmien avulla Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 5/009 DI Raimo Koreasalo LIITE 14 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1994-1-1 EUROKOODI 4: BETONI- TERÄSLIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU. OSA 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä T512905 Puurakenteet 1 5 op Kantavat puurakenteet Rajatilamitoituksen periaatteet Murtorajatila Materiaalin osavarmuusluku M Kuorman keston ja kosteusvaikutuksen huomioiva lujuuden ja jäykkyyden muunnoskerroin 29 9 Wn = nettopoikkileikkauksen taivutusvastus, suorakaiepoikkileikkaukselle: W n b h =, (9) 6 jossa b = palkin leveys h = palkin korkeus fm = taivutuslujuuen suunnitteluarvo Taivutusmomentin rasittaessa suorakaiepalkkia kahen pääakselin suhteen tarkastetaan kestävyys kaavojen 10 ja 11 mukaisilla mitoitusehoilla. (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015b, 7) W M n, y y, f m, y, M + 0,7 W f n, z z, m, z, 1 (10) M 0,7 W f n, y y, m, y, M + W f n, z z, m, z, 1, (11) joissa fm,y, = taivutusjännityksen suunnitteluarvo y-akselin suhteen fm,z, = taivutusjännityksen suunnitteluarvo z-akselin suhteen My, = taivutusmomentin suunnitteluarvo y-akselin suhteen Mz, = taivutusmomentin suunnitteluarvo z-akselin suhteen Wn,y = nettopoikkileikkauksen taivutusvastus y-akselin suhteen, kaava 9

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari - PDF Free Downloa

TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7 2.1.2008 GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHI 13, GHI 15 JA GHU 13 SEKÄ GYPROC- RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15 JA GTS 9 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN SUUNNITTELUARVOT JA TAULUKKOMITOITUSOHJEET MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa HalliPES 1.0 OSA 16: RAKENNETYYPIT 19.12.2014 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään tyypillisiä hallirakennusten katto- ja seinäelementtien rakennetyyppejä. Katto- ja seinäelementit toimivat tavallisesti PUURKENTEIDEN PERUSTEET T51905 Harjoitustyömalli v. 5.1.01 Puurakenteisen talon rakenteien mitoitus HUOM. Tässä harjoitustyömallissa on käytetty sinistä väriä täyentävien huomioien esittämiseen. Ohjaava

Lvl-rakenteisen puuhallin rakennesuunnittelu - PDF

ESIMERKKI 6: Yläpohjan jäykistysristikko Perustietoja: - Halli 1 jäykistetään pituussuunnassa hallin molempiin päihin sijoitetuilla jäykisteristikoilla JR1 ja JR2. JR1 - Jäykisteristikot suunnitellaan ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Perustietoja - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys toteutetaan jäykistelinjojen 1,2, 3, 4 ja 5 avulla. - Jäykistelinjat 2, 3 ja 4 toteutetaan vinolaudoilla, jotka

Liimapuurunkoisen Magazine

16 16 Taulukko 4. Yhistelykertoimien ψ arvot (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015b, 13) Kuormien vaikutuksista rakenteelle syntyvä muoonmuutos tarkastetaan käyttörajatilassa ilman osavarmuuslukuja. Muoonmuutosten tulee pysyä riittävän pienenä, jotta niistä ei ole haittaa liittyville rakenteille. Rakenteen lopputilassa vallitseva kokonaistaipuma wfin (eli ufin) laskemiseen käytettävä kaava on esitetty kuvassa 5. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 009, 7, 8.) }]);DDG.duckbar.load('images');DDG.duckbar.load('news');DDG.duckbar.load('videos');if (DDG.pageLayout) DDG.pageLayout.initialize(

Tähtiporras portaat Puuinf

Hankolautaliitos on perinteinen liitostyyppi, mutta sen mitoittamiseen ei ole esi-tetty aikaisemmin Mitta L on rajoitettu mittaan H/3, jotta hankolautaliitos ei estä palkin kosteusmuodonmuutosta.. LIITE 9 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1993-1-1 EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä Rakennusohjeet Rakenna oikea pyöräkatos Pyörät kannattaa pysäköidä suojakatokseen. Tässä yksinkertaisessa pyöräkatoksessa pyörät ovat aina valmiina. Seiniin voi kiinnittää koukkuja ja hyllyjä pyöräpumpuille,

Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta

35 Koska liimapuuklossit ovat puuta, niiden palonkesto on hyvä. Liimapuuklossiliitoksessa päästään helposti 30 minuutin palonkestävyyteen upottamalla ruuvit puun sisään. Hyvän palonkestävyyden lisäksi liitostyypin etuna on liimapuuklossien edulliset valmistuskustannukset. Myös liitoksen ulkonäkö on melko hyvä, koska liitososien materiaali on sama kuin itse rakenteissa. Ulkonäköä voidaan parantaa muotoilemalla liimapuuklosseja hankolautojen tapaan ja peittämällä ruuvireiät. 35 Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus Betoniteollisuuden kesäkokous 2017 11.8.2017 Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen Sisältö 1) Taustaa 2) Lujuuden lähtökohtia suunnittelussa 3) Lujuus vs. rakenteen Toinen painos EC 5 Sovelluslaskelmat Hallirakennus Eurokoodi 5 EC 5 sovelluslaskelmat Hallirakennus PDF-julkaisu, kesäkuu 2010 ALKUSANAT Tämä ohje on laadittu helpottamaan EC 5 -pohjaista suunnittelua. 65 Päätypalkin liitos mastopilariin Pääyissä käytetään usein nivelellistä liitosta, jossa palkki kiinnitetään pilarin yläpäähän tehtyyn loveen. Liitoksessa on aikaisemmin käytetty joko läpimeneviä pultteja tai kulmateräksiä. Mitoitus on tapahtunut nostaville pystyvoimille ja niille vaakavoimille, jotka ovat pyrkineet siirtämään palkkia pilarin päältä. Alaspäin suuntautuvat pystyvoimat ja pilaria palkkia vasten työntävät vaakavoimat ovat siirtyneet pintapuristuksena. (Carling 003, 156.) Itseporautuvat ruuvit ovat tuoneet liitosten toteuttamiseen uusia vaihtoehtoja. Myös päätypalkin liitos pilariin voiaan nykyään toteuttaa itseporautuvilla ruuveilla kuvan mukaisesti. (Finnish Woo Research 015, 1.) Kuva. Päätypalkin liitos mastopilariin (Finnish Woo Research 015, 1) Liitoksessa esiintyvät liitosvoimat ovat kuvan mukaisia. Mitoitettaessa huomioiaan nostavat pystyvoimat N,1, puristavat pystyvoimat N, sekä päätypalkin tukireaktiot H,1 ja H,, jotka koostuvat pääkannattimien sivuttaistuentakuormasta ja lisävaa- Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Sivusuunnassa tukemattoman pilarin tehollinen jänneväli pistekuormille Kuorma sijaitsee pilarin keskilinjalla (hankolautaliitos) (taulukko 6.3) Sivusuunnassa tukemattoman pilarin tehollinen.. Mekaanisin liittimin yhdistetyt rakenteet Vetotangolla vahvistettu palkki 16.08.2014 Sisällysluettelo 1 MEKAANISIN LIITTIMIN YHDISTETYT RAKENTEET... - 3-1.1 VETOTAGOLLA VAHVISTETTU PALKKI ELI JÄYKISTETTY LENTON KIERREMUHVIJATKOSTEN JA ANKKUREIDEN ASENNUS Toimitustila Ellei toisin ole sovittu, jatkokset tai ankkurit toimitetaan liitoskappale valmiiksi asennettuna toiseen liitettävään tankoon ja muhvin vapaa

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat LAUSUNTO VTT-S-4801-07 25.5.2007 Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä Tilaajat: Suomen Kuitulevy Oy Puhos Board Oy LAUSUNTO VTT-S- 4801-07 1 (2) Tilaaja Suomen Kuitulevy Oy sekä MSJ-WOOD OY JUSSI-taloportaiden asennusohjeet Kokoamisohjeet suorille taloportaille MSJ-Wood 11.3.2013 Suunnittelu ja toteutus: Cadwill Oy Teit erinomaisen valinnan ostaessasi Jussi puuportaan. Ohjeen Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 2016 urokoodi 6 (korvaa 19.1.2016 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s. 4

Suunnitteluohjeet Puuinf

SBKL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu SBKL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 SBKL-kiinnityslevyjen mitat... 4 2.2 SBKL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset... 17 17 Kuva 5. Rakenteen kokonaistaipuman kaava (Suomen Stanarisoimisliitto SFS 008, 19) Pysyvät kuormat (G) syntyvät rakennuskohteen omasta painosta, johon kuuluvat muun muassa rakennusosat ja kiinteät laitteet. Useimmiten omana painona käytetään rakenneosan ominaisarvoa. Liimapuulle käytetään ominaispainoa 5,0 kn/m 3. Tehasvalmisteisille rakennusosille sekä rakennuksissa käytettäville laitteille ominaispainot saaaan valmistajilta. Muuttuviksi kuormiksi (Q) oletetaan liikkuvat kuormat, jotka vaikuttavat rakenteen kannalta epäeullisimmassa kohassa. Tällaisia ovat hyöty-, lumi- ja tuulikuormat. Hyötykuormia on käsitelty tarkemmin julkaisuissa RIL ja RIL (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 009, 31, 3.) Katon lumikuorman laskennassa huomioiaan maanpinnan lumikuorma sekä katon ominaisuuksien mukainen muotokerroin. Katolla oleva lumikuorma qk saaaan laskettua kaavalla 1. Lisäksi tulee huomioia myös katolle mahollisesti muoostuvat kinostukset. Kinostumisen laskenta on esitetty tarkemmin julkaisuissa RIL ja RIL (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 009, ) q k = µ s, (1) i k jossa µi = muotokerroin sk = maanpinnan lumikuorma

Pilarit Magazines - yumpu

PUUN ORTOTROPIA VAURIOIDEN AIHEUTTAJANA Markku Kortesmaa Rakenteiden mekaniikka, Vol. 40 No. 2, 2007, s. 40-47 TIIVISTELMÄ Puu on ortotrooppinen materiaali, mikä on otettava huomioon rakennesuunnittelussa. Semko Oy Parvekkeen PL-kaideliitos Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu 17.8.2015 Sisällysluettelo 1 PL-KAIDELIITOKSEN TOIMINTATAPA... 2 2 PL-KAIDELIITOKSEN RAKENNE... 2 2.1 Osat ja materiaalit... Esimerkkilaskelma NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus 13.6.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 YLEISTÄ MITOITUSMENETELMISTÄ... - 4-5 NR-YLÄPOHJAN TOIMINTA 23 3 suuksien osavarmuusluvusta. Lujuusominaisuuen suunnitteluarvo X saaaan laskettua kaavalla 3. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 009, 4, 43.) X xk = kmo, (3) γ M jossa kmo = kuorman keston ja kosteuen huomioiva muunnoskerroin Xk = lujuusominaisuuen ominaisarvo γm = materiaaliominaisuuen osavarmuusluku Muunnoskerroin kmo määritetään materiaalin, rakennuksen käyttöluokan ja kuorman aikaluokan mukaan. Erilaiset muunnosketoimet on esitetty taulukossa 8. Muunnoskertoimella kasvatetaan lujuusominaisuuen suunnitteluarvoa, jolloin lyhytaikaisemmalla kuormalla on suhteessa suurempi lujuus kuin pitkäaikaisella kuormalla. Kuormitusyhistelmän koostuessa eri aikaluokan kuormista valitaan kertoimelle arvo, joka vastaa lyhytkestoisinta kuormaa. Kahta erilaista puumateriaalia yhteen liitettäessä tulee käyttää sen materiaalin kmo ja γm kertoimia, joien kmo/γm -suhe on pienempi. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 009, 45, 95.) Taulukko 8. Kuorman keston ja kosteusvaikutuksen muunnoskertoimen kmo-arvot (Puuinfo 011, 17) Liimapuukäsikirjan osa esittää muunnoskertoimelle vaihtoehtoisen arvon, kun kyseessä on kahen erilaisen puumateriaalin liittäminen yhteen. Liitoksen kmo-arvoksi voiaan käyttää materiaalien muunnoskertoimien keskiarvoa. Kun liitoksen muunnos-

Karelia AMK / LTR2016 Puurakenteet 1 Liima- ja kertopuu materiaalina Jäykistäminen levyillä; gyproc-suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu SFS-EN 1995-1-1 Soveltuvin osin Lyhennetty suunnitteluohje Hankolautaliitos on nykyisin selvästi käytetyin liitostyyppi pilarin ja pääkannattajan liitoksissa. TEKNINEN TIEDOTE. 10.7.2012. Pilarin ja palkin hankolautaliitos PUURAKENTEIDEN PERUSTEET T51905 Harjoitustyömalli v. 1.1.019 Puurakenteisen talon rakenteien mitoitus HUOM. Tässä harjoitustyömallissa on käytetty sinistä väriä ja kursiivia täyentävien huomioien esittämiseen. KOLMIJALKAINEN PUUPUKKI TYÖSELOSTUS 4 Puurakenteiden työselostus Laati: Tarkasti: Juha Valkola Kari Kuusela Oulu 31.12.2013 Insinööritoimisto Ponvia Oy Uusikatu 26, 90100 OULU puh 0207 419900, fax 0207 Stabiliteetti ja jäykistäminen Lommahdusjännitykset ja -kertoimet Lommahdus normaalijännitysten vuoksi: Leikkauslommahdus: Eulerin jännitys Lommahduskerroin normaalijännitykselle, pitkä jäykistämätön levy:

Esimerkki 4: Tuulipilari Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän tuulipilarit TP101 ovat liimapuurakenteisia. - Tuulipilarin yläpää on nivelellisesti ja alapää jäykästi tuettu. Halli 1 6000 TP101 4 4 - Tuulipilaria WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin 22 5.2 Muut liitostyypit Liimaruuvikiinnityksen sijaan liimapuupilarin ja peruspilarin liitoksessa voidaan käyttää muita liitosratkaisuja. Ennen liimaruuviliitoksen kehittymistä yleisin liitostyyppi oli pilarin ulkopinnalle tehtävä lattateräsliitos. Lattateräsliitos on yksinkertainen liitos, joka voidaan tehdä nivelliitokseksi tai jäykkänä liitoksena. Liitoksen tyyppi määräytyy levyn kiinnityskohdan ja käytettyjen kiinnitysosien mukaan. Nivelliitoksessa pilari kiinnitetään pidemmän sivun keskikohdasta, kun taas jäykässä liitoksessa kiinnitys tehdään pilarin lyhyemmille sivuille tai pidemmän sivun reunoille (Kuva 5.6). Kuva 5.6. Jäykkä lattateräsliitos Lattateräsliitoksessa liimapuupilari kiinnitetään molemmilta puoliltaan pilarin läpi menevällä kierretangolla tai kansiruuveilla lattateräsosiin, jotka kiinnitetään edelleen perustuksiin. Lattateräsosien kiinnitys peruspilariin voidaan tehdä teräsosiin hitsatun pohjalevyn ja peruspilarin peruspulttien välisellä ruuvikiinnityksellä. Toinen vaihtoehto on toteuttaa liitos ilman pohjalevyä valamalla kiinnitys- 22

Moduuli 5: Puurakennuksen talotekniikka, Värähtelymitoitus, Jatkuva sortuma, Äänitekniikka puutalossa, Puurakenteiden kosteuden hallinta 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa 32 3 jossa Vre = leikkausvoiman pienennetty arvo V = leikkausvoiman suunnitteluarvo h = poikkileikkauksen korkeus la = tuen pituus l = palkin jänneväli Tukipainekestävyys Tukipainekestävyys kohtisuoraan syitä vastaan tarkastetaan kaavan 17 mukaisella mitoituseholla. (Suomen Liimapuuyhistys ja Puuinfo 015b, 31) Fc,90, σ c, 90, = kc,90 kl fc90, (17) l * b ef jossa σc,90, = puristusjännityksen suunnitteluarvo kohtisuoraan syitä vastaan fc,90, = puristuslujuuen suunnitteluarvo kohtisuoraan syitä vastaan Fc,90, = puristusvoiman suunnitteluarvo kohtisuoraan syitä vastaan lef = tukipinnan tehollinen pituus kc,90 = puristuslujuuen kerroin k1 = oman painon gk ja hyötykuorman qk välisen suhteen huomioonottava kerroin: kun gk/qk 0,4 on kerroin 34 RUNGON MITOITUS Kuva 6.1 Kaaren liitos pilariin: hankolautaliitos ja laattateräsliitos. 6.2 Rungon mitoituksen periaatteita Pääkannattajat Pääkannattajien mitoituksessa otetaan huomioon.. MITOITUSOHJEET 1.0 Hankolautaliitoksen kehitystyö Hankolautaliitos on perinteinen liitostyyppi, mutta sen mitoittamiseen ei ole esitetty aikaisemmin tarkkoja ohjeita

Read the latest magazines about Pilarit and discover magazines on Yumpu.co T512903 Puurakenteet 1 3 op Kantavat puurakenteet Puun rakenne ja laskentamallit Puutavaran lujuusominaisuudet Sahatavara Liimapuu Kertopuu 1 T512903 Puurakenteet 1 3 op Kantavat puurakenteet Puun rakenne

:: Suunnittelu- ja asennusohje 1 2 :: Suunnittelu- ja asennusohje Muunto-järjestelmällä voit toteuttaa mitä erilaisimpia säilytysratkaisuja kodin eri tiloihin. Muunto perustuu seinäpanelointiin ja monipuoliseen JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax. CLT-KOE-ELEMENTTIEN KUORMITUSKOKEET TEHTÄVÄJÄKO JA TESTIRYHMÄ KOKONAISUUDESSAAN: SAVONIA OY: Testausmenetelmän valinta ja testijärjestely Kuormitustestit Testitulosten raportointi Teppo Houtsonen Simo MTK TYYPPIPIHATTO HANKE NRO 11997 RAKENNESELOSTUS 20.11.2013 Piirustusnumero 20 Selostuksen laatija: Empumpi Oy Jouko Keränen, RI Versokuja 5 E, 00790 Helsinki jouko.keranen@empumpi.fi MTK TYYPPIPIHATTO

 • Fun things to do in prague.
 • Kickstarter yancey strickler.
 • Sirkus caliba kiertue 2018.
 • Pinaattikeitto martat.
 • Lasten peitto finlayson.
 • Tag heuer aquaracer.
 • Ennakkoäänestys jkl 2018.
 • Logitech harmony 300i.
 • Smoke on the water intro tabs.
 • Maailman väkiluku maittain.
 • Tsekin kielen kurssi.
 • Veen water bottle.
 • Bileruokaa isolle porukalle.
 • Hullu poro center.
 • Landsting i sverige.
 • Liste bekannter opus dei mitglieder.
 • Matkakertomus dominikaaninen tasavalta.
 • Sosiaaliset suhteet.
 • Brunssi menu.
 • Häävalokuvaaja jyväskylä.
 • Lakimiesliitto koulutus.
 • Nvidia uk.
 • Eu maatalouspolitiikka suomi.
 • Base camp jyväskylä.
 • Api wiki.
 • Onnea hääparille englanniksi.
 • Imetys hormonaaliset muutokset.
 • Find windows phone.
 • Montako sekuntia on vuorokaudessa.
 • Hyundai kona euro ncap.
 • Pitkäsiima 100 koukkua.
 • Julkishallinnon päätöksentekojärjestelmä.
 • Lynx 5900 paino.
 • Livets slutskede andning.
 • Pellavan huonot ominaisuudet.
 • Pevisa joukkotarkastus 2018.
 • Anna anteeksi runo.
 • Mustekasetti.
 • Mistä kalvokiinnitteinen napanuora johtuu.
 • Assassins creed origins main questline.
 • Crossfit liikepankki.